Program studiów II stopnia - część 1

Spis treści

Wprowadzenie

Klasyfikacja przedmiotów i efektów

Klasyfikacja przedmiotów

Aktywności i efekty dodatkowe

Klasyfikacja specjalistyczna przedmiotów

Klasyfikacja przedmiotów a klasyfikacja kompetencji

Kompetencje teoretyczno-badawcze

Kompetencje specjalistyczne i w zastosowaniach

Kompetencje zawodowe i praktyczne

Kompetencje komunikacyjne

Kompetencje w zakresie samokształcenia

Kompetencje językowe

Tok studiów

Zaliczanie semestrów i ukończenie studiów 4-semestralnych

Wymagania punktowe

Przedmioty obowiązkowe

Wymagania dodatkowe

Praca magisterska i egzamin magisterski

Zaliczanie semestrów i ukończenie studiów 3-semestralnych

Progi punktowe

Przedmioty obowiązkowe

Wymagania dodatkowe

Praca magisterska i egzamin magisterski

Wymagania a efekty kształcenia

Macierz wiążąca efekty kształcenia z kategoriami przedmiotów

Plan studiów i oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna

Plan studiów

Indywidualny plan studiów studenta

Klasyfikacja przedmiotów ze względu na efekty kształcenia

Przedmioty O3

Przedmioty O2.M

Przedmiot I.2 (teoretyczny)

Przedmiot I.2 (zastosowania)

Przedmiot: Seminarium

Praca magisterska i obrona pracy magisterskiej

Przykładowy tok studiów studenta i analiza wymagań

Studia 4-semestralne

Wariant “obowiązkowy”.

Wariant “z zamiennikami”.

Studia 3-semestralne

Wariant “obowiązkowy”.

Wariant “z zamiennikami”.

Porównanie i analiza wariantów

Wprowadzenie

Studia trwają cztery semestry dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z tytułem licencjata oraz  trzy semestry dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera i mają formę studiów stacjonarnych. Studia kończą się egzaminem magisterskim oraz obroną pracy magisterskiej.

Studia oparte są na systemie punktów kredytowych ECTS. Studenci mogą zdobywać punkty ECTS za przedmioty ujęte w planie studiów oraz za inne aktywności opisane w niniejszym programie. Wymagania w stosunku do studentów wyrażone są zarówno liczbowo - przez określenie liczby wymaganych punktów ECTS, jak i jakościowo - przez ograniczenie górne lub dolne liczby punktów ECTS w odpowiednich kategoriach.

Program studiów służy realizacji efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka opartych na Krajowych Ramach Kwalifikacji i przyjętych przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwałą 54/2012 w dniu 20 czerwca 2012 roku, w dalszej części dokumentu nazywanymi kierunkowymi efektami kształcenia.

Klasyfikacja przedmiotów i efektów

Celem studiów jest stworzenie studentom możliwości nabycia wiedzy i opanowania umiejętności szczegółowo opisanych w efektach kształcenia założonych dla studiów informatycznych drugiego stopnia. Z punktu widzenia programu kształcenia i oczekiwanych kompetencji absolwenta, efekty kształcenia można pogrupować w kategorie obejmujące efekty służące osiągnięciu pokrewnych celów i zmierzające do wykształcenia określonych kompetencji u absolwentów:

Poniższa tabela obrazuje odniesienie pomiędzy powyższymi kategoriami a kierunkowymi efektami kształcenia:

Kategoria efektów

Kierunkowy kod i opis efektu

Kompetencje teoretyczne

 • K_W01 - posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematycznych podstaw informatyki
 • K_W02 - dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych w informatyce
 • K_W03 - zna większość klasycznych definicji, zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów informatyki teoretycznej, zna większość klasycznych dowodów tych twierdzeń
 • K_W04 - zna zaawansowane techniki obliczeniowe i rozumie ich ograniczenia
 • K_U01 - potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania skomplikowanych zadań związanych z informatyką
 • K_U06 - potrafi klasyfikować problemy decyzyjne ze względu na  ich rozstrzygalność oraz złożoność obliczeniową

Kompetencje specjalistyczne

 • K_W05 - jest w stanie zrozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, zna trendy rozwoju wybranych dziedzin informatyki
 • K_W06 - ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki
 • K_W07 - zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami informatyki
 • K_U13 - posiada pogłębioną umiejętność analizy i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie informatyki
 • K_U14 - potrafi przeanalizować i sformułować wymagania dotyczące systemów informatycznych w wybranych obszarach
 • K_U15 - potrafi konstruować modele informatyczne i posługiwać się nimi w wybranych dziedzinach informatyki
 • K_U16 - potrafi rozpoznać strukturę systemu informatycznego wraz z występującymi w nim zależnościami
 • K_U17 - potrafi krytycznie ocenić wybrane rozwiązania informatyczne

Kompetencje z zakresu zastosowań

 • K_W08 - zna metody budowy modeli matematycznych i techniki informatyczne przydatne w rozwiązywaniu zagadnień stawianych przez wybrane dziedziny stosowane; zna przykłady praktycznej implementacji takich modeli i technik;
 • K_W09 - zna wybrane technologie, narzędzia i aparaturę naukową stosowane w przemyśle informatycznym oraz podstawy ich funkcjonowania
 • K_U05 - potrafi wykorzystywać informatykę w celu rozwiązywania zadań w wybranych dziedzinach pokrewnych
 • K_U12 - potrafi stosować informatykę do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin

Kompetencje praktyczne

 • K_U10 - ma umiejętność programowania na poziomie pozwalającym rozwiązywać konkretne problemy związane z informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • K_U11 - potrafi korzystać z praktycznych narzędzi informatycznych

Kompetencje zawodowe

 • K_W10 - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie informatyka
 • K_W11 - ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną
 • K_W12 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę informatyczną
 • K_K02 - potrafi pracować zespołowo przyjmując w grupie różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
 • K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • K_K04 - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
 • K_K06 - ma świadomość odpowiedzialności społecznej i zawodowej za podejmowane inicjatywy zawodowe
 • K_K07 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Kompetencje  badawcze

 • K_U02 - potrafi samodzielnie zaplanować, wykonać i ocenić badania służące rozwiązaniu problemów związanych z informatyką
 • K_U03 - potrafi swobodnie korzystać z informacji dostępnych w literaturze, bazach wiedzy, Internecie (również w języku obcym) oraz innych wiarygodnych źródłach, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować sądy
 • K_U07 - potrafi wybierać interesujące dziedziny nauki i powiązane z nimi przedmioty w celu zdobywania wiedzy
 • K_U08 - potrafi stworzyć pracę pisemną w oparciu o własne eksperymenty, badania lub obliczenia
 • K_U09 - potrafi przedstawiać wyniki własnych badań
 • K_U19 - umie dyskutować na tematy informatyczne oraz formułować i prezentować własne opinie w ramach dyskutowanego tematu
 • K_K01 - potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
 • K_K04 - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

Kompetencje komunikacyjne

 • K_U04 - ma umiejętność prezentowania w przystępny sposób swojej wiedzy innym oraz tworzenia prezentacji
 • K_U08 - potrafi stworzyć pracę pisemną w oparciu o własne eksperymenty, badania lub obliczenia
 • K_U09 - potrafi przedstawiać wyniki własnych badań
 • K_U19 - umie dyskutować na tematy informatyczne oraz formułować i prezentować własne opinie w ramach dyskutowanego tematu
 • K_K01 - potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Kompetencje  językowe

 • K_U20 - potrafi tworzyć prace pisemne w języku angielskim poruszające problemy związane z informatyką
 • K_U21 - ma umiejętność posługiwania się językiem obcym w sposób pozwalający na prowadzenie krótkich publicznych wypowiedzi dotyczących tematów związanych z informatyką
 • K_U22 - ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje w zakresie samokształcenia

 • K_U07 - potrafi wybierać interesujące dziedziny nauki i powiązane z nimi przedmioty w celu zdobywania wiedzy
 • K_U18 - potrafi nieustannie dostosowywać swoją wiedzę i umiejętności do zmian zachodzących w informatyce
 • K_K05- rozumie potrzebę rozwoju zawodowego, uczenia się przez całe życie i śledzenia postępów nauki i technologii w odniesieniu do swojej dziedziny

Klasyfikacja przedmiotów

Przedmioty występujące w programie studiów informatycznych dzielą się na grupy w zależności od ich roli w procesie kształcenia oraz charakterystyki efektów kształcenia założonych dla przedmiotu:

Aktywności i efekty dodatkowe

W toku studiów, obok przedmiotów ujętych w planie, studenci mogą realizować i zaliczać aktywności doskonalące oczekiwane kompetencje. Aktywności te mogą wiązać się z konkretnymi przedmiotami, ale nie jest to konieczne. Do aktywności sklasyfikowanych w programie studiów informatycznych należą:

Aktywności dodatkowe są uwzględniane w opisach przedmiotów lub typów przedmiotów jako efekty dodatkowe, wskazując na potencjalną możliwość osiągnięcia konkretnego efektu w ramach danego przedmiotu w określonym wymiarze. Niezależnie od tego prowadzona jest ewidencja osiągniętych przez studentów efektów dodatkowych, w tym realizowanych poza przedmiotami z planu studiów.

Klasyfikacja specjalistyczna przedmiotów

Przedmioty występujące w programie studiów informatycznych mogą mieć przypisane znaczniki specjalistyczne (tagi), które odzwierciedlają przyporządkowanie przedmiotu do dziedziny informatyki uprawianej w szerokim zakresie w Instytucie Informatyki. Rolą znaczników jest odzwierciedlenie profilu i stopnia ukierunkowania studiów konkretnego studenta, wynikających z dokonanych przez niego wyborów przedmiotów. W programie studiów występują następujące znaczniki i odpowiadające im dziedziny:

Klasyfikacja przedmiotów a klasyfikacja kompetencji

Dzięki klasyfikacji przedmiotów i aktywności z programu studiów oraz oczekiwanych efektów kształcenia w oparciu o te same kryteria, występuje zbieżność kompetencji uzyskiwanych w ramach przedmiotu i aktywności określonego typu oraz kompetencji charakterystycznych dla określonej kategorii efektów. Pozwala to opisać program studiów poprzez odnoszenie się do typów przedmiotów i aktywności, jednocześnie uzyskując opis uzyskanych kompetencji absolwentów, czyli efektów kształcenia. W poniższej tabeli przedstawiony jest stopień nasycenia przedmiotów i aktywności określonego typu efektami z danej kategorii. Uzasadnienie zaprezentowanych relacji od strony kategorii kompetencji znajduje się w dalszej części tego rozdziału, natomiast uzasadnienie od strony rodzajów przedmiotów i aktywności jest zamieszczone w rozdziale Klasyfikacja typów przedmiotów ze względu na efekty kształcenia.

Typ przedmiotu lub aktywność

Stopień i kategoria efektu

O3

+++  kompetencje teoretyczne

++    podstawy dla kompetencji specjalistycznych

O2.M

+++  kompetencje teoretyczne

++    podstawy dla kompetencji specjalistycznych

++    opcjonalnie kompetencje praktyczne (gdy występują zadania implementacyjne)

I2.T

+++  kompetencje specjalistyczne

++    ugruntowanie kompetencji teoretycznych

++    istotne odniesienie do kompetencji w zastosowaniach

++    opcjonalnie kompetencje językowe (gdy przedmiot jest prowadzony w języku angielskim)

I2.Z

+++  kompetencje w zastosowaniach

++    ugruntowanie kompetencji teoretycznych

++    istotne odniesienie do kompetencji specjalistycznych

++    kompetencje praktyczne w ramach zadań implementacyjnych i projektowych

++    opcjonalnie kompetencje językowe (gdy przedmiot jest prowadzony w języku angielskim)

S

++   kompetencje badawcze

++   kompetencje specjalistyczne

++   kompetencje komunikacyjne

++   kompetencje w zakresie samokształcenia

++    opcjonalnie kompetencje językowe (gdy przedmiot jest prowadzony w języku angielskim)

publikacje i opracowania pisemne

++   kompetencje komunikacyjne

++   kompetencje w zakresie samokształcenia

MGR

+++  kompetencje specjalistyczne

+++  kompetencje badawcze

+++  kompetencje komunikacyjne

+++  kompetencje w zakresie samokształcenia

++    kompetencje językowe (streszczenie po angielsku)

K2, projekty i zadania implementacyjne

+++  kompetencje praktyczne

+++  kompetencje zawodowe

++    kompetencje w zastosowaniach

++    kompetencje w zakresie samokształcenia

zajęcia w języku angielskim,

+++  kompetencje językowe

indywidualny tok studiów

+++ - kompetencje w zakresie samokształcenia

Kompetencje teoretyczno-badawcze

Kompetencje teoretyczno-badawcze to dobre i ugruntowane podstawy w zakresie matematycznych podstaw informatyki i teorii informatyki oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań, analizowania systemów i procesów informatycznych z zastosowaniem zaawansowanego aparatu matematycznego oraz pojęć z teorii informatyki. Ich nabycie jest celem i treścią przedmiotów i aktywności o charakterze akademickim. Wysokie kompetencje w tym zakresie absolwent uzyskuje więc zaliczając przedmioty obejmujące podstawy teoretyczne informatyki na zaawansowanym poziomie - O3 oraz O2.M lub zamienniki O2.M. Umiejętność prowadzenia badań i samodzielnej analizy, opracowania oraz prezentacji problemu potwierdza udziałem w seminariach (S) oraz przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej (MGR).

Kompetencje specjalistyczne i w zastosowaniach

Absolwent studiów ma pogłębioną wiedzę w wybranych, zaawansowanych dziedzinach informatyki. W zakresie tym potrafi stosować zarówno aparat matematyki i teorii informatyki, jak i tworzyć praktyczne rozwiązania. Kompetencje w tym zakresie absolwent uzyskuje zaliczając przedmioty z grupy I2.T oraz I2.Z. Występujące w programie studiów znaczniki dziedzinowe (tagi) określające dziedzinę przedmiotu i wymóg zaliczenia pewnej liczby przedmiotów z określonym znacznikiem powodują, że kompetencje każdego absolwenta są odpowiednio pogłębione w wybranej dziedzinie informatyki.

Kompetencje zawodowe i praktyczne

Od kandydatów na studia drugiego stopnia wymagana jest dobra znajomość typowych narzędzi informatycznych (języka programowania, systemu operacyjnego, systemu bazodanowego, sieci komputerowych). Na studiach drugiego stopnia pogłębianie i rozszerzanie kompetencji praktycznych jest związane z poznawaniem, rozwijaniem i stosowaniem systemów informatycznych mających naturę eksperymentalną lub o dużym stopniu skomplikowania. Aktywności takie występują w ramach przedmiotów z grupy O2.M oraz I2 obejmujących dodatkowe zadania implementacyjne, kursów narzędzi programistycznych z grupy K2, samodzielnych projektów z grupy P, z czego obowiązkowe są jedynie przedmioty z grupy O2 i I2.

W trakcie całych studiów studenci są kształceni w duchu poszanowania praw intelektualnych, uczciwości i etyki zawodowej naukowca i informatyka. Poprzez odpowiedzialne korzystanie z różnorodnych źródeł wiedzy, stosowanie systemów o rozmaitych prawach licencyjnych nabywają świadomość istnienia i zakresu praw autorskich i intelektualnych oraz przekonanie o konieczności ich przestrzegania. Ścisłe przestrzeganie przez prowadzących zasad uczciwości - wymaganie i weryfikowanie samodzielności i oryginalności prac - ma na celu premiowanie przestrzegania tych zasad i elimowanie zachowań nieuczciwych. Intensywne stosowanie w czasie studiów elektronicznych kanałów komunikacyjnych stanowi praktyczny trening netykiety oraz zasad pracy w sieci.

Kompetencje komunikacyjne

Zadaniem absolwenta studiów jest nie tylko stosowanie i rozwijanie nabytej wiedzy i umiejętności lecz także ich przekazywanie i popularyzowanie. Od studentów wymagane jest rzetelne i zrozumiałe prezentowanie wyników przemyśleń i prac zarówno przed wąskim gronem specjalistycznym (obrona pracy magisterskiej, czyli MGR) jaki i szerszym (seminaria, czyli S). W ramach powyższych aktywności opanowują także warsztat narzędziowy pozwalający na tworzenie opracowań i prezentacji. Kompetencje komunikacyjne są dalej doskonalone w ramach wymaganych aktywności dodatkowych w formie publikacji lub opracowania pisemnego.

Kompetencje w zakresie samokształcenia

Typowymi przedmiotami, na których studenci wykazują się w dużym stopniu samodzielnością w ukierunkowaniu tematyki i przebiegu swoich działań i badań, są seminaria i praca magisterska (S i MGR) oraz aktywności takie, jak publikacja lub opracowanie pisemne. Efekty takie występują również w ramach samodzielnych projektów programistycznych i przedmiotów z dużym projektem (P oraz K2) wymagających analizy zagadnienia, krytycznego doboru narzędzi i  konsekwentnej realizacji zadania.

Nabywanie kompetencji w zakresie samokształcenia jest nieodłącznym elementem przebiegu procesu kształcenia studenta według programu zakładającego dużą swobodę, odpowiedzialność i aktywność studentów. W związku z powyższym kompetencje w zakresie samokształcenia są traktowane jako naturalny efekt indywidualnego toku studiów obowiązującego każdego studenta.

Kompetencje językowe

W ciągu studiów studenci pogłębiają posiadane wcześniej i potwierdzone w procesie rekrutacji umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego. Motywacją do tego są materiały oraz zajęcia w tym języku. Kompetencje w zakresie fachowego języka angielskiego potwierdzają:

Tok studiów

W trakcie studiów studenci zaliczają przedmioty z planu studiów. Za zaliczenie przedmiotu student otrzymuje ocenę pozytywną (jedną z całego przedmiotu) i przypisane do przedmiotu punkty ECTS.

Z przedmiotem mogą być związane zajęcia różnego typu. W planie studiów występują następujące rodzaje zajęć:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyznaczana na podstawie ocen cząstkowych oraz wyniku egzaminu końcowego lub pracy zaliczeniowej zgodnie z zasadami podanymi na początku semestru.

Standardowy wymiar przedmiotów, związanych z nimi zajęć oraz przypisanych im punktów obrazuje poniższa tabela, przy czym należy zaznaczyć, że w uzasadnionych przypadkach wartości te mogą być ustalone inaczej dla poszczególnych przedmiotów.

Typ przedmiotu

Semestralny wymiar zajęć związanych z przedmiotem

(w - wykład, ćw - ćwiczenia, pr - pracownia, ćw-pr - ćwiczenio-pracownia, r - repetytorium, egz - egzamin lub praca zaliczeniowa, s - seminarium)

Punkty ECTS

O3

60w + 30ćw + 30r + egz

9

uzupełnienie O2.L  do  O2.M

(15w + 15ćw + 15pr + egz) lub (15w+15ćw + egz)

4 lub 3

I2.T

30w + 30ćw + egz

6

I2.Z

30w + (30ćw-pr lub 3pr) + egz

6

S

30s

3

P

30pr lub brak zajęć regularnych - indywidualne konsultacje w wymiarze 10 godz.

4

HS

30w

30w + egz

30w + 30ćw+(egz lub zal)

2

3

4

K2

(30w + 30pr) lub (15w + 45pr)

5

L (od B2 do B2+)

60ćw

4

WF

30 godz.

1

MGR

brak zajęć regularnych - indywidualne konsultacje w wymiarze 15 godz.

20

Zaliczanie semestrów i ukończenie studiów 4-semestralnych

Wymagania punktowe

Na zaliczenie kolejnych semestrów studiów studenci muszą uzyskać liczbę punktów równą 30k, gdzie k jest numerem semestru dla k = 1, 2, 3, oraz 100 dla ostatniego, czwartego semestru. Punkty mogą być uzyskiwane za:

Dodatkowo, na zaliczenie czwartego semestru, wymagane jest:

Przedmioty obowiązkowe

Do końca drugiego semestru studiów należy zaliczyć przedmiot O3 - Języki formalne i złożoność obliczeniowa. Do końca czwartego semestru studiów należy wykazać się znajomością treści 3 spośród 4 przedmiotów O2.M. Dla każdego z wybranych przedmiotów należy w tym celu:

Wymagania dodatkowe

Praca magisterska i egzamin magisterski

Zaliczanie semestrów i ukończenie studiów 3-semestralnych

Progi punktowe

Na zaliczenie pierwszego, drugiego i trzeciego semestru studiów studenci muszą uzyskać odpowiednio 30, 60 oraz 70 punktów ECTS. Punkty mogą być uzyskiwane za:

Dodatkowo, na zaliczenie trzeciego semestru, wymagane jest:

Przedmioty obowiązkowe

Do końca pierwszego semestru studiów należy zaliczyć przedmiot O3 - Języki formalne i złożoność obliczeniowa. Do końca trzeciego semestru studiów należy wykazać się znajomością treści 3 spośród 4 przedmiotów O2.M. Dla każdego z wybranych przedmiotów należy w tym celu:

Wymagania dodatkowe

Praca magisterska i egzamin magisterski

Wymagania a efekty kształcenia

Spełnienie przedstawionych wyżej wymagań, konieczne do zrealizowania w toku studiów 3-semestralnych lub 4-semestralnych, gwarantuje osiągnięcie przez absolwenta kompetencji opisanych efektami kształcenia, co ilustruje poniższa tabela.

Kategoria efektów

Minimalne wymagania z programu studiów w zakresie danej kategorii efektów

Kompetencje teoretyczne

 • O3,
 • uzupełnienie 3 spośród 4 przedmiotów O2.L do poziomu O2.L,
 • przedmioty I2 oraz O2.M i O3 za co najmniej 69 ECTS (studia 4-semestralne) lub 51 ECTS (studia 3-semestralne)

Kompetencje specjalistyczne

 • przedmioty I2, w tym co najmniej 2 z kategorii I2.T (12 ECTS)
 • przynajmniej 15  ECTS za przedmioty I2 oraz S z tym samym tagiem dziedzinowym

Kompetencje z zakresu zastosowań

 • przedmioty I2, w tym co najmniej 2 z kategorii I2.Z (12 ECTS)

Kompetencje praktyczne

 • wymagania wstępne (ukończone studia informatyczne pierwszego stopnia),
 • zadania implementacyjne w ramach przedmiotów O2.M oraz I2.Z

Kompetencje zawodowe

 • wymagania wstępne (ukończone studia informatyczne pierwszego stopnia),
 • zadania implementacyjne w ramach przedmiotów O2.M oraz I2.Z

Kompetencje  badawcze

 • 3 seminaria (za 9 ECTS)
 • praca magisterska (za 20 ECTS)

Kompetencje komunikacyjne

 • 3 seminaria (za 9 ECTS)
 • praca magisterska (za 20 ECTS)
 • publikacja lub opracowanie pisemne

Kompetencje  językowe

 • lektorat na poziomie B2+,
 • zaliczenie przedmiotu z grupy I2 lub S w języku angielskim;
 • przygotowanie streszczenia pracy magisterskiej w języku angielskim;

Kompetencje w zakresie samokształcenia

 • 3 seminaria (za 9 ECTS)
 • praca magisterska (za 20 ECTS)
 • indywidualny tok studiów

Należy przy tym podkreślić, że przedstawione wyżej wymagania wraz z kompetencjami opisanymi w kierunkowych efektach kształcenia stanowią minimalny zestaw wymagań stawianych przed absolwentami studiów. Z natury rzeczy jest on odmienny od przeciętnego  poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów naszych studiów, a tym bardziej od tego, czego można oczekiwać od ambitnych i utalentowanych studentów.

Istotą naszego programu studiów jest duża wybieralność oraz pozostawienie w rękach studentów prawa, ale także odpowiedzialności, za ukształtowanie profilu studiów. Studenci mają tutaj zarówno możliwość wyboru studiowanej dziedziny informatyki, jak i doboru bardziej teoretycznego lub praktycznego profilu zajęć.

W ofercie dydaktycznej obok przedmiotów obowiązkowych występują przedmioty z grup wymaganych do ukończenia studiów, ale w sporym nadmiarze, co oznacza, że studenci w swoim wyborze muszą ograniczać się do typu przedmiotu, ale nie jego tematyki (np. w grupie I2 czy S, ale także O2.M). Co więcej, w ofercie występują przedmioty typu K2 czy P praktycznie niewymagane w toku studiów. Studenci mogą jednak zaliczać te przedmioty doskonaląc umiejętności praktyczne, o ile są tym zainteresowani.

W trakcie przebiegu studiów premiowane są także aktywności, które mogą nie być ujęte w planie studiów, a pozwalają na rozwój pożądanych umiejętności studentów. Istotą studiów jest stymulacja takich aktywności i ich premiowanie. W naszym programie do takich działalności należą:

Macierz wiążąca efekty kształcenia z kategoriami przedmiotów

W poniższej tabeli zaprezentowane zostało dokładniejsze odwzorowanie między kategoriami przedmiotów i aktywnościami a kierunkowymi efektami kształcenia. W kolumnach oznaczających kategorie przedmiotów podane zostały też minimalne liczby przedmiotów z danej kategorii przewidziane w warunkach ukończenia studiów. Oznaczenie “(op)” w komórce tabeli wskazuje na opcjonalną możliwość uzyskania odpowiednich kompetencji w związku z realizacją dodatkowych aktywności (przedmiot w języku angielskim, opracowanie popularne).

Kierunkowe kody efektów pogrupowane według kategorii efektów

O3

3 x O2.M

2 x I2.T

2 x I2.Z

3 x S

MGR

Lekt.

ind. tok stud

zas. rekr.

Kompetencje teoretyczne: K_W01 - K_W04

+++

+++

++

++

+

Umiejętności teoretyczne: K_U01, K_U06

+++

+++

++

++

+

Kompetencje specjalistyczne: K_W05-K_W07

++

++

+++

++

++

+++

+

Umiejętności specjalistyczne:K_U13-K_U17

++

++

+++

++

++

+++

+

Wiedza z zakresu zastosowań: K_W08,K_W09

++

+++

Umiejętności z zakresu zastosowań: K_U05, K_U12

++

+++

Kompetencje praktyczne i zawodowe: K_U10, K_U11, K_W10-K_W12, K_K02-K_K04, K_K06-K_K07

++

(op)

++

+++

Kompetencje badawcze: K_U02-K_U03, K_U07-K_U09, K_U19, K_K01, K_K04

++

+++

Kompetencje komunikacyjne: K_U04, K_U08, K_U09, K_U19, K_K01

++

+++

+

Kompetencje językowe: K_U20-K_U22

++

(op)

++

(op)

++

(op)

++

+++

+

Kompetencje w zakresie samokształcenia: K_U07, K_U18, K_K05

++

+++

+++

+

Plan studiów i oferta dydaktyczna

Plan studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe, ich zamienniki oraz przedmioty wybieralne. Przedmioty obowiązkowe są prowadzone w cyklu corocznym, w określonym semestrze. Zamienniki i przedmioty wybieralne wybierane są z oferty dydaktycznej, na podstawie której tworzony jest plan studiów na dany rok akademicki.

Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna dla studiów, to ogłaszana przez dyrekcję corocznie na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego lista przedmiotów zawierająca opis techniczny (nazwę, wymiar godzin, sposób zaliczenia, typ przedmiotu) oraz merytoryczny (umiejętności wstępne, efekty kształcenia, program, źródła wiedzy, metody weryfikacji efektów) przedmiotu.

Przedmioty prowadzone w danym roku akademickim są wybierane z oferty na podstawie:

W ofercie występują:

Przedmioty z grupy I2 mogą mieć w ofercie status stałych lub okazjonalnych: w przypadku przedmiotów stałych dyrekcja gwarantuje ponowne umieszczenie przedmiotu w ofercie w ciągu następnych dwóch lat, podczas gdy przedmioty okazjonalne mogą nie pojawić się w ofercie w kolejnych latach. Przedmioty stanowiące zamienniki O2.M mają charakter stały. Przedmioty z grupy K2, S oraz HS mają domyślnie charakter okazjonalny.

Plan studiów

Plan studiów na rok akademicki jest tworzony z oferty, na podstawie opinii studentów, potrzeb rynku pracy, wymogów programu oraz kierunków badań naukowych pracowników. W planie występują:

Poza wymienionymi wyżej elementami, koniecznymi do zrealizowania programu studiów, w planie występują kursy narzędzi informatycznych oraz przedmioty humanistyczno-społeczne.

Lektoraty języków obcych (L) i zajęcia wychowania fizycznego (WF) są prowadzone niezależnie od Instytutu Informatyki przez wydzielone jednostki Uniwersytetu.

Indywidualny plan studiów studenta

Indywidualny plan studiów studenta powstaje poprzez wybór przez studenta przedmiotów z planu studiów. Wybór ten dokonywany jest na początku każdego semestru i jest zobowiązaniem studenta do zaliczenia wybranych przedmiotów. Student ponosi odpowiedzialność za skonstruowanie indywidualnego planu studiów w ten sposób, by umożliwił mu zaliczenie odpowiedniego semestru studiów oraz ukończenie studiów.

Aby spełnić wymagania programu studiów, student jest zobowiązany w czasie studiów:

Klasyfikacja przedmiotów ze względu na efekty kształcenia

Przedmioty O3

Kompetencje. Przedmiot odwołuje się do matematycznych podstaw informatyki i obejmuje kluczowe, ogólne zagadnienia z teorii informatyki stanowiące podstawę dla dziedzin specjalistycznych. Analiza stawianych problemów wymaga stosowania konstrukcji matematycznych, ścisłych reguł wnioskowania matematycznego oraz zaawansowanych, teoretycznych pojęć informatycznych.

Macierz odniesienia. Odniesienie do kierunkowych obszarów kompetencji typowego przedmiotu z tej grupy jest następujące:

Kategoria kompetencji: kierunkowy kod efektu (stopień nasycenia)

Kierunkowy opis efektu

Uzasadnienie

wiedza teoretyczna: K_W01 - K_W04 (+++)

↪ posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematycznych podstaw informatyki;

↪ dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych w informatyce;

↪ zna większość klasycznych definicji, zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów informatyki teoretycznej, zna większość klasycznych dowodów tych twierdzeń

w ramach przedmiotu wprowadzanych jest szereg pojęć i rezultatów z teorii informatyki i matematycznych podstaw informatyki

umiejętności teoretyczne: K_U01, K_U06 (+++)

↪ potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania skomplikowanych zadań związanych z informatyką;

↪ potrafi klasyfikować problemy decyzyjne ze względu na  ich rozstrzygalność oraz złożoność obliczeniową

analiza treści przedmiotu wymaga stosowania zaawansowanych pojęć z teorii informatyki oraz aparatu matematycznego;

wiedza specjalistyczna: K_W05 - K_W07 (++)

↪ jest w stanie zrozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, zna trendy rozwoju wybranych dziedzin informatyki;

↪ ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami informatyki;

opanowane w ramach przedmiotu treści, z racji swej ogólności i wagi,  stanowią punkt wyjścia dla różnych dziedzin informatycznych; przedmiot porusza zagadnienia przekładające się na zastosowania informatyki w innych dziedzinach i zawiera odniesienia do praktycznych aspektów poruszanych problemów;

umiejętności specjalistyczne: K_U13 - K_U17 (++)

↪ posiada pogłębioną umiejętność analizy i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ potrafi przeanalizować i sformułować wymagania dotyczące systemów informatycznych w wybranych obszarach;

↪ potrafi konstruować modele informatyczne i posługiwać się nimi w wybranych dziedzinach informatyki;

↪ potrafi krytycznie ocenić wybrane rozwiązania informatyczne

w ramach przedmiotu studenci opanowują umiejętności stanowiące punkt wyjścia do rozwijania umiejętności wymaganych w różnych dziedzinach informatycznych; w treści przedmiotu występują odniesienia do zastosowań i praktycznych aspektów rozważanych problemów;

Formy zajęć. Formy przekazywania wiedzy w ramach przedmiotu obejmują klasyczną formę wykładową oraz samodzielną pracę studentów w oparciu o materiały. Formy utrwalania wiedzy i nabywania umiejętności mają formę ćwiczeń z zadaniami problemowymi.

Weryfikacja efektów. Sprawdzenie osiąganych efektów ma formę prezentacji rozwiązań problemów w ramach ćwiczeń, rozwiązań zadań problemowych na sprawdzianach i w czasie egzaminu.

Parametry przedmiotu. Przedmiot odbywa się w wymiarze 60 godz. wykładu, 30 godz. repetytorium oraz 30 godz. ćwiczeń i kończy się egzaminem. Wymiar pracy samodzielnej wymaganej do opanowania zaawansowanego i teoretycznego materiału oraz rozwiązania zadań problemowych szacuje się jak 2:1 w przypadku zajęć wykładowych i ćwiczeniowych. Repetytoria nie wymagają dodatkowej pracy studenta. Sumarycznie daje to czas pracy studenta 300 godzin, w tym 120 godzin z udziałem nauczyciela akademickiego.  W związku z ukierunkowaniem ćwiczeń i repetytorium na utrwalanie zdobywanej wiedzy i doskonalenie nabywanych umiejętności przyjmuje się, że regularna praca w powyższym wymiarze zapewnia odpowiednie przygotowanie do egzaminu. Za zaliczenie przedmiotu student otrzymuje 9 punktów ECTS.

Zajęcia

Godziny zajęć z nauczycielem

Szacowane godziny samodzielnej pracy

wykład

60 godz.

120 godz.

repetytorium

30 godz.

 -

ćwiczenia

30 godz.

60 godz.

RAZEM

120 godz.

180 godz.

Przedmioty O2.M

Kompetencje. Przedmioty typu O.2 odwołują się do matematycznych podstaw informatyki i obejmują kluczowe, ogólne zagadnienia z teorii informatyki stanowiące podstawę dla dziedzin specjalistycznych. Zawierają treści z programu studiów informatycznych pierwszego stopnia rozszerzone do treści z programu studiów informatycznych drugiego stopnia. W wersji L (O.2L) od studentów wymagane jest opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie znajomości omawianych pojęć i technik, ich zrozumienia i zastosowania. Są to efekty właściwe dla studiów pierwszego stopnia. W wersji M (O.2M) od studentów wymagana jest umiejętność pogłębionej analizy omawianych pojęć, szerszego zastosowania poznanych technik oraz wzbogacenie wykładanych treści o wiedzę dotyczącą kierunków rozwoju informatyki i badań w danej dziedzinie. Są to efekty właściwe dla studiów drugiego stopnia.

Macierz odniesienia.

Odniesienie do kierunkowych obszarów kompetencji przedmiotu z tej grupy jest następujące:

Kategoria kompetencji: kierunkowy kod efektu (stopień nasycenia)

Kierunkowy opis efektu

Uzasadnienie

wiedza teoretyczna: K_W01 - K_W04 (+++)

↪ posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematycznych podstaw informatyki;

↪ dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych w informatyce;

↪ zna większość klasycznych definicji, zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów informatyki teoretycznej, zna większość klasycznych dowodów tych twierdzeń

wykładane w ramach przedmiotu treści odwołują się istotnie do matematycznych podstaw informatyki i obejmują klasyczne pojęcia i techniki z dziedziny informatyki pozwalając nabyć wiedzę z tego zakresu; przedstawiane w ramach przedmiotu treści są w pełni uzasadniane z użyciem ścisłych technik dowodowych; prezentowane problemy i techniki są analizowane ze względu na istotne aspekty, m.in. rozstrzygalność czy złożoność, co pozwala poznać techniki ścisłego dowodzenia zagadnień informatycznych z zastosowaniem aparatu matematycznego;

umiejętności teoretyczne: K_U01, K_U06 (+++)

↪ potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania skomplikowanych zadań związanych z informatyką;

↪ potrafi klasyfikować problemy decyzyjne ze względu na  ich rozstrzygalność oraz złożoność obliczeniową

przedmiot pozwala opanować umiejętność definiowania i wnikliwego analizowania zaawansowanych konstrukcji informatycznych z zastosowaniem pojęć obejmowanych przez daną dziedzinę;

wiedza specjalistyczna: K_W05 - K_W07 (++)

↪ jest w stanie zrozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, zna trendy rozwoju wybranych dziedzin informatyki;

↪ ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami informatyki;

treści zawarte w przedmiocie stanowią podstawę szeregu dziedzin specjalistycznych i zastosowań informatyki; w ramach przedmiotu omawiane jest znaczenie danej dziedziny podstawowej dla szeregu dziedzin specjalistycznych i przykłady zastosowań pojęć podstawowych.

umiejętności specjalistyczne: K_U13 - K_U17 (++)

↪ posiada pogłębioną umiejętność analizy i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ potrafi przeanalizować i sformułować wymagania dotyczące systemów informatycznych w wybranych obszarach;

↪ potrafi konstruować modele informatyczne i posługiwać się nimi w wybranych dziedzinach informatyki;

↪ potrafi krytycznie ocenić wybrane rozwiązania informatyczne

przedmiot pozwala opanować umiejętności stosowania pojęć i technik z danej dziedziny podstawowej  w dziedzinach specjalistycznych i zastosowań informatyki; studenci nabywają także umiejętność krytycznej analizy konstruowanych rozwiązań pod kątem konkretnych zastosowań;

opcjonalnie:

kompetencje praktyczne i zawodowe: K_U10-K_U11, K_W10-K_W12, K_K02-K_K04, K_K06-K_K07 (++)

↪ ma umiejętność programowania na poziomie pozwalającym rozwiązywać konkretne problemy związane z informatyką i dziedzinami pokrewnymi

↪ potrafi korzystać z praktycznych narzędzi informatycznych

↪ zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie informatyka

↪  ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną

↪  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę informatyczną

↪  potrafi pracować zespołowo przyjmując w grupie różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

↪  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

↪  rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

↪  ma świadomość odpowiedzialności społecznej i zawodowej za podejmowane inicjatywy zawodowe

↪  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

zadania implementacyjne z położeniem nacisku na efektywne zastosowanie poznanych technik i rozwiązań pozwalają doskonalić umiejętności praktyczne;

realizacja zadań implementacyjnych rozwija znajomości realiów pracy informatyka, doskonali umiejętności organizacji i współpracy;

wymagana rzetelność i przestrzeganie zasad użytkowania i stosowania oprogramowania pozwala nabyć świadomość wagi tych zagadnień.

Formy zajęć. Formy przekazywania wiedzy w ramach przedmiotu obejmują klasyczną formę wykładową oraz samodzielną pracę studentów w oparciu o materiały. Formy utrwalania wiedzy i nabywania umiejętności mają formę ćwiczeń z zadaniami problemowymi. Przedmiot może być uzupełniony a pracownię komputerową.

Weryfikacja efektów. Sprawdzenie osiąganych efektów ma formę prezentacji rozwiązań problemów w ramach ćwiczeń, rozwiązań zadań problemowych na sprawdzianach i w czasie egzaminu. Ewentualne  kompetencje praktyczne są weryfikowane poprzez sprawdzanie  jakości i efektywności opracowanych programów/systemów.

Parametry przedmiotu. Zajęcia do przedmiotu mają formę wykładów i ćwiczeń i, ewentualnie, pracowni. Przedmiot kończy się egzaminem. Wymiar pracy samodzielnej wymaganej do opanowania zaawansowanego i teoretycznego materiału oraz rozwiązania zadań problemowych szacuje się jak 2:1 w stosunku do czasu zajęć z udziałem nauczyciela. W przypadku, gdy przewidziane do przedmiotu zajęcia praktyczne (pracownia) mają intensywny przebieg (z pomocą automatycznego systemu sprawdzania) lub wymagają załączenia analizy i opracowania wyników stworzonego programu, do nakładu pracy własnej studenta dolicza się po 1 godzinie na każdą godzinę zaplanowanych zajęć. Czas przygotowania do sprawdzianów i egzaminu, stanowiących immanentną część przedmiotu i związanego z nim procesu kształcenia, został wliczony w czas pracy studentów w przygotowanie do zajęć i systematyczne nabywanie wiedzy.

Całkowity nakład pracy studenta na przedmiot złożony z x godzin zajęć (wykładu, ćwiczeń i pracowni) szacuje się jako 3x godzin (w tym x godzin pracy z nauczycielem akademickim i 2x godzin pracy własnej) i odpowiadające mu x punktów ECTS. W przypadku intensywnej pracowni (opisanej j.w.) podwyższa się punktowy wymiar przedmiotu o 1 punkt ECTS.

W związku z połączeniem w ramach przedmiotu treści odpowiednich dla studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia, studentom studiów drugiego stopnia za przedmioty z grupy O2.M zalicza się różnicę punktów pomiędzy tym przedmiotem, a jego wersją O2.L, co odpowiada nakładowi pracy koniecznemu na opanowanie treści dodatkowych, wykraczających poza zakres studiów I stopnia.

W poniższej tabeli przedstawione są dwa przykłady: uzupełnienie O2.L do O2.M z pracownią oraz uzupełnienie O2.L do O2.M bez dodatkowej pracowni. W pierwszym przypadku za uzupełnienie student otrzymuje 4 ECTS, w drugim 3 ECTS.

 

Zajęcia uzupełniające O2.L do O2.M z pracownią

Godziny zajęć z nauczycielem

Szacowane godziny samodzielnej pracy

Godziny zajęć praktycznych (własnych i z nauczycielem)

rozszerzenie wykładu

15 godz.

30 godz.

rozszerzenie ćwiczeń

30 godz.

pracownia M

15 godz.

30 godz.

45 godz.

RAZEM M - L

30 godz.

90 godz.

45 godz.

Zajęcia uzupełniające O2.L do O2.M bez pracowni

Godziny zajęć z nauczycielem

Szacowane godziny samodzielnej pracy

Godziny zajęć praktycznych (własnych i z nauczycielem)

rozszerzenie wykładu

15 godz.

30 godz.

rozszerzenie ćwiczeń

30 godz.

RAZEM M - L

15 godz.

60 godz.

Przedmiot I.2 (teoretyczny)

Kompetencje. Przedmiot zawiera treści oparte na matematycznych podstawach informatyki i teorii informatyki. Treści te pokrywają w istotnym stopniu dziedzinę określoną w tytule przedmiotu z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i zastosowań praktycznych. Odniesienie do kierunkowych obszarów kompetencji typowego przedmiotu z tej grupy jest następujące:

Kategoria kompetencji: kierunkowy kod efektu (stopień nasycenia)

Kierunkowy opis efektu

Uzasadnienie

wiedza teoretyczna: K_W01 - K_W04 (++)

↪ posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematycznych podstaw informatyki;

↪ dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych w informatyce;

zna większość klasycznych definicji, zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów informatyki teoretycznej, zna większość klasycznych dowodów tych twierdzeń

↪ zna zaawansowane techniki obliczeniowe i rozumie ich ograniczenia

przedmiot wymaga znajomości pojęć z teorii informatyki oraz matematycznych podstaw informatyki do przedstawienia omawianych pojęć; omawiane zagadnienia bazują  na rozległych podstawach matematyczno-informatycznych i wymagają wiedzy z tego zakresu;

umiejętności teoretyczne: K_U01, K_U06 (++)

↪ potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania skomplikowanych zadań związanych z informatyką;

↪ potrafi klasyfikować problemy decyzyjne ze względu na  ich rozstrzygalność oraz złożoność obliczeniową

analiza przeprowadzanych  w ramach przedmiotu konstrukcji i rozumowań wymaga ścisłego stosowania aparatu matematycznego oraz wnikliwej analizy informatycznej

wiedza specjalistyczna: K_W05 - K_W07 (+++)

↪ jest w stanie zrozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, zna trendy rozwoju wybranych dziedzin informatyki;

↪ ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami informatyki;

przedmiot dotyczy aktualnych dziedzin badań informatycznych, a poruszane treści odnoszą się do najnowszych osiągnięć informatyki; prezentowana dziedzina jest przedstawiana dogłębnie, w powiązaniu z innymi działami informatyki

umiejętności specjalistyczne: K_U13 - K_U17 (+++)

↪ posiada pogłębioną umięjętność analizy i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ potrafi przeanalizować i sformułować wymagania dotyczące systemów informatycznych w wybranych obszarach;

↪ potrafi konstruować modele informatyczne i posługiwać się nimi w wybranych dziedzinach informatyki;

↪ potrafi krytycznie ocenić wybrane rozwiązania informatyczne

w zakresie prezentowanej dziedziny studenci nabywają umiejętność analizy problemów, tworzenia modeli  informatycznych, konstrukcji i oceny systemów służących do rozwiązywania problemów z omawianej dziedziny

wiedza z zakresu zastosowań: K_W08, K_W09 (++)

↪ zna metody budowy modeli matematycznych i techniki informatyczne przydatne w rozwiązywaniu zaganień stawianych przez wybrane dziedziny stosowane; zna przykłady praktycznej implementacji takich modeli i technik;

↪ zna wybrane technologie, narzędzia i aparaturę naukową stosowane w przemyśle informatycznym oraz podstawy ich funkcjonowania;

omawiane w ramach przedmiotu zagadnienia mają odniesienie do praktycznych zastosowań; w ramach przedmiotu studenci poznają praktyczne implementacje i zasady ich efektywnego funkcjonowania

umiejętności z zakresu zastosowań: K_U05, K_U12 (++)

↪ potrafi wykorzystywać informatykę w celu rozwiązywania zadań w wybranych dziedzinach pokrewnych;

↪ potrafi stosować informatykę do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin;

odniesienie treści przedmiotu do innych dziedzin oraz analiza praktycznych rozwiązań  problemów z tych dziedzin pozwalają nabyć umiejętności stosowania informatyki w dziedzinach zarówno pokrewnych, jak i bardziej odległych

opcjonalnie:

kompetencje praktyczne i zawodowe: K_U10-K_U11, K_W10-K_W12, K_K02-K_K04, K_K06-K_K07 (++)

↪ ma umiejętność programowania na poziomie pozwalającym rozwiązywać konkretne problemy związane z informatyką i dziedzinami pokrewnymi

potrafi korzystać z praktycznych narzędzi informatycznych

zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie informatyka

 ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną

↪  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę informatyczną

↪  potrafi pracować zespołowo przyjmując w grupie różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

↪  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

↪  rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

↪  ma świadomość odpowiedzialności społecznej i zawodowej za podejmowane inicjatywy zawodowe

↪  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

zadania implementacyjne z położeniem nacisku na efektywne zastosowanie poznanych technik i rozwiązań pozwalają doskonalić umiejętności praktyczne;

realizacja zadań implementacyjnych rozwija znajomości realiów pracy informatyka, doskonali umiejętności organizacji i współpracy;

wymagana rzetelność i przestrzeganie zasad użytkowania i stosowania oprogramowania pozwala nabyć świadomość wagi tych zagadnień.

opcjonalnie:

umiejętności językowe: K_U20-K_U22 (++)

↪  potrafi tworzyć prace pisemne w języku angielskim poruszające problemy związane z informatyką

↪  ma umiejętność posługiwania się językiem obcym w sposób pozwalający na prowadzenie krótkich publicznych wypowiedzi dotyczących tematów związanych z informatyką

↪  ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

wykłady prowadzone w języku angielskim pozwalają nabyć biegłość w odbiorze treści ogólnych i fachowych w tym języku; udział w ćwiczeniach, w tym prezentowanie rozwiązań, doskonalą czynne stosowanie języka w mowie i w piśmie;

Formy zajęć. Formy przekazywania wiedzy w ramach przedmiotu obejmują klasyczną formę wykładową oraz samodzielną pracę studentów w oparciu o materiały. Formy utrwalania wiedzy i nabywania umiejętności obejmują ćwiczenia problemowe oraz zastosowanie zdobytej wiedzy wykonywane w formie klasycznych ćwiczeń.

Weryfikacja efektów. Sprawdzenie osiąganych efektów ma formę prezentacji rozwiązań zadań problemowych w ramach ćwiczeń, rozwiązań zadań problemowych na sprawdzianach i w czasie egzaminu.

Parametry przedmiotu. Przedmiot odbywa się w wymiarze 30 godz. wykładu oraz 30 godz. ćwiczeń i kończy się egzaminem. Wymiar pracy samodzielnej wymaganej do opanowania zaawansowanego materiału oraz rozwiązania zadań problemowych szacuje się jak 1:1 w przypadku materiału wykładowego, 2:1 w przypadku zadań ćwiczeniowych, dodatkowo czas przygotowania i podejścia do egzaminu szacuje się jako 20 godzin. Za zaliczenie przedmiotu student otrzymuje 6 punktów ECTS.

Zajęcia

Godziny zajęć z nauczycielem

Szacowane godziny samodzielnej pracy

wykład

30 godz.

30 godz.

ćwiczenia

30 godz.

60 godz.

egzamin

 -

20 godz.

RAZEM

60 godz.

110 godz.

Przedmiot I.2 (zastosowania)

Kompetencje. Przedmiot zawiera treści oparte na matematycznych podstawach informatyki i teorii informatyki. Treści te są skoncentrowane na obszarze zastosowań określonym w tytule przedmiotu z uwzględnieniem zaawansowanych pojęć informatycznych i ich wykorzystaniu w danej dziedzinie. Odniesienie do kierunkowych obszarów kompetencji typowego przedmiotu z tej grupy jest następujące:

Kategoria kompetencji: kierunkowy kod efektu (stopień)

Kierunkowy opis efektu

Uzasadnienie

wiedza teoretyczna: K_W01 - K_W04 (++)

↪ posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematycznych podstaw informatyki;

↪ dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych w informatyce;

↪ zna większość klasycznych definicji, zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów informatyki teoretycznej, zna większość klasycznych dowodów tych twierdzeń

↪ zna zaawansowane techniki obliczeniowe i rozumie ich ograniczenia

przedmiot wymaga znajomości pojęć z teorii informatyki oraz matematycznych podstaw informatyki do przedstawienia omawianych zastosowań;

omawiane zagadnienia bazują  na rozległych podstawach matematyczno-informatycznych i wymagają wiedzy z tego zakresu;

umiejętności teoretyczne: K_U01, K_U06 (++)

↪ potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania skomplikowanych zadań związanych z informatyką;

↪ potrafi klasyfikować problemy decyzyjne ze względu na  ich rozstrzygalność oraz złożoność obliczeniową

analiza przedstawianych w ramach przedmiotu konstrukcji i zastosowań wymaga stosowania aparatu matematycznego oraz wnikliwej analizy informatycznej

wiedza specjalistyczna: K_W05 - K_W07 (++)

↪ jest w stanie zrozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, zna trendy rozwoju wybranych dziedzin informatyki;

↪ ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami informatyki;

przedmiot dotyczy dziedziny zastosowań, w której stosowane są aktualne, zaawansowane  osiągnięcia informatyki;

umiejętności specjalistyczne: K_U13 - K_U17 (+++)

↪ posiada pogłębioną umiejętność analizy i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ potrafi przeanalizować i sformułować wymagania dotyczące systemów informatycznych w wybranych obszarach;

↪ potrafi konstruować modele informatyczne i posługiwać się nimi w wybranych dziedzinach informatyki;

↪ potrafi krytycznie ocenić wybrane rozwiązania informatyczne

w zakresie dziedziny zastosowań objętej przedmiotem analizowane są zaawansowane rozwiązania informatyczne z naciskiem na praktyczne aspekty rozwiązania;

wiedza w zakresie zastosowań: K_W08, K_W09 (+++)

↪ zna metody budowy modeli matematycznych i techniki informatyczne przydatne w rozwiązywaniu zaganień stawianych przez wybrane dziedziny stosowane; zna przykłady praktycznej implementacji takich modeli i technik;

↪ zna wybrane technologie, narzędzia i aparaturę naukową stosowane w przemyśle informatycznym oraz podstawy ich funkcjonowania;

w zakresie dziedziny zastosowań objętej przedmiotem, konstruowane są są zaawansowane rozwiązania informatyczne z naciskiem na praktyczne implementacje;

umiejętności w zakresie zastosowań: K_U05, K_U12 (+++)

↪ potrafi wykorzystywać informatykę w celu rozwiązywania zadań w wybranych dziedzinach pokrewnych;

↪ potrafi stosować informatykę do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin;

silny związek tematyki przedmiotu z dziedzinami zastosowań informatyki pozwala nabyć umiejętności szerokiego stosowania rozwiązań informatycznych w dziedzinach pokrewnych i bardziej odległych

kompetencje praktyczne i zawodowe: K_U10-K_U11, K_W10-K_W12, K_K02-K_K04, K_K06-K_K07 (++)

↪ ma umiejętność programowania na poziomie pozwalającym rozwiązywać konkretne problemy związane z informatyką i dziedzinami pokrewnymi

↪ potrafi korzystać z praktycznych narzędzi informatycznych

↪ zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie informatyka

↪  ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną

↪  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę informatyczną

↪  potrafi pracować zespołowo przyjmując w grupie różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

↪  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

↪  rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

↪  ma świadomość odpowiedzialności społecznej i zawodowej za podejmowane inicjatywy zawodowe

↪  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

w ramach przedmiotu implementowane są rozwiązania informatyczne z danej dziedziny zastosowań - pozwala to na poszerzenie i udoskonalenie umiejętności praktycznych i wzbogacenie doświadczeń w korzystaniu  z narzędzi informatycznych;

realizowane i analizowane zagadnienia z zakresu zastosowań informatyki w różnych dziedzinach służą poznaniu zasad pracy w zawodzie informatyka, opanowania reguł rozwoju projektów informatycznych; kontakt z różnorodnymi narzędziami  informatycznymi dostarcza wiedzy na temat praw własności i zasad etyki zawodowej informatyka;

tworzenie skomplikowanych rozwiązań informatycznych kształci umiejętności współpracy, organizacji pracy, odpowiedzialności i uczciwości zawodowej; stosowanie technologii informatycznych w różnych dziedzinach uczy odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy zawodowe

opcjonalnie:

umiejętności językowe: K_U20-K_U22 (++)

↪  potrafi tworzyć prace pisemne w języku angielskim poruszające problemy związane z informatyką

↪  ma umiejętność posługiwania się językiem obcym w sposób pozwalający na prowadzenie krótkich publicznych wypowiedzi dotyczących tematów związanych z informatyką

↪  ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

wykłady prowadzone w języku angielskim pozwalają nabyć biegłość w odbiorze treści ogólnych i fachowych w tym języku; udział w ćwiczeniach i pracowni, kontaktowanie się w czasie realizacji projektów w tym języku doskonalą czynne stosowanie języka w mowie i w piśmie;

Formy zajęć. Formy przekazywania wiedzy w ramach przedmiotu obejmują klasyczną formę wykładową oraz samodzielną pracę studentów w oparciu o materiały. Formy utrwalania wiedzy i nabywania umiejętności obejmują ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia ćwiczeniowo-laboratoryjne.

Weryfikacja efektów. Sprawdzenie osiąganych efektów ma formę prezentacji rozwiązań zadań problemowych oraz praktycznych rozwiązań  w ramach zajęć ćwiczeniowo-laboratoryjnych, oraz rozwiązań zadań problemowych na sprawdzianach i w czasie egzaminu.

Parametry przedmiotu. Przedmiot odbywa się w wymiarze 30 godz. wykładu oraz 30 godz. zajęć pomocnicznych w formie ćwiczeń i pracowni. Przedmiot kończy się egzaminem. Wymiar pracy samodzielnej wymaganej do opanowania zaawansowanego materiału oraz rozwiązania zadań problemowych szacuje się jak 1:1 (w stosunku do zajęć z udziałem nauczyciela) w przypadku materiału wykładowego, 2:1 w przypadku zadań ćwiczeniowych i laboratoryjnych, dodatkowo czas przygotowania i podejścia do egzaminu szacuje się jako 20 godzin. Za zaliczenie przedmiotu student otrzymuje 6 punktów ECTS.

Zajęcia

Godziny zajęć z nauczycielem

Szacowane godziny samodzielnej pracy

wykład

30 godz.

30 godz.

ćwiczenio-pracownia

30 godz.

60 godz.

egzamin

 -

20 godz.

RAZEM

60 godz.

110 godz.

Przedmiot: Seminarium

Kompetencje. Opracowanie tematów i zagadnień w ramach seminarium wymaga zrozumienia najnowszych badań w obrębie dziedzin pokrywanych przez wybrane przedmioty O.2, O.3, I.2, selekcji materiałów (w tym dostępnych on-line), przestudiowania i prezentacji zagadnienia popartego własnymi eksperymentami i studiami tematu, z zachowaniem przyjętych zasad cytowania i wykorzystania cudzych badań.  

Macierz odniesienia. Odniesienie do kierunkowych obszarów kompetencji typowego przedmiotu z tej grupy jest następujące:

Kategoria kompetencji: kierunkowy kod efektu (stopień)i

Kierunkowy opis efektu

Uzasadnienie

wiedza specjalistyczna: K_W05 - K_W07 (++)

↪ jest w stanie zrozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, zna trendy rozwoju wybranych dziedzin informatyki;

↪ ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami informatyki;

seminarium wymaga opracowania materiału dotyczącego najnowszych osiągnięć  z wybranej dziedziny, opracowanie wymaga pogłębienia wiedzy oraz rozpoznania potencjalnych powiązań z innymi dziedzinami;

umiejętności specjalistyczne: K_U13 - K_U17 (++)

↪ posiada pogłębioną umiejętność analizy i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ potrafi przeanalizować i sformułować wymagania dotyczące systemów informatycznych w wybranych obszarach;

↪ potrafi konstruować modele informatyczne i posługiwać się nimi w wybranych dziedzinach informatyki;

↪ potrafi rozpoznać strukturę systemu informatycznego wraz z występującymi w nim zależnościami;

↪ potrafi krytycznie ocenić wybrane rozwiązania informatyczne

w zakresie dziedziny objętej przez seminarium i tematu opracowania, konieczna jest krytyczna ocena różnych rozwiązań, analiza ich przydatności w kontekście opracowywanego problemu

kompetencje badawcze: K_U02 - K_U03, K_U07- K_U09, K_U19, K_K01, K_K04 (++)

↪ potrafi samodzielnie zaplanować, wykonać i ocenić badania służące rozwiązaniu problemów związanych z informatyką;

↪ potrafi swobodnie korzystać z informacji dostępnych w literaturze, bazach wiedzy, Internecie (również w języku obcym) oraz innych wiarygodnych źródłach, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować sądy

↪ potrafi wybierać interesujące dziedziny nauki i powiązane z nimi przedmioty w celu zdobywania wiedzy

↪ potrafi stworzyć pracę pisemną w oparciu o własne eksperymenty, badania lub obliczenia

↪ potrafi przedstawiać wyniki własnych badań,

↪ umie dyskutować na tematy informatyczne oraz formułować i prezentować własne opinie w ramach dyskutowanego tematu

↪ potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

↪ rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

przygotowanie opracowania wymaga zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w wybranym obszarze; poszukiwanie i analizowanie informacji z  różnych źródeł wymaga umiejętnego wyszukiwania i korzystania z zasobów informacji, w tym poszanowania wartości intelektualnych (wymaga powołania się na źródła, wskazania rezultatów cytowanych i własnych opracowań/eksperymentów);

istotnym elementem seminarium jest przygotowanie i wygłoszenia prezentacji z użyciem technik multimedialnych;  

wymagane w ramach wybranych seminariów opracowania pisemne pozwalają osiągnąć i zweryfikować kompetencje w zakresie tworzenia opracowań pisemnych;

kompetencje komunikacyjne: K_U04, K_U08, K_U09, K_U19, K_K01 (++)

↪ ma umiejętność prezentowania w przystępny sposób swojej wiedzy innym oraz tworzenia prezentacji

↪ potrafi stworzyć pracę pisemną w oparciu o własne eksperymenty, badania lub obliczenia

↪ potrafi przedstawiać wyniki własnych badań

↪ umie dyskutować na tematy informatyczne oraz formułować i prezentować własne opinie w ramach dyskutowanego tematu

↪ potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

zadaniem studenta jest twórcze opracowanie tematu i przedstawienie go w sposób komunikatywny i zrozumiały grupie słuchaczy; istotnym elementem zajęć jest dyskusja na temat poszczególnych prezentacji;

opcjonalnie:

przedstawienie pisemnego opracowania tematu seminarium uczy tworzenia prac pisemnych i prezentacji określonych treści z przeznaczeniem dla szerszego grona odbiorców; istotne i wymagane w opracowaniu poszerzenie tematu i dbałość o zainteresowanie odbiorców kształci i weryfikuje umiejętności inspiracji i uczenia innych.

kompetencje w zakresie samokształcenia: K_U07, K_U18, K_K05 (++)

↪ potrafi wybierać interesujące dziedziny nauki i powiązane z nimi przedmioty w celu zdobywania wiedzy;

↪ potrafi nieustannie dostosowywać swoją wiedzę i umiejętności do zmian zachodzących w informatyce;

↪ rozumie potrzebę rozwoju zawodowego, uczenia się przez całe życie i śledzenia postępów nauki i technologii w odniesieniu do swojej dziedziny;

 

student samodzielnie wybiera ostateczny temat własnego opracowania w oparciu o dostępną literaturę; w ramach przygotowania prezentacji konieczne jest dokonanie selekcji materiału oraz dobór prezentowanych treści; wymagana jest znajomość kierunku rozwoju omawianego zagadnienia i najnowsze osiągnięcia.

opcjonalnie:

umiejętności językowe: K_U20-K_U22 (++)

↪  potrafi tworzyć prace pisemne w języku angielskim poruszające problemy związane z informatyką

↪  ma umiejętność posługiwania się językiem obcym w sposób pozwalający na prowadzenie krótkich publicznych wypowiedzi dotyczących tematów związanych z informatyką

↪  ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

seminarium prowadzone w języku angielskim pozwalają nabyć biegłość w odbiorze treści ogólnych i fachowych oraz umiejętność dyskusji w tym języku; przygotowanie prezentacji w języku angielskim doskonali i weryfikuje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w piśmie;

Formy zajęć. Każdy student samodzielnie (konsultując się z prowadzącym seminarium) opracowuje wybrane zagadnienie i przygotowuje prezentację multimedialną. Prezentacje są wygłaszane na zajęciach, pozostali uczestnicy mają dostęp do przedstawionych materiałów (także poprzez system e-learningowy). Zajęcia mają charakter interaktywny z możliwością zadawania pytań i uwag w trakcie prezentacji oraz dyskusji po jej zakończeniu.

Opcjonalnie studenci przygotowują również pogłębione opracowanie pisemne w formie prezentacji, udostępnianej uczestnikom zajęć.

Weryfikacja efektów. Sprawdzenie efektów ma formę oceny przygotowanej i wygłoszonej prezentacji, w tym zarówno warstwy informatycznej jak i sposobu prezentacji przedstawianego materiału, doboru narzędzi dydaktycznych, przykładów, itp. Opcjonalną pomocniczą formą weryfikacji efektów jest wypełnianie formularzy oceny różnych aspektów wystąpień przez wszystkich uczestników zajęć.

Parametry przedmiotu. Przedmiot odbywa się w wymiarze 30 godz. zajęć z udziałem prowadzącego. Wymiar pracy samodzielnej wymaganej do zapoznania się z literaturą, opracowania tematu, przygotowania i wygłoszenia prezentacji oraz przygotowania do udziału w wystąpieniach innych studentów (w oparciu o udostępnione przez nich materiały) szacuje się jak 2:1 w stosunku do wymiaru zajęć seminaryjnych z udziałem prowadzącego. Za zaliczenie przedmiotu student otrzymuje 3 punkty ECTS.

Zajęcia

Godziny zajęć z nauczycielem

Szacowane godziny samodzielnej pracy

seminarium

30 godz.

60 godz.

RAZEM

30 godz.

60 godz.

Praca magisterska i obrona pracy magisterskiej

Kompetencje. Zaplanowanie, realizacja i analiza badań w ramach pracy magisterskiej wymaga dobrej znajomości najnowszych badań w obrębie dziedzin pokrywanych przez wybrane przedmioty O.2, O.3, I.2, selekcji materiałów (w tym dostępnych on-line), a także umiejętności praktycznych pozwalających stosować różnorodne narzędzia informatyczne w celach symulacyjnych, eksperymentalnych, studiów przypadku itp. Powyższe kompetencje są pogłębiane i rozwijane w trakcie realizacji pracy magisterskiej. Obrona pracy magisterskiej stanowi element rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Przygotowanie pracy pisemnej rozwija umiejętność tworzenia obszernych opracowań, w tym streszczenie pracy w języku angielskim potwierdza umiejętność tworzenia opracowań w tym języku.

Macierz odniesienia. Odniesienie do kierunkowych obszarów kompetencji typowego przedmiotu z tej grupy jest następujące:

Kategoria kompetencji: kierunkowy kod efektu (stopień)i

Kierunkowy opis efektu

Uzasadnienie

wiedza specjalistyczna: K_W05 - K_W07 (+++)

↪ jest w stanie zrozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań, zna trendy rozwoju wybranych dziedzin informatyki;

↪ ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami informatyki;

przygotowanie pracy magisterskiej wymaga pogłębionej wiedzy w dziedzinie obejmującej temat pracy, prowadzenia własnych badań z uwzględnieniem i wykorzystaniem najnowszych osiągnięć, trendów lub technologii;

wśród celów pracy jest uzyskanie efektów uwzględniających zastosowania w innych dziedzinach bądź wymagających wykorzystania narzędzi innych dziedzin;

umiejętności specjalistyczne: K_U13 - K_U17 (+++)

↪ posiada pogłębioną umiejętność analizy i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie informatyki;

↪ potrafi przeanalizować i sformułować wymagania dotyczące systemów informatycznych w wybranych obszarach;

↪ potrafi konstruować modele informatyczne i posługiwać się nimi w wybranych dziedzinach informatyki;

↪ potrafi rozpoznać strukturę systemu informatycznego wraz z występującymi w nim zależnościami;

↪ potrafi krytycznie ocenić wybrane rozwiązania informatyczne

praca magisterska wymaga samodzielnego rozwiązania postawionego problemu; może ona wymagać formalnego modelowania badanych zagadnień (praca teoretyczna) lub analizy przydatności  i wyboru najlepszych narzędzi i systemów informatycznych do rozwiązania postawionego problemu; praca magisterska stwarza konieczność i możliwość pogłębienia wiedzy w wybranej dziedzinie, uwzględnienia najnowszych osiągnięć i technologii (również poznanych w okresie studiów);

kompetencje badawcze: K_U02 - K_U03, K_U07- K_U09, K_U19, K_K01, K_K04 (+++)

↪ potrafi samodzielnie zaplanować, wykonać i ocenić badania służące rozwiązaniu problemów związanych z informatyką;

↪ potrafi swobodnie korzystać z informacji dostępnych w literaturze, bazach wiedzy, Internecie (również w języku obcym) oraz innych wiarygodnych źródłach, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować sądy

↪ potrafi wybierać interesujące dziedziny nauki i powiązane z nimi przedmioty w celu zdobywania wiedzy

↪ potrafi stworzyć pracę pisemną w oparciu o własne eksperymenty, badania lub obliczenia

↪ potrafi przedstawiać wyniki własnych badań,

↪ umie dyskutować na tematy informatyczne oraz formułować i prezentować własne opinie w ramach dyskutowanego tematu

↪ potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

↪ rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

praca magisterska jest największym samodzielnym projektem realizowanych w trakcie studiów, w którym student prowadzi studia literaturowe, planuje i realizuje program badań, podejmuje decyzje w oparciu o wyniki własnych badań, dokumentuje badania, ich wyniki i wnioski w postaci tekstu pracy pisemnej;

w trakcie tworzenia pracy student jest w stałym kontakcie z promotorem, dyskutuje nad kolejnymi etapami pracy i przyjętymi w nich rozwiązaniami;

rezultaty pracy są prezentowane w trakcie obrony magisterskiej;

w pracy magisterskiej student zobligowany jest do respektowania ogólnie przyjętych zasad cytowania i wykorzystywania wyników badań, stosowania się do zasad licencjonowania oprogramowania, prawa autorskiego i patentowego;

kompetencje komunikacyjne: K_U04, K_U08, K_U09, K_U19, K_K01 (+++)

↪ ma umiejętność prezentowania w przystępny sposób swojej wiedzy innym oraz tworzenia prezentacji

↪ potrafi stworzyć pracę pisemną w oparciu o własne eksperymenty, badania lub obliczenia

↪ potrafi przedstawiać wyniki własnych badań

↪ umie dyskutować na tematy informatyczne oraz formułować i prezentować własne opinie w ramach dyskutowanego tematu

↪ potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

praca magisterska jest oceniana przez promotora i recenzentów pod kątem umiejętnego przedstawienia zawartych w niej tez i rozwiązań; wymagane jest zawarcie w niej wyników własnych badań i eksperymentów; w trakcie obrony pracy student musi przedstawić i uzasadnić tezy swojej pracy oraz wykazać się ogólną wiedzą informatyczną;

praca magisterska powinna w miarę możliwości być tekstem popularnym, pozwalającym przyswoić materiał nie tylko specjalistom z wąskiej dziedziny;

kompetencje w zakresie samokształcenia: K_U07, K_U18, K_K05 (+++)

↪ potrafi wybierać interesujące dziedziny nauki i powiązane z nimi przedmioty w celu zdobywania wiedzy;

↪ potrafi nieustannie dostosowywać swoją wiedzę i umiejętności do zmian zachodzących w informatyce;

↪ rozumie potrzebę rozwoju zawodowego, uczenia się przez całe życie i śledzenia postępów nauki i technologii w odniesieniu do swojej dziedziny;

 

przygotowując pracę magisterską student musi zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i technologiami z zakresu pracy, co uświadamia magistrantowi tempo rozwoju informatyki, a tym samym znaczenie śledzenia postępów dla pozycji zawodowej;

student samodzielnie wybiera ostateczny temat własnego opracowania w oparciu o dostępną literaturę;

umiejętności językowe: K_U20 (+++)

↪  potrafi tworzyć prace pisemne w języku angielskim poruszające problemy związane z informatyką

do pracy magisterskiej student jest zobligowany załączyć streszczenie w języku angielskim; przygotowanie streszczenia pozwala udoskonalić i zweryfikować umiejętności tworzenia opracowań pisemnych w tym języku.

Formy zajęć.

W trakcie przygotowywania pracy magisterskiej student indywidualnie spotyka się z promotorem omawiając zakres i charakter pracy, konsultując i prezentując jej kolejne etapy. Większość zadań realizowana jest  samodzielnie przez studenta, z wykorzystaniem zasobów uczelni (pracownie komputerowe, dostęp do sieci komputerowej, biblioteki). Ponadto, student przygotowuje się samodzielnie do obrony pracy magisterskiej. Praca magisterska jest oceniana przez promotora i recenzenta. Obrona pracy magisterskiej odbywa się przed trzyosobową komisją złożoną z promotora, recenzenta i przewodniczącego.

Weryfikacja efektów.

Proces powstawania pracy magisterskiej jest rozłożony na etapy, efekt każdego etapu jest przedstawiany promotorowi i ewaluowany wraz z nim. Ostateczny kształt pracy jest efektem decyzji/wyborów dokonywanych w efekcie ewaluacji poszczególnych etapów pracy. Praca magisterska jest recenzowana przez promotora i recenzenta. Recenzje zawierają ocenę w skali od 2.0 do 5.0.

Wyniki pracy magisterskiej są prezentowane w ramach egzaminu magisterskiego, prezentacja ta również podlega ocenie.  W trakcie egzaminu student musi wykazać się znajomością tematyki pracy, ogólną wiedzą informatyczną i szczegółową znajomością trzech  zaawansowanych dziedzin informatycznych (czyli z zakresu przedmiotów O2.M oraz I2),  w tym dwóch spoza tematyki pracy. Dziedziny te wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej co najmniej miesiąc przed egzaminem.

Parametry modułu.

Za obronę pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego student otrzymuje 20 punktów ECTS. Szacuje się, że nakład pracy związany z powstaniem pracy magisterskiej odpowiada 17 punktom ECTS, natomiast przygotowanie do egzaminu magisterskiego 3 punktom ECTS. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z promotorem to co najmniej 15 godzin.

Zajęcia

Godziny zajęć z nauczycielem

Szacowane godziny samodzielnej pracy

przygotowanie pracy (w tym konsultacje z promotorem)

15 godz.

500 godz.

egzamin (w tym samodzielne przygotowanie do egzaminu)

1 godz.

10 godz.

RAZEM

16 godz.

70 godz.

.

Przykładowy tok studiów studenta i analiza wymagań

Z przedstawionego programu wynika, że studenci mają dużą możliwość wyboru spośród oferowanych przedmiotów a przebiegi ich studiów mogą być istotnie zróżnicowane. W poniższych tabelach przedstawione są dwa skrajne rozwiązania w zależności od wyboru przedmiotów O2.M lub ich zamienników z uzasadnieniem spełnienia wymagań z programu studiów i osiągnięcia zakładanych efektów. Zestawienia pozwalają także na oszacowanie wymiaru zajęć samodzielnych i z nauczycielem, zajęć praktycznych, zajęć z dziedzin podstawowych itp. W poniższych zestawieniach dla przedmiotów typu P, K2, N oraz L, dla których w treści programu nie ma szczegółowej analizy, jako dla przedmiotów niewymaganych wymaganych w toku studiów do osiągnięcia efektów (P, K2 i N) lub organizowanych standardowo przez jednostki ogólnouniwersyteckie (L i WF), przyjęto współczynnik pracy własnej do wymiaru zajęć jak 2:1, a dla zajęć WF przyjęto, że praca własna nie występuje.

Studia 4-semestralne

Wariant “obowiązkowy”.

W poniższym wariancie student uzupełnia wszystkie wymagane przedmioty O2 zaliczając ich wersje M. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono pozycje, które student musi wybrać w tym wariancie. Przedmioty zaznaczone zwykłym drukiem student wybiera dowolnie realizując jedynie wymagania punktowe.

Przedmiot

Wybieralny

ECTS

ECTS z dziedzin podst.

Razem godz. pracy

Godz. pracy z  naucz.

Godz. zajęć praktycznych (implement.)

O3

nie

9

9

300

120

0

3 x O2.M

wybór 3 z 4 (wsp. wybieralności 0.25)

3+3+4 = 10

10

2 x 75 + 120 = 270

2 x 15 + 30 = 60

45

9 x I2, w tym co najmniej 2 x I2.Z

wybór 9 przedmiotów z puli 15 (wsp. wybieralności 0.4)

9 x 6 = 54

⅔*54 = 36

9 x 170 = 1530

9 x 60 = 540

2 x 45 = 90

3 x S

wybór z puli 6 seminariów (wsp. wybieralności 0.5)

3 x 3 = 9

3 x 90 = 270

3 x 30 = 90

0

MGR

wybór tematu

20

86

16

0

L

nie

4

120

60

0

WF

nie

1

30

30

0

HS

tak

5

90

60

0

P

tak

4

120

10

120

I2

tak

6

⅔*6 = 2

170

60

0

RAZEM

(0.25*10 + 0.4 * 54 + 0.5 * 9 + 20 +3 + 4 + 6)/120 = 0.513

122

57

2986

1076

255

Wariant “z zamiennikami”.

W poniższym wariancie student uzupełnia wszystkie wymagane przedmioty O2 zaliczając ich zamienniki I2. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono pozycje, które student musi wybrać w tym wariancie. Przedmioty zaznaczone zwykłym drukiem student wybiera dowolnie realizując jedynie wymagania punktowe.

Przedmiot

Wybieralny

ECTS

ECTS z dziedzin podst.

Razem godz. pracy

Godz. pracy z  naucz.

Godz. zajęć praktycznych (implement.)

O3

nie

9

9

300

120

0

10 x I2, w tym 6 zamienników i co najmniej 2 I2.Z

wybór 10 z 15 (wsp. wybieralności 0.33)

10 x 6 = 60

⅔*60

10 x 170 = 1700

10 x 60 = 600

2 x 45 = 90

3 x S

wybór z puli 6 seminariów (wsp. wybieralności 0.5)

3 x 3 = 9

3 x 90 = 270

3 x 30 = 90

0

MGR

wybór tematu

20

86

16

0

L

nie

4

120

60

0

WF

nie

1

30

30

0

HS

tak

5

90

60

0

P

tak

4

120

10

120

2 x K2

tak

2 x 5 = 10

2 x 180 = 360

2 x 60 = 120

2 x 120 = 240

RAZEM

(0.33*60 + 0.5 * 9 + 20 +3 + 4 + 10)/120 = 0.5125

122

49

2896

1106

450

Studia 3-semestralne

Wariant “obowiązkowy”.

W poniższym wariancie student uzupełnia wszystkie wymagane przedmioty O2 zaliczając ich wersje M. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono pozycje, które student musi wybrać w tym wariancie. Przedmioty zaznaczone zwykłym drukiem student wybiera dowolnie realizując jedynie wymagania punktowe.

Przedmiot

Wybieralny

ECTS

ECTS z dziedzin podst.

Razem godz. pracy

Godz. pracy z  naucz.

Godz. zajęć praktycznych (implement.)

O3

nie

9

9

300

120

0

3 x O2.M

wybór 3 z 4 (wsp. wybieralności 0.25)

3+3+4 = 10

10

2 x 75 + 120 = 270

2 x 15 + 30 = 60

45

6 x I2, w tym co najmniej 2 x I2.Z

wybór 6 przedmiotów z puli 15 (wsp. wybieralności 0.6)

6 x 6 = 36

⅔*36

6 x 170 = 1020

6 x 60 = 360

2 x 45 = 90

3 x S

wybór z puli 6 seminariów (wsp. wybieralności 0.5)

3 x 3 = 9

3 x 90 = 270

3 x 30 = 90

0

MGR

wybór tematu

20

86

16

0

L

nie

4

120

60

0

WF

nie

1

30

30

0

HS

tak

5

90

60

0

RAZEM

(0.25*10 + 0.6 * 36 + 0.5 * 9 + 20 +3)/90 = 0.573

92

43

2186

796

135

Wariant “z zamiennikami”.

W poniższym wariancie student uzupełnia wszystkie wymagane przedmioty O2 zaliczając ich zamienniki I2. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono pozycje, które student musi wybrać w tym wariancie. Przedmioty zaznaczone zwykłym drukiem student wybiera dowolnie realizując jedynie wymagania punktowe.

Przedmiot

Wybieralny

ECTS

ECTS z dziedzin podst.

Razem godz. pracy

Godz. pracy z  naucz.

Godz. zajęć praktycznych (implement.)

O3

nie

9

9

300

120

0

7 x I2, w tym 6 zamienników i co najmniej 2 I2.Z

wybór 6  z 9  (zamienniki) i 1 z 6 (pozostały przedmiot I2) (wsp. wybieralności ok. 0.33)

7 x 6 = 42

⅔*42

7 x 170 = 1190

7 x 60 = 420

2 x 45 = 90

3 x S

wybór z puli 6 seminariów (wsp. wybieralności 0.5)

3 x 3 = 9

3 x 90 = 270

3 x 30 = 90

0

MGR

wybór tematu

20

86

16

0

L

nie

4

120

60

0

WF

nie

1

30

30

0

HS

tak

5

90

60

0

K2

tak

5

180

60

120

RAZEM

(0.33*42 + 0.5 * 9 + 20 +3)/90 = 0.46

95

37

2266

796

210

Porównanie i analiza wariantów

Przedstawione wyżej warianty wykazują, że poruszając się w ramach ograniczeń nałożonych przez program studiów studenci realizują wymagania tego programu osiągając oczekiwane efekty kształcenia jednocześnie zachowując dużą wybieralność tematyczną przedmiotów.

Dodatkowo należy zauważyć, że przyjmowani na studia absolwenci studiów informatycznych pierwszego stopnia mają już dużą praktykę i umiejętności programistyczne, w tym absolwenci studiów inżynierskich w większym stopniu.

Sumarycznie minimalna liczba godzin pracy programistycznej jest szacowana w poszczególnych wariantach na 6%-15%, co odpowiada 2 - 4 ECTS na semestr.