Menu

Historia Instytutu

Przytoczony poniżej tekst stanowi fragment artykułu "Początki informatyki w Polsce" autorstwa Jana Madeya i Macieja M. Sysły.

Katedra Metod Numerycznych (1962)

Z inicjatywy dyrektora Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Edwarda Marczewskiego, w październiku 1962 roku zostaje utworzona w tymże Instytucie Katedra Metod Numerycznych (KMN), w której w połowie tego roku zainstalowano maszynę Elliott 803 produkcji brytyjskiej. Była to wówczas jedyna maszyna cyfrowa seryjnej produkcji pracująca w polskim szkolnictwie wyższym i zarazem jedyna taka maszyna na Dolnym Śląsku. Kierownikiem KMN zostaje Stefan Paszkowski. Na studiach matematycznych zostaje utworzona sekcja (specjalność) metod numerycznych, obierana po drugim roku studiów. Sekcja metod numerycznych na Uniwersytecie Wrocławskim powstała jako druga z kolei w Polsce uniwersytecka specjalność informatyczna, w rok po analogicznej sekcji na Uniwersytecie Warszawskim.

Komputer Odra 1024

W 1969 roku KMN IM UWr zostaje wyposażona w maszynę Odra 1204.
W 1970 roku, w miejsce KMN, zostaje utworzony Zakład Metod Numerycznych i Maszyn Matematycznych (kierownikiem zostaje Roman Zuber) oraz Centrum Obliczeniowe (kierowane przez Ryszarda Wronę). W 1975 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii powstaje samodzielny Instytut Informatyki. Jego dyrektorem zostaje Stefan Paszkowski.

Na sekcji numerycznej początkowo są kształceni przede wszystkim numerycy.
Absolwenci tych studiów początkowo znajdują pracę w ZE Elwro, w placówkach ZETO, w uczelniach wyższych, zwłaszcza wrocławskich, w przemyśle okrętowym. W 1975 roku zostaje utworzony instytut informatyki oraz odrębny kierunek studiów informatycznych.

Prace naukowe i badawcze

W pierwszych 10 latach istnienia KMN, pracownicy Katedry wykonali ponad tysiąc prac naukowych i usługowych dla wyższych uczelni, instytutów PAN, biur projektowych, przedsiębiorstw i fabryk w zakresie tworzenia oprogramowania maszyn cyfrowych i szeroko rozumianych metod numerycznych. W pierwszej dziedzinie należy wymienić współpracę z ZE Elwro. Opracowano m.in. autokod Most 1 dla maszyny Odra 1003, a dla maszyny Odra 1204: dwie realizacje języka Algol 60 i ich translatory, system operacyjny MASON i bibliotekę około 200 podstawowych algorytmów numerycznych. W drugiej zaś dziedzinie należy wymienić wieloletnią współpracę ze Zjednoczeniem Węgla Brunatnego w zakresie planowania wydobycie węgla w kopalniach odkrywkowych.

W pierwszym okresie istnienia KMN, prowadzone badania naukowe dotyczyły teorii i praktyki metod numerycznych (w tym takich działów, jak: aproksymacja - S. Paszkowski, równania różniczkowe - R. Zuber, badania operacyjne - Jerzy Kucharczyk i Maciej M. Sysło oraz metod programowania (pierwszy w Polsce podręcznik do programowania w języku Algol 60 S. Paszkowskiego, konstrukcja translatorów języków programowania, systemów operacyjnych, oprogramowania użytkowego i narzędziowego - Krystyna Jerzykiewicz i Jerzy Szczepkowicz). Wiele prac i obliczeń naukowych wykonali na maszynach w Katedrze pracownicy innych placówek naukowych. Jednym z najaktywniejszych był Jerzy Woronczak z Wydziału Filologii Polskiej, który za pomocą komputera tworzył najróżniejsze słowniki.
Katedra była inicjatorem serii wydawniczej w Państwowym Wydawnictwie Naukowym pt. "Podstawowe algorytmy numeryczne", w której ukazało się pięć książek.

Informatyka we wrocławskich liceach

Rozpoczęto współpracę również ze szkolnictwem średnim. Już w 1964 roku, w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, zostaje utworzona klasa, w której są prowadzone zajęcia nt. "Programowanie i obsługa maszyn cyfrowych" według programu opracowanego przez S. Paszkowskiego. Zajęcia praktyczne przy komputerze były prowadzone w Katedrze. Wielu absolwentów tej klasy pracuje do dzisiaj w obecnym Instytucie Informatyki. Instytut bierze również udział w kształceniu nauczycieli informatyki. W późniejszych latach powstaje zespół, kierowany przez M.M. Sysło, który obecnie zajmuje czołową pozycję w kraju w dziedzinie powszechnej edukacji informatycznej.