Obrona pracy i egzamin dyplomowy

Termin prezentacji prac dyplomowych dla studentów studiów I stopnia w semestrze zimowym 2022/2023:

3 lutego 2023 r.

10 lutego 2023 r.

Zapisy na prezentację prac dyplomowych odbędą się w połowie stycznia poprzez stronę https://skos.ii.uni.wroc.pl/

Rejestracja pracy dyplomowej przez studenta na stronie: https://apd.uni.wroc.pl/?_s=1 najpóźniej 7 dni przed prezentacją.

Termin egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I stopnia w semestrze zimowym 2022/2023:

  • I termin - 13 lutego 2023 r. godz. 12.00 - 15.00 sale 139, 140, 141 w Instytucie Informatyki
  • II termin - 20 lutego 2023 r. godz. 12.00 - 15.00 sala 25 w Instytucie Informatyki

Zapisy na egzamin w dziekanacie lub na adres mailowy joanna.jedrzejkowska@uwr.edu.pl do 15 stycznia 2023 r.

Do pisemnego egzaminu dyplomowego mogą przystąpić tylko studenci, którzy mają wpisane w Usos wszystkie oceny z zaliczanych przedmiotów oraz uzyskali pozytywna ocenę za pracę dyplomową.

Gotową pracę dyplomową, po zaakceptowaniu przez promotora, student rejestruje w systemie archiwizującym i antyplagiatowym Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.uni.wroc.pl (dane do logowania takie jak w USOSweb).

Zgłoszoną w APD pracę akceptuje promotor i ocenia recenzent.

  • w przypadku prac magisterskich wymagane jest, by przynajmniej jedna z osób oceniających pracę (promotor lub recenzent) miała habilitację a druga doktorat;
  • w przypadku prac licencjackich i inżynierskich, wymagane jest, by obie osoby oceniające (promotor i recenzent) miały doktorat.

Do pracy magisterskiej napisanej w języku polskim należy dołączyć streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. W przypadku, gdy składana praca dyplomowa jest napisana w języku obcym, należy uzyskać pisemną zgodę Dziekana oraz dołączyć tytuł i streszczenie pracy w zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim.

Obrona pracy licencjackiej lub inżynierskiej i egzamin dyplomowy

Obrony prac dyplomowych po studiach 1-go stopnia odbywają się w trzech terminach w ciągu roku: we wrześniu, w lutym i w czerwcu. Dokładne daty podawane są z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem. W trakcie obrony student przedstawia swoją pracę przed promotorem i recenzentem. Dodatkowo student musi wykazać się znajomością pracy i dziedziny, której ona dotyczy. Na obronie mogą być obecni inni studenci i pracownicy.

Niezależnie od obrony pracy studenci zdają egzamin dyplomowy. Zgodnie z regulaminem studiów na UWr, prawo do zdawania egzaminów licencjackiego i inżynierskiego przysługuje studentom, którzy zaliczyli ostatni semestr studiów pierwszego stopnia (szósty dla studiów licencjackich, a siódmy dla studiów inżynierskich) oraz uzyskali pozytywną ocenę za pracę dyplomową.

Forma egzaminu licencjackiego/inżynierskiego

Zdający otrzymują zestaw 6 zadań z zakresu przedmiotów obowiązkowych: MatI, MatII, Prog, AiSD, MDyskr i MNum. Z tego zestawu należy wybrać (i przedstawić) rozwiązanie 3 zadań. Za brakujące (do trzech) zadania zostanie wystawiona ocena niedostateczna z urzędu.
Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli student rozwiąże z oceną dostateczną co najmniej 2 zadania. Wtedy ocena z egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen z trzech wybranych zadań. Na rozwiązanie zadań przeznacza się czas 3x50 = 150 minut.
Po wyjściu z sali egzaminacyjnej w czasie egzaminu nie ma możliwości powrotu do tej sali i kontynuowania pisania egzaminu.

Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/inżynierskiego należy dostarczyć do dziekanatu wypełniony i podpisany "Wniosek o dyplom".
Przy odbiorze dyplomu należy w dziekanacie oddać legitymację studencką oraz rozliczoną kartę zobowiązań studenta.

Zadania z egzaminów:lat 2006-2015 są dostępne tutaj,

Obrona pracy magisterskiej

Obrona pracy magisterskiej jest częścią egzaminu magisterskiego. W czasie obrony/egzaminu student prezentuje pracę i odpowiada na pytania komisji.

Egzamin magisterski na kierunku Informatyka ma formę ustną. Składa się go przed trzyosobową komisją, w skład której wchodzi przewodniczący, promotor i recenzent. Termin egzaminu jest ustalany po zaliczeniu przez magistranta ostatniego semestru oraz złożeniu pracy dyplomowej. W czasie egzaminu student prezentuje pracę i odpowiada na pytania komisji. Zakres egzaminu precyzuje Program Studiów w rozdziałach Tok studiów/Praca magisterska i egzamin magisterski oraz Klasyfikacja przedmiotów/Praca magisterska i obrona pracy magisterskiej.

Do pracy magisterskiej napisanej w języku polskim należy dołączyć streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. W przypadku, gdy składana praca dyplomowa jest napisana w języku obcym, należy uzyskać pisemną zgodę Dziekana oraz dołączyć tytuł i streszczenie pracy w zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim.

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego należy dostarczyć do dziekanatu wypełniony i podpisany "Wniosek o dyplom" Przy odbiorze dyplomu należy w dziekanacie oddać legitymację studencką oraz rozliczoną kartę zobowiązań studenta.