Praca magisterska - FAQ

Zakres tematyczny

Proponuję studentom pomoc w przygotowaniu pracy magisterskiej w zakresie: wzorców projektowych, wzorców implementacyjnych, technologii przemysłowego wytwarzania oprogramowania i zagadnień związanych z .NET./Javascript.

Metodyka

Praca magisterska pisania przez studenta pod moją opieką może mieć dwojaką postać:
  1. (wariant pełny) Praca "praktyczna", w której istotną częścią pracy jest własna implementacja (jakiegoś wzorca projektowego, aplikacyjnego, jakiegoś środowiska, narzędzia, mechanizmu itd.) zestawiona z implementacjami istniejącymi pod kątem określonych i zdefiniowanych właściwości. Przykładowo: określamy zbiór cech charakteryzujących praktyczną technologię mapowania obiektowo-relacyjnego, implementujemy silnik mapowania obiektowo-relacyjnego, porównujemy własną implementację z istniejącymi pod kątem wcześniej określonych właściwości (tu przykładowo: wydajność, liczba zaimplementowanych podwzorców, zależności od innych podsystemów, wielkość implementacji). Za dobrze napisaną pracę można otrzymać ocenę bardzo dobrą.
  2. (wariant uproszczony) Praca "porównawcza", w której określamy zbiór cech charakteryzujących dobrą implementację "czegoś" (jak poprzednio), opisujemy kilka istniejących implementacji a wkładem "twórczym" jest szczegółowe porównanie istniejących implementacji pod zdefiniowanymi wcześniej kątami. Za dobrze napisaną pracę można otrzymać co najwyżej ocenę dobrą.

Propozycje tematów

Praca magisterska może dotyczyć obszaru tematycznego już wcześniej napisanych prac (pełna lista na stronie głównej). W takiej sytuacji pierwszym etapem prac jest zapoznanie się z tymi gotowymi pracami i wybór kierunku spośród zaproponowanych w podsumowaniach.

Alternatywnie - praca może dotyczyć jednego z niżej zaproponowanych obszarów.

Uwaga, na poniższej liście metatemat oznacza że jest to "generator" tematów, na bazie którego po ukonkretnieniu może powstać wiele różnych prac.

Tematy prac magisterskich (stan na 2018
Tematy prac licencjackich (stan na 2018)

Uwagi