Jerzy Marcinkowski


Regulamin prowadzenia i zaliczania ćwiczeń z

Języków formalnych i złożoności obliczeniowej

w semestrze letnim 2008/09


1. Jednym z dwóch zasadniczym celów ćwiczeń jest ułatwienie studentom samodzielnej pracy nad opanowaniem materiału w czasie całego semestru. Ocena z ćwiczeń jest oceną jakości i intensywności pracy studenta w trakcie semestru.

2. Wykładowca ogłasza, z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem, listy zadań do samodzielnego rozwiązania przed zajęciami . Jeżeli student ma wątpliwości i chciałby je skonsultować z prowadzącym, powinien to uczynić w czasie godzin konsultacji prowadzącego.

3. Na ćwiczeniach rozwiązywane są wybrane zadania z aktualnej listy. Prowadzącemu pozostawia się decyzję odnośnie wyboru zadań do rozwiązania. Przed rozpoczęciem zajęć student przekazuje prowadzącemu ćwiczenia deklarację z numerami zadań z listy, które potrafi rozwiązać. Kartka powinna by wypełniona czytelnie, zawierać datę i jednoznacznie wpisane numery zadań. Po rozpoczęciu zajęć dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści przekazanych kartek jest niedopuszczalne.

4. Rozwiązanie danego zadania na tablicy przedstawia osoba, wybrana przez prowadzącego, która zgosiła gotowość rozwiązania tego zadania. Osoba referująca rozwiązanie nie używa notatek.

5. Ćwiczenia są aktywną formą zajęć. Jednym z dwóch zasadniczych celów dydaktycznych tych zajęć jest nauczenie studentów referowania wcześniej przygotowanych zagadnień (również w obecności nieprzyjaznej publiczności). Oznacza to, że zadania mają być rozwiązywane przez studentów, a rolą prowadzącego jest jedynie zadawanie pytań -- być może pytań podstępnych -- i wskazywanie błędów. Nie jest rolą prowadzącego podawanie poprawnych rozwiązań zadań -- od tego jest Repetytorium . Oczywiście z przebiegu ćwiczeń może wyniknąć potrzeba jakiegoś wyjaśnienia ze strony prowadzącego, ale w trakcie żadnych dwugodzinnych zajęć nie powinien on mówić (być przy tablicy) przez dłużej niż 15 minut.

6. Na zajęciach student zdobywa punkty za zadania które zgłosił do rozwiązania. Jeżeli podczas przedstawiania rozwiązania na tablicy okaże się, że student popełnił błąd (np. przeoczył trudność lub źle zrozumiał treść zadania) i nie jest w stanie rozwiązać poprawnie tego zadania, traci wszystkie punkty za zgłoszone tego dnia zadania, oraz dodatkowo do 5 punków, w zależności od tego jak kompromitująca była jego pomyłka.

Jeżeli okaże się, że student owiadczył nieprawdę i nie umie w ogóle przedstawić rozwiązania zadania lub nawet nie rozumie jego treści, traci dodatkowo 15 punktów. (Z punktu widzenia interesów studenta krytycznym okazuje się być rozróżnienie między tym punktem i poprzednim. Niestety, mimo jasnego sformułowania, podanie ścisłego algorytmu postępowania jest niemożliwe. Rozróżnienie to pozostaje do decyzji prowadzącego.)

7. Podstawą do wystawienia oceny jest liczba punktów, które student zdobył w trakcie całego semestru. Niech X oznacza liczbę punktów, jakie będzie można zdobyc w całym semestrze. Ocena końcowa z zajęć będzie wystawiona na podstawie liczby uzyskanych przez studenta punktów, zgodnie z poniżej zdefiniowanymi progami:

na ocenę dostateczną = a + 0.34X

na ocenę +dostateczną = b + 0.42X

na ocenę dobrą = c + 0.50 X

na ocenę +dobrą = d + 0.58 X

na ocenę bardzo dobrą = e + 0.66 X

gdzie liczby całkowite a,b,c,d,e, z przedziału [-2,2], zostaną wylosowane po ostatnich zajęciach.

Ocena końcowa nie podlega poprawianiu po zakończeniu semestru.

8. Co najmniej raz na dwa tygodnie prowadzący ćwiczenia przygotują i ogłoszą listę studentów wraz z liczbą zdobytych przez nich punktów. Lista ta będzie jawna. Ponieważ podczas obliczania liczby punktów zdarzają się błędy, w interesie studenta jest regularnie sprawdzać, czy lista zawiera poprawne dane.