Menu

Logo Unii Europejskiej, Flaga Polski, Fundusze Europejskie

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022

Celem projektu jest:
- podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
- zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich,
- poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie
wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców,
- wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie projektu z UE: 30 886 840,65 PLN.

W Instytucie Informatyki UWr w ramach projektu zostały przeprowadzone następujące zajęcia dydaktyczne dla studentów i studentek kierunków informatyka, matematyka oraz Data Science:

  • Andrzej Pelc (Université du Québec en Outaouais) Algorithms with incomplete information lato 2020/21
  • Mirosław Korzeniowski (Tooploox) Using Convolutional Neural Networks to Analyze 1D, 2D, and 3D Data
    lato 2021/22
  • Marcin Włodarczak (UBS) Praktyczne aspekty sieci komputerowych (Q1) zima 2021/22
  • Marcin Włodarczak (UBS) Praktyczne zarządzanie systemami IT (Q2) zima 2021/22
  • Nokia Introduction to algorithms in telecommunication lato 2021/22
  • Kamil Matuszewski (Fingo) Współczesne narzędzia do tworzenia aplikacji webowych lato 2021/22

Dofinansowano uruchomienie nowego kierunku studiów Data Science, a także zakup oprogramowania na potrzeby instytutu.

Udział zespołu "Continuum" w zawodach łazików marsjańskich ERC 2019 i URC 2020. 

Głównym celem projektu jest udział studentów koła naukowego „Continuum” działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim w dwóch międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich: European Rover Challenge 2019 (ERC) oraz University Rover Challenge 2020 (URC). Projekt zakłada wyjazd 7 studentów oraz ich opiekuna na ww. zawody, a także przygotowanie nowej wersji łazika zespołu, „Aleph 2”, zgodnie z wymaganiami obydwu konkursów.
Zawody URC i ERC wymagają od zespołu zaprojektowania i zbudowania zdalnie sterowanego łazika zdolnego do startu w szeregu konkurencji, wymagających między innymi: autonomicznego poruszania się w trudnym terenie, przeprowadzania badań i pobierania próbek, transportowania ekwipunku, wykonywania działań serwisowych. W najnowszych edycjach zawodów wysoce premiowane są rozwiązania autonomiczne.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości, wpisując się poprzez to w główne założenia konkursu „Najlepsi z najlepszych”. 

Wartość projektu 174 078,13 PLN Projekt finansowany jest w 84,28% ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i  w 15,72% ze środków krajowych.  Nr wniosku o dofinansowanie: POWR.03.03.00-00-P019/18

Projekt "Akademia Młodego Informatyka"

Projekt polega na przeprowadzeniu w trakcie 2 lat akademickich dla uczniów w wieku 13-16 lat zajęć w ramach Akademii Informatycznej (AI) z algorytmiki i programowania, 20 sparingów informatycznych oraz zorganizowania konkursu z umiejętności informatycznych, a także stworzeniu 1 modułu edukacyjnego w postaci listy zadań do nauki algorytmiki-programowania. W zajęciach weźmie udział min. 260 uczniów z różnych regionów Polski. W ramach proj. zostanie utworzonych 8 grup Akademii Informatycznej. Beneficjent planuje zorganizować część grup we Wrocławiu, część w różnych ośrodkach w kraju (Legnica, Częstochowa, Rybnik). Efekty, które osiągną uczniowie uczestnicząc w zajęciach, to przede wszystkim rozwinięcie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, kultury myślenia krytycznego, kreatywności i rozwiązywania problemów. Program zajęć będzie powiązany tematycznie w jedną logiczną całość. Umiejętności nabyte na jednych zajęciach, będą wykorzystywane na następnych. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w taki sposób, aby korzyść mogli odnieść uczniowie wykazujący się przynajmniej przeciętnymi predyspozycjami do uczenia się informatyki, jeśli tylko okażą dostateczne zaangażowanie. Zajęcia nie będą zatem miały charakteru ,,elitarnego". Zajęcia Akademii Informatycznej będą prowadzone w większości w macierzystych szkołach uczniów. W jednym semestrze planuje się przeprowadzić ok. 5 spotkań (po 5h, co 2-3 tyg.), które prowadzone będą m. in. przez absolwentów szkół w których zajęcia się odbywają. na II UWr planuje się zorganizować 10 Sparingów oraz zorganizować konkurs.

Projekt "Naukowe Obozy Informatyczne".

Proj. polega na przeprowadzeniu w trakcie 2 lat akademickich dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz pierwszych dwóch klas LO 6 obozów naukowych 6 dniowych (5 noclegów) mających na celu zaprezentowanie informatyki inaczej niż normalnie jest postrzegana i nauczana w szkole. W obozach weźmie udział około 150 uczniów z różnych regionów polski. Ponieważ jeden rok akademicki odpowiada jednemu rokowi nauki szkolnej, w obozach będą uczestniczyć w części te same osoby, ze względu na fakt, że obóz nr 2 następujący po obozie nr 1 (analogicznie obóz nr 5 po obozie nr 4) i będzie on różny tematycznie (o innym zakresie merytorycznym) oraz równocześnie momentem przygotowania uczniów do wzięcia udziału w kolejnym etapie Olimpiady Informatycznej. W projekcie planuje się udział całych grup szkolnych ale również uczniów zgłaszających się indywidualnie. Efekty, które osiągną uczniowie uczestnicząc w obozach, to przede wszystkim rozwinięcie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, kultury myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów. Program(y) obozu(ów) będzie powiązany tematycznie w jedną logiczną całość. Umiejętności nabyte jednego dnia, będą wykorzystywane dnia następnego. Zajęcia prowadzone będą w taki sposób, aby korzyść mogli odnieść uczestnicy wykazujący się przynajmniej przeciętnymi predyspozycjami do uczenia się informatyki, jeśli tylko okażą dostateczne zaangażowanie, zatem zajęcia nie będą miały charakteru ,,elitarnego".

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Wrocławski realizował projekt Udział łazika marsjańskiego Aleph 1 w zawodach URC 2017, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Nr projektu: POWR.03.03.00-00-P009/16

Biuro Projektu
ul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

e-mail: beata.rusiecka@cs.uni.wroc.pl
el. +48 71 375 78 00

 

Wcześniej Uniwersytet Wrocławski realizował projekt Budowa łazika marsjańskiego "Aleph 1" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Nr projektu: POWR.03.03.00-00-P001/15.

Logo Unii Europejskiej, Flaga Polski, Fundusze Europejskie