Zgłoszenie tematu pracy

Tematy wszystkich prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) muszą zostać zaaprobowane przez Komisję ds. Prac Dyplomowych (zwaną dalej Komisją). Tematy są proponowane przez prowadzących lub uzgadniane pomiędzy prowadzącym i studentem/studentami — i przekazywane do Komisji, która po aprobacie je publikuje.

Tematy prac dyplomowych w Instytucie Informatyki UWr

Po wyborze promotora i uzgodnieniu z nim tematu, który został zaakceptowany przez Komisję ds. prac i egzaminów dyplomowych, student generuje ze strony https://zapisy.ii.uni.wroc.pl/theses/ „Deklarację tematu pracy dyplomowej” i przesyła ją mailem na adres dziekanatu. Podpisy promotora i studenta nie są wymagane.

Oświadczenie takie student studiów 1-go stopnia składa semestr przed planowanym ukończeniem studiów, a student studiów 2-go stopnia — 2 semestry przed planowanym ukończeniem studiów. Zgodnie z Regulaminem studiów U.Wr. promotorem pracy może zostać: profesor, doktor habilitowany lub doktor, a na studiach I stopnia, po uzyskaniu zgody Dziekana, także magister.

Ramy organizacyjne, czyli kiedy można pisać pracę?

Prace licencjackie i inżynierskie

Prace powstają we współpracy pomiędzy promotorem i studentem:

 • w ramach regularnych przedmiotów Projekt dyplomowy (dawniej Licencjacki projekt programistyczny) lub w ramach projektów tematycznych zgłaszanych do oferty przez pracowników (przedmioty takie mają nazwy Projekt: ...) — zakłada się, że semestr pracy w ramach ww. zajęć jest wystarczający do stworzenia pracy;
 • w ramach regularnych seminariów dostosowanych poziomem do studiów 1-go stopnia; w ramach seminarium studenci mogą opracować temat, który następnie rozwinięty i uzupełniony we współpracy z promotorem staje się podstawą pracy dyplomowej;
 • praca może zostać zainicjowana w ramach innych przedmiotów; student może w ramach pracy własnej i współpracy z prowadzącym poza zajęciami rozwinąć i ukończyć projekt rozpoczęty w ramach przedmiotu; zakłada się, że dodatkowy semestr pracy własnej studenta jest wystarczającym terminem na ukończenie takiej pracy;
 • praca może być tworzona całkowicie poza zajęciami; student i promotor uzgadniają realizowany temat i realizują go poza regularnymi zajęciami
Prace magisterskie

Prace powstają we współpracy pomiędzy promotorem i studentem:

 • w ramach regularnych seminariów dostosowanych poziomem do studiów 2-go stopnia; w ramach seminarium studenci mogą opracować temat, który następnie rozwinięty i uzupełniony we współpracy z promotorem staje się podstawą pracy dyplomowej;
 • praca może być tworzona całkowicie poza zajęciami; student i promotor uzgadniają realizowany temat i realizują go poza regularnymi zajęciami;
 • praca magisterska może być rozwinięciem zagadnień poruszanych na zaawansowanych przedmiotach informatycznych; student realizuje ją poza zajęciami we współpracy z opiekunem.

Prace licencjackie i inżynierskie — rodzaje i wymagania

Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych na kierunku informatyka

Poniżej podane są przewidywane rodzaje prac dyplomowych na poziomie licencjackim i inżynierskim oraz orientacyjne wymagania dla poszczególnych rodzajów prac dotyczące nakładu pracy autorów i rozmiaru uzyskanych efektów. Wielkości te są podane dla prac indywidualnych. W przypadku pracy zespołowej oczekiwany rozmiar jest większy o 75% w przypadku zespołów dwuosobowych oraz o 150% w przypadku zespołów trzyosobowych. Pisanie prac w liczniejszych zespołach niż trzyosobowe nie jest przewidywane. W przypadku prac zespołowych należy dołączyć wykaz prac wykonanych przez poszczególnych autorów, szczegółowy w przypadku części programistycznej.

Możliwe rodzaje prac licencjackich i inżynierskich:

Program i/lub system informatyczny realizujący określone zadanie użytkowe

Podstawą pracy tego typu jest stworzony przez autora/autorów pracy program lub system komputerowy wymagający nakładu pracy porównywalnego z semestralnym projektem programistycznym (30 godzin zajęć dydaktycznych i 60 godzin pracy samodzielnej). Do pracy tego typu powinny być załączone źródła a zadaniem autora pracy jest także udostępnienie działającej instalacji programu/systemu. System/program komputerowy powinien być uzupełniony częścią pisemną o objętości 10-20 stron formatu A4. W części tej powinny znaleźć się następujące elementy:

 • Opis i analiza zagadnienia stanowiącego temat pracy.
 • Porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami (implementacjami).
 • Opis zastosowanych/wynalezionych rozwiązań, czyli to, czym student chce się w projekcie pochwalić.
 • Część dla użytkowników:
  • ogólny opis, do czego służy program
  • sposób instalacji lub dostępu do działającego systemu
  • podręcznik użytkownika
 • Część dla programistów, w tym wykaz narzędzi użytych w projekcie, z uzasadnieniem wyboru oraz opis struktury projektu, ewentualnie, dokumentacja (jeśli nie jest częścią źródeł)
 • Przypadki użycia demonstrujące reprezentatywnie system/program.
Opracowanie pisemne zagadnienia informatycznego

Praca ma formę pisemną o objętości ok. 30 stron formatu A4. Rozważane zagadnienie powinno być nietrywialne a opracowanie powinno mieć charakter opracowania teoretycznego wspomaganego testami i/lub symulacjami komputerowymi. W przypadku pracy inżynierskiej część testowo/symulacyjna jest niezbędna i powinna stanowić istotną część pracy. Wymagane elementy pracy, to:

 • Opis i analiza zagadnienia stanowiącego temat pracy.
 • Przegląd dziedziny i znanych rozwiązań.
 • Opis uzyskanych własnych wyników.
 • Analiza uzyskanych wyników i ich porównanie z innymi.
 • Dyskusja nt. zastosowań uzyskanych wyników.
 • Przegląd źródeł.
Oprogramowanie lub opracowanie o walorach dydaktycznych przedstawiające wybrane zagadnienia informatyczne (w przypadku pracy inżynierskiej musi to być oprogramowanie)

Treścią pracy jest stworzenie materiałów dydaktycznych dotyczących zagadnień informatycznych przeznaczonych do pracy samodzielnej lub wspomagających naukę z nauczycielem. Możliwe są zarówno materiały przeznaczone dla studentów, jak i uczniów oraz osób kształcących się samodzielnie na dowolnym poziomie. Wymagane części takiej pracy:

 • Opis dziedziny, której dotyczą materiały
 • Materiały dydaktyczne dla uczących się w postaci opracowań i/lub oprogramowania.
 • Materiały dydaktyczne dla nauczających.
 • Przykłady użycia materiałów.
 • Przegląd źródeł, w tym innych dostępnymi materiałów dotyczących tego samego zagadnienia.
Efektywna implementacja nietrywialnych metod, algorytmów czy struktur danych

Treścią pracy jest implementacja elementów o odpowiednim stopniu trudności

 • Opis implementowanego zagadnienia, z uwzględnieniem kontekstu i zastosowań.
 • Część programistyczna: udokumentowana implementacja z dostępem do źródeł i działającej wersji.
 • Analiza uzyskanych wyników — jakości stworzonej implementacji, w tym porównanie z wynikami teoretycznymi (oczekiwanymi) i ewentualnie typowymi implementacjami.
 • Przedyskutowanie metod testowania/porównania stworzonej implementacji z innymi rozwiązaniami.
 • Przegląd źródeł.

Prace magisterskie — rodzaje i wymagania

Prace magisterskie mogą być indywidualne lub pisane w zespołach dwuosobowych. W przypadku pracy zespołowej oczekiwany rozmiar pracy jest około 75% większy niż podany dla pracy indywidualnej. W przypadku prac zespołowych do pracy powinien być załączony wykaz prac wykonanych przez poszczególnych autorów, szczegółowy w przypadku części programistycznej.

Przewidywane rodzaje prac magisterskich:

Program i/lub system informatyczny

Istotą takiej pracy jest stworzenie programu/systemu informatycznego realizującego określone zadanie użytkowe. Do stworzenia systemu/programu powinny być użyte zaawansowane metody i/lub narzędzia, wymagający od autora/autorów wkładu twórczego i badawczego. Oprócz programu, do którego powinny być dostarczone źródła, dokumentacja i działająca instalacja, autor/autorzy składają pracę pisemną stanowiącą uzupełnienie projektu. Część pisemna powinna mieć około 30 stron formatu A4 i zawierać następujące elementy:

 • Przedstawienie dziedziny, opis i analiza zagadnienia stanowiącego temat pracy.
 • Przegląd innych i alternatywnych rozwiązań wraz z dyskusją na temat ich jakości i przydatności do realizacji postawionego zadania.
 • Opis zastosowanych/wynalezionych rozwiązań, czyli to, czym student chce się w projekcie pochwalić.
 • Część dla użytkowników zawierająca: ogólny opis programu/systemu, sposób instalacji i konfiguracji lub dostępu do działającego systemu oraz podręcznik użytkownika systemu.
 • Część dla programistów zawierająca wykaz narzędzi użytych w projekcie, z uzasadnieniem wyboru, opis struktury projektu, ewentualnie, dokumentacja (jeśli nie jest częścią źródeł)
 • Przypadki użycia demonstrujące reprezentatywnie system/program.
Praca badawcza z oryginalnymi wynikami

Tematem pracy tego typu jest określone zagadnienie naukowe. Praca powinna zawierać oryginalne wyniki autora/autorów. Typowa praca powinna mieć rozmiar około 50 stron formatu A4, choć rozmiar może znacznie odbiegać od tych oczekiwań w zależności od dziedziny (jej przystępności dla czytelnika) i uzyskanych wyników.

Przeglądowa praca badawcza

Treścią pracy tego typu jest dogłębny i szeroki przegląd dziedziny lub zagadnienia zdecydowanie wykraczających poza treści nauczane na studiach. Istotną częścią pracy jest wykazanie dobrej znajomości dziedziny i jej zrozumienia pozwalającego na twórcze interpretacje wyników z tej dziedziny. Prace tego typu powinny mieć około 50 stron formatu A4. Mogą być uzupełniane o implementacje, testy i symulacje komputerowe omawianych pojęć i rozwiązań.

Szablon pracy dyplomowej

Przykładowy szablon pracy w Latexu, zawierający niezbędne elementy strony tytułowej, niezbędne elementy pracy oraz wskazówki typograficzne, takie jak format strony, rozmiar czcionki itp. Prace przygotowywane w innych systemach składu dokumentów powinny także zawierać wymienione elementy niezbędne i być dostosowane do wymagań ad. rozmiar strony i czcionki.

iithesis.cls - klasa dokumentu w LaTeX-u do składania pracy dyplomowej
przyklad.tex - przykładowy dokument w LaTeX-u zawierający pracę dyplomową
przykład.pdf - przykładowy dokument zawierający pracę dyplomową złożony w PDF-ie

Informacje dotyczące formalności i terminów związanych ze składaniem prac dyplomowych znajdują się na stronie: http://ii.uni.wroc.pl/dla-studenta/egzaminy