Informacje o studiach

Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne (ISIM) prowadzone są wspólnie przez Instytut Informatyki oraz Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (zwane w skrócie ISIM) to studia I-stopnia, stacjonarne, 3-letnie licencjackie. ISIM jest kierunkiem interdyscyplinarnym, umożliwiającym jednoczesne zgłębienie dwóch dziedzin wiedzy. Program tego kierunku zakłada samodzielne dostosowanie toku studiów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań - każdy ze studentów będzie posiadał tutora, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspierał jego rozwój naukowy na uczelni.

Rekrutacja - formalności

Informacje znajdują się w serwisie rekrutacji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Programy studiów

Program studiów obowiązujący od roku 2022, programy archiwalne: od 2019, od 2017. Komentarz do programu.

Osoby do kontaktu i tutorzy

Program kierunku ISIM zakłada samodzielne dostosowanie toku studiów do indywidualnych zainteresowań i możliwości studenta. Każdy ze studentów powinien więc regularnie kontaktować się z wybranym tutorem, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspierał jego rozwój naukowy na uczelni. Wybór dodatkowych przedmiotów (nieuwzględnionych w tabelach 1-5 programu studiów) powinien być uzgodniony z tutorem. Każdy student ISIMu jest zobowiązany co semestr do złożenia w dziekanacie w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia semestru listy zaliczanych przedmiotów podpisanej przez tutora.

Tutorzy
 • Instytut Matematyczny
  - Jan Dymara
  - Marcin Preisner
 • Instytut Informatyki:
  - Krzysztof Loryś
  - Dariusz Biernacki (dla studentów na 2 i 3 roku)
Prodziekan ds. dydaktyki informatyki i ISIM-u

Małgorzata Biernacka www, email

Opiekun kierunku

Marcin Preisner - www, email

Informacje organizacyjne

Organizacja poszczególnych zajęć na kierunku ISIM zależy od tego, w którym z instytutów wydziału się one odbywają. Oba instytuty posiadają swoją specyfikę. Poniżej przedstawiamy przyjęte w nich rozwiązania.
 
Plan zajęć
 • Instytut Matematyczny - plany na bieżacy rok akademicki (oba semestry):
  - semestr zimowy,
  - semestr letni.
 • Instytut Informatyki -
  Plan zajęć prowadzonych w Instytucie Informatyki jest umieszczony w Systemie zapisów, dla wygody budowania indywidualnego planu przez studentów ISIM zawiera on również informację na temat zajęć matematycznych na tym kierunku.
Zapisy na zajęcia
 • Instytut Matematyczny
  Link do rejestracji - wymaga zalogowania w USOS. Zawiera dokładne daty i godziny poszczególnych tur rejestracji od momentu, gdy informacje te zostaną ogłoszone. Wszystkie kluczowe informacje dotyczące zasad rejestracji na przedmioty są w pliku zawierającym m.in. przybliżony harmonogram rejestracji (pkt. 1) oraz korekty rejestracji (pkt. 5), tzn. zasady wypisów dyrektorskich oraz zasady zmiany poziomu przedmiotu z wersji rozszerzonej na standardową. Plik ten jest też dostępny ze strony ogłoszeń dyrekcji IM UWr.
 • Instytut Informatyki
  System Zapisów - zapisy na zajęcia w Instytucie Informatyki są w pełni zindywidualizowane i dlatego odbywają się poprzez dedykowany system. Zasady zapisywania się na zajęcia są opisane na stronie dla nowych studentów. System umożliwia również głosowanie, w czasie którego studenci deklarują zainteresowanie przedmiotami do prowadzenia w kolejnym roku akademickim, a także wybór prac dyplomowych oraz anonimową ocenę zajęć.
Sprawy bieżące
 • Instytut Matematyczny
  Na stronie ogłoszeń dyrekcji są formularze wszystkich standardowych podań obowiązujących w IM (wypełniane przez MS Forms, wymagane zalogowanie do Office365). Z punktu widzenia studentów ISIM istotne są następujące formularze:
  - Formularz A1 - Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów licencjackich (tzw. wypis dyrektorski)
  - Formularz B2 - Podanie o przepisanie z przedmiotu w wersji rozszerzonej na przedmiot w wersji standardowej
  - Formularz E - Zgłoszenie wyboru promotora i tematyki pracy dyplomowe
 • Instytut Informatyki
  - Wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów licencjackich (tzw. wypis dyrektorski) wymaga kontaktu emailowego z dyrektorem Instytutu ds. dydaktycznych
  - Zgłoszenie wyboru promotora i tematyki pracy dyplomowej dokonuje się poprzez sekcję Prace dyplomowe Systemu Zapisów.
Konsultacje
Terminy konsultacji pracowników i doktorantów:
Sesja egzaminacyjna
 • Instytut Matematyczny
  Terminy egzaminów z przedmiotów obowiązkowych są ustalane centralnie i publikowane w połowie października na stronie ogłoszeń dyrekcji. Terminy pozostałych egzaminów są ustalane i publikowane przez wykładowcę.
 • Instytut Informatyki
  Terminy egzaminów są ustalane i podawane do wiadomości studentów przez wykładowców w sekcji Egzaminy Systemu Zapisów.
Jak znaleźć temat pracy i promotora?

Student ISIM może napisać swoją pracę dyplomową pod opieką pracownika Instytutu Matematycznego lub Instytutu Informatyki. Prace następnie są realizowane i oceniane zgodnie z zasadami przyjętymi odpowiednio dla studentow kierunku Matematyka i Informatyka.

Utartą praktyką w obu instytutach jest samodzielny wybór promotora przez studenta poprzez nawiązanie osobistego kontaktu i uzgodnienie z nim tematu pracy. Najlepiej zacząć od przeglądnięcie listy proponowanych tematów prac dyplomowych (tematy prac w IM, tematy prac w II) lub skontaktować się z wybranym pracownikiem (pracownicy IM, pracownicy II) i ustalić z nim nowy temat w czasie indywidualnych konsultacji (terminy konsultacji IM, terminy konsultacji II).

Procedura dyplomowania
 • Instytut Matematyczny
  Student ISIM przygotowujący pracę dyplomową pod kierunkiem pracownika IM powinien zgłosić wybór promotora oraz tematykę pracy dyplomowej na początku szóstego semestru na Formularzu E.
 • Instytut Informatyki
  Zgłoszenie wyboru promotora z Instytutu Informatyki, a także tematyki pracy dyplomowej dokonuje się poprzez sekcję Prace dyplomowe Systemu Zapisów. Dalsze informacje na temat prac dyplomowych w Instytucie znajdują się na następującej stronie.

Zgłoszona praca powinna w odpowiednim terminie zostać wprowadzona do systemu APD.

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na kierunku ISIM składa się z dwóch części: matematycznej oraz informatycznej.

Częścią matematyczną egzaminu ISIM jest egzamin dyplomowy na kierunku Matematyka. Część informatyczna egzaminu ISIM jest przeprowadzana wspólnie z egzaminem dyplomowym na kierunku Informatyka. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego na kierunku ISIM jest otrzymanie oceny przynajmniej  dostatecznej z obu części egzaminu.