Dodatkowe rozporządzenia Dziekana dotyczące trybu i sposobu zaliczeń

System zapisów
Studenci zapisują się na przedmioty jedynie poprzez instytutowy system zapisów (nie dotyczy to przedmiotów zaliczanych poza instytutem, takich jak WF i lektoraty). Studenci mogą być zapisani tylko do jednej grupy ćwiczeniowej i w przypadku zmiany grupy muszą sprawdzić, czy ich nazwisko zostało ze starej grupy usunięte, a w nowej dopisane. Przenoszenie z jednej grupy do innej jest możliwe tylko na początku semestru (oczywiście, w miarę wolnych miejsc w grupie); dokładny okres migracji określa Dyrektor Instytutu.

Student ma obowiązek zaliczenia wszystkich przedmiotów, które zostały przez niego zadeklarowane w systemie zapisów na dany semestr i z których nie zrezygnował w czasie przewidzianym przez dyrektora Instytutu Informatyki. Czas ten jest m.in. ogłaszany w internecie przy Systemie Zapisów.

Za niezgłoszenie się do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu wybranego na dany semestr student otrzymuje tzw. "dwóję dziekańską", która jest równoważna ocenie niedostatecznej.

Niezaliczenie wybranego przedmiotu nierygorowego nie obliguje studenta do zaliczania tego przedmiotu w następnym semestrze; jednak przy ponownym wybraniu przedmiot ten będzie uważany za "powtarzany".

Obowiązek zaliczenia ćwiczeń przed egzaminem
Student nie ma prawa przystąpienia do egzaminu bez zaliczenia związanych ze zdawanym przedmiotem zajęć typu ćwiczeniowego. Zaliczenie "ćwiczeń" (rozumiemy tu również wszelkie laboratoria, konwersatoria i projekty) powinno nastąpić przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Egzaminy
Student ma możliwość przystąpienia do egzaminu w terminach: zasadniczym i poprawkowym, ogłoszonym przez wykładowcę 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej semestru, w którym prowadził wykład z danego przedmiotu.
Student może zrezygnować z terminu zasadniczego (bez konsekwencji otrzymania dwói dziekańskiej) i przystąpić do egzaminu dopiero w terminie poprawkowym; jednak taki student nie ma już prawa do terminu poprawkowego, a następne podejścia do egzaminu (w następnych sesjach) będą uważane za "powtarzane" z rygorem wnoszenia opłat za egzamin.
Student, który nie przystąpił do egzaminu w żadnym z przysługujących mu terminów (zwykłym i poprawkowym), otrzymuje jedną dziekańską ocenę niedostateczną (dz2) wpisywaną na zakończenie semestru, w którym student powinien był złożyć egzamin.
Za przysługujące studentowi terminy egzaminów uważa się terminy w sesji egzaminacyjnej semestru, w którym student uczęszczał (i zaliczył) ćwiczenia z danego przedmiotu.

Cztery oceny niedostateczne z egzaminu
Jeżeli student z jakiegoś przedmiotu otrzymał oceny niedostateczne zarówno w przysługujących mu terminach zwykłym i/lub poprawkowym oraz nie zaliczył tego przedmiotu w następnym roku akademickim, to otrzymane wcześniej zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu traci swój okres ważności. W konsekwencji, przed następnym przystąpieniem do egzaminu, taki student powinien "powtórzyć" ten przedmiot, zaliczając ponownie wszystkie zajęcia związane z tym przedmiotem.

Ocena "zal"
Dziekanat w Instytucie Informatyki nie będzie przyjmował do zaliczeń indeksów i kart egzaminacyjnych zawierających oceny "zal" z przedmiotów informatycznych i matematycznych. W skrajnych przypadkach student może upoważnić Panią w dziekanacie do zastąpienia oceny "zal" oceną "3", czyli oceną dostateczną.

Przepisywanie ocen z obcych indeksów
Zaliczone na innych kierunkach przedmioty są przeliczane punktowo (z oceną "P" - przepisane).