Instytut Informatyki UWr
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław, Poland
tel. +48 71 375 7812
p. 239

e-mail: plg@cs.uni.wroc.pl

Poza powyższym telefonem i e-mailem możliwy również kontakt przez uniwersytecką platformę MS Teams. Informacje o konsultacjach umieszczone są w moim profilu w USOSweb. Informacje o zaliczaniu przedmiotów znajdują się na ich stronach we właściwych platformach Moodle. Poniższa treść ma charakter historyczny i zachowana jest wyłącznie w celach archiwalnych.

Matematyka dyskretna (M) – szczególne zasady zaliczania ćwiczeń obowiązujące w moich grupach (od r. akad. 14/15 do 19/20)

Ogólne zasady zaliczania ćwiczeń oraz listy zadań znajdują się na stronie wykładu. Pisemne rozwiązania zadań należy:

Osobom uczestniczącym w zajęciach przyznawane są punkty za zadeklarowane zadania. Osoby, które zadeklarowały umiejętność rozwiązania zadania, mogą zostać wybrane do zreferowania go przy tablicy podczas zajęć. Brak umiejętności rozwiązania zadeklarowanego zadania skutkuje karą punktową w wysokości zależnej od decyzji prowadzącego, od anulowania punktów za dane zadanie (w przypadku drobnych pomyłek czy przeoczeń) do anulowania wszystkich punktów z aktualnej deklaracji i dodatkowo 10 punktów.

Kryterium zaliczenia na ocenę dostateczną jest podane w ogólnych zasadach zaliczania. Minimalna liczba punktów uzyskiwana przy jego spełnieniu wynosi 55 i odpowiada ok. 25% z 219 możliwych. Progi na kolejne oceny wynoszą: 75 — dostateczna plus, 95 — dobra, 115 — dobra plus, 135 — bardzo dobra, a więc rozmieszczone są co 20 punktów, czyli mniej niż 10% możliwych. PROMOCJA od r. akad. 19/20: progi na oceny dobrą oraz dobrą plus zostają obniżone do odpowiednio 90 i 105 punktów!

Wszystkie wątpliwości i kwestie nieuregulowane zasadami ogólnymi lub podanymi na tej stronie rozstrzyga prowadzący. Informacje o zdobywanych punktach umieszczane są w USOSwebie. Uwagi, pytania bądź zastrzeżenia dotyczące punktacji proszę zgłaszać przez e-mail, bądź osobiście na konsultacjach lub zajęciach.