Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe, szeroko rozumiana algorytmika, metematyka klasyczna.

C++
język programowania

data ostatniej modyfikacji dokumentu

Data ostatniej modyfikacji tego dokumentu (cpp.phtml) to wtorek 15 czerwca 2021 roku (o godzinie 21:12).

ogłoszenia
8 czerwca 2020 r.
komplet zadań:
Wystawiłem już komplet zadań do zrealizowania w tym semestrze - w sumie jest ich 10 (100 punktów do zebrania za ich realizację).

17 maja 2021 r.
zadanie laboratoryje 9 - listy:
Termin oddania zadania 9 przesunąłem na następny tydzień: 25-28 maja.
Programując zadanie z listami należy przenieść zasadniczą funkcjonalność do węzła listy! Można sobie wyobrazić, że nie istnieje na początku opakowanie na strukturę listową w postaci szablonu list<> i trzeba się posługiwać tylko wskaźnikiem na głowę listy typu node*. Dopiero jeśli homogeniczna struktura listy działa poprawnie można ją ukryć, opakowując w wygodny interfejs.

12 maja 2021 r.
liczba zadań na laboratorium:
Przewiduję 11 zadań w tym semestrze na zajęciacch laboratoryjnych. Uwaga - przewidywanie może się zmienić co najwyżej o 1 (plus lub minus).

23 lutego 2021 r.
pierwsze laboratoria:
Pierwsze zajęcia laboratoryjne odbędą się dopiero w przyszłym tygodniu 9-12 marca 2021.

23 lutego 2021 r.
punkt informacyjny:
W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji wszystkich zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę czytać te ogłosznia na bieżąco.
terminarz
wykład:
wtorek 18-20 (Paweł Rzechonek)

laboratoria:
wtorek 14-16 (Andrzej Łukaszewski)
środa 16-18 (Paweł Rzechonek)
środa 18-20 (Robert Kraus)
czwartek 10-12 (Marek Piotrów)
czwartek 10-12 (Paweł Garncarek)
czwartek 12-14 (Adam Gańczorz)
piątek 12-14 (Fateme Abbasi) english
licznik wejść na stronę

1 dzisiaj
5 w obecnym miesiącu
399 w bieżącym roku
3066 od powstania strony

artykuły

o przedmiocie

Kurs programowania w C++

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjerna Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.

Wymagane przygotowanie
 •   Umiejętność programowania strukturalnego i proceduralnego w języku C/C++.
 •   Podstawowa znajomość algorytmiki.
 •   Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim.
Cel kursu
 •   Nauka programowania obiektowego w języku C++.
 •   Poznanie obszernych fragmentów biblioteki STL.

literatura

Literatura podstawowa
 •   J.Grębosz: Opus magnum C++11. Programowanie w języku C++. Tom 1, 2, 3. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
 •   B.Stroustrup: Język C++. Kompendium wiedzy. Wydanie 4. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
Literatura uzupełniająca
 •   S.Rao: C++. Dla każdego. Wydanie 7. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 •   S.Prata: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie 6. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 •   N.M.Josuttis: C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty. Wydanie 2. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
Literatura elektroniczna

laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu
Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde samodzielnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez innych studentów). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Rozwiązania:
Kody źródłowe własnych programów należy zapisywać na SKOS, ponieważ tylko wtedy rozwiązania zadań będą podlegały weryfikacji autorskiej i ocenie.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.
Zadania laboratoryjne
 1. liczby w systemie rzymskim
 2. figury na płaszczyźnie
 3. kolejka zbudowana na tablicy
 4. wielomiany
 5. wyrażenia arytmetyczne
 6. tablica bitów
 7. tablica liczb zmiennopozycyjnych
 8. liczby wymierne
 9. szablon listy jednokierunkowej
 10. grafika wektorowa w formacie SVG

wykłady

2 marca 2021 r: łagodne wprowadzenie do C++

organizacja zajęć: pdf

 • pierwsze programy w C++
 • struktura programu w C++
 • zmienne ustalone const
 • wyrażenia stałe constexpr
 • zmienne ulotne volatile
 • referencje i referencje do stałych
 • typ void i void*
 • wskaźnik pusty nullptr
 • typy całkowite int8_t, int16_t, int32_t i int64_t
 • ułożenie obiektów w pamięci i operator alignof
 • typy znakowe char16_t i char32_t
 • łańcuchy znakowe string
 • używanie łańcuchów znakowych zamiast napisów w stylu C
 • pary pair<K, V>
 • wektory vector<T>
 • używanie wektorów zamiast tablic
 • inicjalizacja tablic i kolekcji za pomocą listy wartości
 • przeglądanie tablic i kolekcji za pomocą pętli zakresowej for-each
 • standardowe wejście cin, wyjście cout oraz wyjście dla błędów cerr i clog
 • zgłaszanie błędów za pomocą rzucania wyjątków standardowych instrukcją throw
 • listy wartości initalizer_list<>

slajdy: cpp1wstep.pdf

9 marca 2021 r: klasy i obiekty, ukrywanie implementacji

 • I paradygmat OOP - abstrakcja (grupowanie danych i procedur)
 • klasy - typy danych
 • obiekty - instancje określonej klasy
 • stan obiektu
 • funkcjonalność klasy
 • definicja klasy class
 • składowe w klasie - pola i metody
 • odwołania do składowych za pomocą operatorów . (kropka) i -> (strzałka)
 • tworzenie nowych obiektów na stosie i na stercie za pomocą operatora new
 • inicjalizacja obiektu za pomocą konstruktora
 • konstruktory delegatowe
 • inicjalizacja składowych w obiekcie przed uruchomieniem konstruktora
 • lista inicjalizacyjna do sparametryzowanej inicjalizacji pól składowych w obiekcie
 • usuwanie niepotrzebnych obiektów ze stosu i ze sterty za pomocą operatora delete
 • likwidacja obiektu z udziałem destruktora
 • automatyczne uruchomienie destruktora przed likwidacją obiektu
 • wskaźnik this i jego wykorzystanie w metodach instancyjnych
 • kompozycja - budowanie klasy za pomocą wypełniania obiektami innych klas
 • II paradygmat OOP - hermetyzacja (ukrywanie implementacji)
 • udostępnianie bezpiecznych narzędzi do manipulowania ukrytym stanem obiektu i
 • ukrywanie składowych w sekcji private
 • upublicznianie składowych w sekcji public
 • przeciążanie funkcji i konstruktorów
 • konstruktor domyślny wygenerowany przez kompilator
 • wymuszenie wygenerowania konstruktora domyślnego za pomocą frazy =default
 • stałe pola w klasie
 • inicjalizacja pól stałych w obiekcie za pomocą listy inicjalizacyjnej
 • upublicznianie stałych pól w klasie
 • stałe funkcje składowe do operowania na stałych obiektach

slajdy: cpp2klasy.pdf

16 marca 2021 r: składowe statyczne, inicjalizacja, kopiowanie, przenoszenie

 • składowe statyczne w klasie deklarowane za pomocą static
 • odwołania do składowych statycznych
 • inicjalizacja pól statycznych
 • funkcje wbudowane
 • argumenty domyślne w funkcjach
 • inicjalizacja typów podstawowych
 • jednolita inicjalizacja
 • inicjalizacja listą wartości initialization_list<>
 • l-wartości i r-wartości
 • obiekty tymczasowe
 • argumenty tymczasowe w funkcjach
 • semantyka przenoszenia
 • konstruktor kopiujący i przenoszący
 • przypisanie kopiujące i przenoszące

slajdy: cpp3kopiowanie.pdf

program z wykładu: wyklad3.cpp

23 marca 2021 r: przeciążanie operatorów

 • funkcje i klasy zaprzyjaźnione
 • przeciążanie operatorów
 • operatory składowe kontra zaprzyjaźnione
 • operatory zwiększania ++ i zmniejszania --
 • przypisanie kopiujące i przenoszące =
 • operator wywołania funkcji ()
 • operator indeksowania []
 • operator dostępu do składowych ->
 • statyczne operatory składowe new i delete
 • zaprzyjaźnione operatory czytania z i pisania do strumienia >> i <<

slajdy: cpp4operatory.pdf

30 marca 2021 r: dziedziczenie

 • III paradygmat OOP - dziedziczenie (specjalizacja klasy)
 • dziedziczenie - budowanie klasy za pomocą rozbudowywania istniejącej klasy
 • porównanie dziedziczenia i kompozycji
 • dokładanie nowych składowych w trakcie dziedziczenia
 • lista pochodzenia
 • dostęp do odziedziczonych składników
 • przywracanie pierwotnej widoczności odziedziczonych składników za pomocą deklaracji using
 • projektowanie hierarchii klas
 • blokowanie dziedziczenia za pomocą deklaratora final
 • dziedziczenie wielobazowe
 • dziedziczenie wirtualne
 • konwersje standardowe dla wskaźników i referencji przy dziedziczeniu
 • inicjalizacja i destrukcja obiektów w warunkach dziedziczenia
 • przenoszenie konstruktorów z klasy bazowej za pomocą deklaracji using
 • inicjalizacja pól składowych w definicji klasy

slajdy: cpp5dziedziczenie.pdf

13 kwietnia 2021 r: polimorfizm

 • IV paradygmat OOP - polimorfizm (wydobycie adekwatnej dla obiektu funkcjonalności)
 • składowe funkcje wirtualne
 • nadpisywanie funkcji wirtualnych
 • wywołania polimorficzne za pomocą wskaźników i referencji
 • implementacja wywołań polimorficznych
 • wczesne i późne wiązanie
 • wirtualne destruktory
 • klasy abstrakcyjne
 • fabrykowanie obiektów

slajdy: cpp6polimorfizm.pdf

20 kwietnia 2021 r: przestrzenie nazw

 • przestrzenie nazw jako struktury grupujące definicje
 • przestrzenie nazw jako struktury otwarte
 • deklaracja użycia i dyrektywa użycia
 • przestrzeń anonimowa
 • komponowanie i wybór w przestrzeniach nazw
 • standardowa przestrzeń nazw
 • przestrzenie zagnieżdżone

slajdy: cpp7przestrzenie.pdf

27 kwietnia 2021 r: wyjątki

 • zastosowanie wyjątków do sygnalizowania błędów
 • zgłaszanie wyjątków instrukcją throw
 • łapanie wyjątków w instrukcji try-catch
 • przepływ sterowania przy zgłoszeniu wyjątku
 • funkcje call-back’owe
 • rozróżniane wyjątków po typie
 • grupowanie wyjątków w hierarchie klas
 • dopasowywanie wyjątków
 • złapanie każdego wyjątku w bloku catch(...)
 • odwikłanie stosu po zgłoszeniu wyjątku
 • implementacja mechanizmu zgłaszania i łapania wyjątków
 • wyjątki w konstruktorach i w destruktorach
 • RAII czyli zdobywanie zasobów poprzez inicjalizację
 • wsparcie techniki RAII przez shared_ptr
 • specyfikacja wyjątków zgłaszanych przez funkcje
 • wyjątek bad_alloc zgłaszany przez operator new
 • klasa exception i wyjątki z biblioteki standardowej
 • definiowanie własnych wyjątków
 • asercje

slajdy: cpp8wyjatki.pdf

4 maja 2021 r: konwersje

 • konwersje tradycyjne dla typów podstawowych
 • konstruktory konwertujące i notacja konstruktorowa
 • blokowanie konwersji za pomocą explicit
 • operatory konwersji w klasie
 • szablonowe operatory konwersji
 • statyczna konwersja typów danych przy użyciu operatorów konwertujących za pomocą static_cast<>
 • zmiana deklaratorów const i volatile za pomocą const_cast<>
 • zmiana interpretacji typu danych za pomocą reinterpret_cast<>
 • dynamiczna konwersja wskaźników i referencji to klas polimorficznych za pomocą dynamic_cast<>
 • RTTI - informacja o typie danych
 • automatyczne określanie typu - deklaracja auto
 • wydobycie typu wyrażenia za pomocą decltype

slajdy: cpp9konwersje.pdf

11 maja 2020 r: szablony

 • definicja szablonu
 • funkcje i klasy szablonowe
 • szablony funkcji
 • przeciążanie szablonów funkcji
 • trejty czyli specyfikowanie strategii za pomocą parametrów szablonu
 • parametry domyślne w szablonach
 • specjalizacja szblonów
 • szablony klas
 • składowe statyczne w szablonach
 • przyjaźń a szablony
 • dziedziczenie w przypadku szablonów

slajdy: cpp10szablony.pdf

18 maja 2021 r: strumienie

 • pojęcie strumienia jako obiektu transportującego dane
 • strumienie konsolowe cin, cout, clog i cerr
 • hierarchia klas strumieni w bibliotece standardowej
 • formatowane operacje na strumieniach za pomocą operatorów << i >>
 • przeciążanie operatorów strumieniowych << i >>
 • sterowanie formatem strumienia - flaga fmtflags
 • manipulatory z biblioteki standardowej
 • definiowanie własnych manipulatorów
 • nieformatowane operacje czytania i pisania na strumieniach
 • błędy w strumieniu - flaga io_state
 • zgłaszanie wyjątków przez strumień
 • strumienie związane z plikami
 • strumienie związane z łańcuchami znakowymi
 • synchronizacja strumieni
 • bufory strumieniowe

slajdy: cpp11strumienie.pdf

25 maja 2021 r: kolekcje i iteratory

 • kontenery i ich elementy (semantyka wartości)
 • kontenery sekwencyjne vector, deque i list
 • kontenery uporządkowane set, multiset, map i multimap
 • kontenery nieuporządkowane unordered_set i unordered_map
 • łańcuchy i tablice jako kontenery
 • adaptatory kontenerów stack, queue i priority_queue
 • iteratory

slajdy: cpp12kolekcje.pdf

1 czerwca 2021 r: algorytmy

 • klasyfikacja algorytmów
 • algorytm for_each
 • algorytmy niemodyfikujące
 • algorytmy modyfikujące
 • algorytmy usuwające
 • algorytmy mutujące
 • algorytmy sortujące
 • algorytmy bazujące na posortowanych danych

slajdy: cpp13algorytmy.pdf

8 czerwca 2021 r: funkcje i obiekty narzędziowe

 • pary i tuple
 • sprytne wskaźniki shared_pointer i unique_pointer
 • ograniczenia liczbowe numeric_limits
 • minimum i maksimum
 • zamiana wartości
 • operatory porównywania i przestrzeń nazw std::rel_ops

slajdy: cpp14narzedzia.pdf

15 czerwca 2021 r: obiekty funkcyjne i lambdy

 • funktory i predykaty
 • predefiniowane obiekty funkcyjne
 • algorytm for_each
 • funkcje lambda

slajdy: cpp15lambdy.pdf

For Erasmus Students

Tutorials
 1. C++ Language (www.cplusplus.com)
 2. C++ Tutorial (www.javatpoint.com)
 3. C++ Tutorial (www.tutorialspoint.com)
 4. C++ reference (en.cppreference.com)
Exercises
 1. Numbers in Roman notation
 2. Figures on the plane
 3. Queue
 4. Polynomials
 5. Expression trees
 6. Array of bits
 7. Array of floating point numbers (RAII)
 8. Rational numbers
 9. Singly linked list template
 10. SVG files