Pracownia ANSI C 2002/2003

8.X

Zadania (na ćwiczenia i do domu):

I. KR 1.1-1.5
II. Jeśli x0 jest pewnym przybliżeniem pierwiastka równania f(x)=0 to lepszym przybliżeniem jest:

x1 = x0 - f(x) / f'(x) wzór Newtona
Korzystając z tego wzoru wyprowadzić wzór na obliczanie x1/k i napisać program do obliczania: 15.X

Zadania (na ćwiczenia i do domu):

I. KR 1.6-1.14
II. Zgadywanka: program losuje liczbę z przedziału [0-100], zadaniem użytkownika jest zaś odgadnięcie tej liczby. Przykładowa sesja programu (komunikaty programu oznaczono "K", informacje użytkownika "U"):

	
	K: Podaj liczbę z przedziału [0-100]
	U: 75
	K: zbyt duża
	U: 56
	K: zbyt duża
	U: 34
	K: zbyt mała
	U: 48
	K: zbyt duża
	U: 37
	K: poprawna
	
	
Liczbę można ustalić jako stałą w programie lub skorzystać z funkcji rand() z biblioteki stdlib.

22.X

Zadania (na ćwiczenia i do domu):

I. KR 1.15, 1.19
II. Napisać program który dokonuje konwersji liczb między różnymi formatami. Program powinien poprawnie obsługiwać formaty od binarnego do szesnastkowego (czyli o podstawach od 2 do 16). Dla formatów zapisu używających więcej niż 10 cyfr przyjmujemy standardowy sposób zapisu liczb za pomocą dużych liter alfabetu łacińskiego: A-F.

Wskazówka. Napisać funkcje o zadanych prototypach:

int KonwersjaXNa10(char* sLiczba, int iBaza), która będzie zamieniać napis (liczbę) zawarty w tablicy sLiczba z systemu o podstawie iBaza do systemu dziesiątkowego

void Konwersja10NaX(int iLiczba, int iBaza, char* xLiczba), która będzie zamieniać liczbę iLiczba z systemu dziesiątkowego do systemu o podstawie iBaza i wynik zapisze w tablicy xLiczba

Funkcji tych program mógłby użyć do przekształcenia liczby z systemu o podstawie X do systemu dziesiątkowego, a następnie do przekształcenia liczby z systemu dziesiątkowego do systemu o podstawie Y. Program powinien działać w pętli, w której użytkownik wprowadzałby dane wejściowe. Program powinien być dodatkowo odporny na przypadkowe błędy, np. wprowadzenie niepoprawnych symboli wejściowych. Oto zapis przykładowej sesji programu:

	
	K: Baza systemu źródłowego [2-16, 0 - koniec]
	U: 8
	K: Podaj liczbę w systemie o podstawie 8
	U: 4554
	K: Baza systemu docelowego
	U: 16
	K: Wynik: 4554 [podstawa 8] = 96C [podstawa 16]
	K: Baza systemu źródłowego [2-16, 0 - koniec]
	U: 0
	K: Koniec programu...
	
	

29.X

Rozwiązywanie zaległych zadań. Systemy pozycyjne.

Zadania:

I. KR 2.2, 2.4-2.8

5.XI

Rozwiązywanie zaległych zadań. Pliki nagłówkowe, podział programów na mniejsze części składowe.

Zadania:

I. KR 3.2, 3.3, 4.1-4.4

II. Obliczyć sumy szeregów 1/n2, 1/n3 dla n>=1

12.XI

Kololwium

19.XI

Rekurencja, preprocesor

Przykład prostej funkcji rekurencyjnej:


	int silnia( int n )
	{
	  if ( n==1 ) return 1;
	  else return n*silnia(n-1);
	}	
	

Przykład nadużycia rekursji:

	int iFib( int n )
	{
	 if ( n<2 ) 
		 return n;
	 else
	 {
		 int i1 = 1, i2 = 1, sum;
		 for ( int i=2 ; i<n; i++ )
		 {
			sum = i1+i2;
			i1 = i2;
			i2 = sum;
		 }
		 return i2;
	 }
	}

	int Fib( int n )
	{
	 if ( n<2 ) return n;
	 else return Fib(n-2)+Fib(n-1);
	}

	int main(int argc, char *argv[])
	{
	  printf("rek: %d\n", Fib(6) );
	  printf("itr: %d\n", iFib(6) );
	}
	
Porównanie czasów wykonania (AMD K6-2 450Mhz):

iFib(i)Rekurencja (sek.)Iteracja (sek.)
308320400.1700.000
3592274651.0500.000
39632459866.6500.000
......rośnie bardzo szybko0.000

Problem koników szachowych: dana jest szachownica o wymiarach 8x8. Na jednym z pól stoi konik szachowy. Zadanie polega na przejściu planszy konikiem tak, aby każde pole odwiedzić dokładnie 1 raz. Problem nietrywialny przy rozwiązywaniu "na kartce", okazuje się w trywialny sposób przekładać na rozwiązanie rekurencyjne.

	int szachownica[12][12];
	int xk,yk,nr,rozwiazanie;
	void przygotuj_pola()
	{
	 int i,j;
	 for (i=0;i<12;i++)
	  for (j=0;j<12;j++)
		szachownica[i][j]=1;
	 for (i=2;i<10;i++)
	  for (j=2;j<10;j++)
		szachownica[i][j]=0;
	}
	void umiesc_konika(int x,int y,int numer)
	{
	 int i,j,k,ch;
	 if (szachownica[x][y]==0)
	 {
		szachownica[x][y]=numer;
		if (numer==64)
		{
		 printf("Rozwiazanie: %d\n",rozwiazanie);
		 rozwiazanie++;
		 for (i=2;i<10;i++)
		 {
		 for (j=2;j<10;j++)
		 {
		  printf("%3d ",szachownica[j][i]);
		 }
		 printf("\n");
		 }
		}
		umiesc_konika(x+1,y-2,numer+1);
		umiesc_konika(x+2,y-1,numer+1);
		umiesc_konika(x+2,y+1,numer+1);
		umiesc_konika(x+1,y+2,numer+1);
		umiesc_konika(x-1,y+2,numer+1);
		umiesc_konika(x-2,y+1,numer+1);
		umiesc_konika(x-2,y-1,numer+1);
		umiesc_konika(x-1,y-2,numer+1);
		szachownica[x][y]=0;
	 }
	}
	void main()
	{
	 przygotuj_pola();
	 xk=2;yk=2;nr=1;rozwiazanie=1;
	 umiesc_konika(xk,yk,nr);
	}
	

Zadania:

I. 4.12, 4.13, 4.14

II. Problem 8 hetmanów: na szachownicy o wymiarach 8x8 pól należy rozstawić 8 hetmanów tak, aby się nawzajem nie zbijały (rozwiązanie)

III. Napisz rekurencyjną funkcję obliczającą xn według wzoru xn = x * xn-1

IV. Napisz rekurencyjną funkcję obliczającą NWD(n, m) zwracającą największy wspólny dzielnik dwóch liczb całkowitych n i m na podstawie definicji:

NWD(n, m) = m, jeśli m<=n i n mod m = 0
NWD(n, m) = NWD(m, n), jeśli n<m
NWD(n, m) = NWD(m, n mod m), w przeciwnym razie

V. Napisz rekurencyjną funkcję obliczającą współczynniki dwumianowe Newtona ( "n po k" ) zgodnie z definicją:

Newton( n, k ) = 1, jeśli k=0 lub k=n
Newton( n, k ) = Newton( n-1, k-1 ) + Newton( n-1, k )

VI. Przeczytać z KR rozdział 5.

26.XI

Wskaźniki

Zadania:

I. KR 5.3-5.6, 5.8-5.10

II. (dla chętnych) Pentomino, to prosta logiczna łamigłówka. Do dyspozycji mamy 12 klocków, z których każdy składa się z 5 kostek.

Zadanie polega na ułożeniu wszystkich klocków w prostokąt o ustalonych rozmiarach. Przykładowe rozwiązanie dla prostokąta 10x6:

Oto podsumowanie różnych możliwości:

Prostokąt Rozwiązań
10x6 2339
12x5 1010
15x4 368

3.XII

Struktury

Przykładowa implementacja prostej kartoteki osobowej.

Zadania:

I. Dokończyć modyfikacje przykładowego programu wg. poleceń zawartych w kodzie programu

II. KR 5.14, 5.15

III. Przeczytać podrozdział 5.12. Przepisać i uruchomić oba programy dcl i undcl

10.XII

Parametry wywołania programu, zmienna długość listy argumentów, sortowanie.

Oto trzy przykładowe algorytmy sortujące:

 1. Sortowanie bąbelkowe
 2. Sortowanie szybkie (QuickSort)
 3. Sortowanie przez wyszukiwanie

Zadania:

I. Przeczytać cały rozdział 7 z KR
II. KR 7.1, 7.3, 7.6 (wypisywać numer pierwszego znaku, a nie wiersza)
III. Poczytać o innych algorytmach sortujących:

IV. Zaimplementować algorytm sortowania przez scalanie
V. Przeprowadzić testy wydajnościowe 4 algorytmów sortujących: Bardziej formalnie: dla tablic liczb całkowitych o różnych rozmiarach (powiedzmy 1000, 10000, 50000, 100000, 1000000 elementów) zmierzyć czas działania poszczególnych algorytmów. Wyniki przedstawić w tabelce zbiorczej
VI. Odpowiedzieć na następujące pytania:

Literatura:

 1. Drozdek A., Simon D. - Struktury danych w języku C, WNT 1996
 2. Cormen T., Leiserson Ch., Rivest R. - Wprowadzenie do algorytmów

17.XII

Garść świątecznych programów. Rozwiązania zaległych zadań.

7.I

Zadania:

 1. Napisać program, który w grupie 5 cyfrowych liczb naturalnych wyznaczy 5 największych liczb, które dzielą się przez każdą ze swoich cyfr (np. 124 dzieli się przez każdą ze swoich cyfr: 1, 2 i 4)
 2. Napisać program do tworzenia "łatek".

  Bardziej precyzyjnie: dane są dwa pliki wejściowe q1.bin i q2.bin. Ich zawartość nie jest znana (może być binarna, mogą to być jakieś programy, teksty, pliki MP3, cokolwiek). Program powinien przeanalizować oba pliki i utworzyć nowy plik, q.pat, w którym zapisałby informację potrzebną do odtworzenia zawartości pliku q2.bin przy danej zawartości pliku q1.bin. Rozwiązanie tego zadania będzie więc składać się z dwóch programów:

  Oczywiście taki program mógłby w trywialny sposób zapisywać zawartość pliku q2.bin do pliku q.pat. Nie o to jednak chodzi - chodzi o to, aby rozmiar pliku q.pat był możliwie jak najmniejszy w stosunku do rozmiaru plików q1.bin i q2.bin. Nie interesuje nas jak długo program będzie tworzył plik łatki (oczywiście bez przesady).

  Należy wymyślić sposób analizy danych wejściowych oraz algorytm tworzenia danych "łatek". Na zajęciach porównamy gotowe rozwiązania według zadanego kryterium (czyli rozmiaru plików łatek).

  Nasz program mógłby znaleźć zastosowanie w następującej sytuacji: wyobraźmy sobie że użytkownik dysponuje wersją 1.0 naszego programu, nazwijmy go P. Obraz programu P składa się z wielu plików, w tym z pliku q1.bin. W wersji 1.1 naszego programu plik q1.bin uległ niewielkiej zmianie w stosunku do wersji 1.0. Może się jednak okazać, że plik q1.bin ma powiedzmy 100MB. Przesłanie użytkownikowi 100MB pliku q1.bin w nowej wersji nie jest możliwe. Możliwe byłoby jednak wysłanie użytkownikowi naszego programu do odtwarzania łatki wraz z wcześniej przygotowaną (programem do tworzenia łatki) łatką q.pat, która powiedzmy że zajmowałaby 100kB. Użytkownik mógłby uruchomić program do odtwarzania łatki, który z pliku q1.bin w wersji 1.0 odtworzy przy pomocy łatki plik q1.bin w wersji 1.1.


Na zaliczenie pracowni należy złożyć projekt większego programu. Proponuję napisanie programu, który potrafiłby grać z użytkownikiem w jedną z gier symulując odpowiednią ilość graczy (program nie musi umieć grać sam ze sobą). Program powinien pracować w trybie tekstowym.

Literatura:
[1] Lech Pijanowski, Przewodnik gier, wyd.ORENDA, Warszawa 1997