Program studiów I stopnia obowiązujący studentów rozpoczynających studia 1 października 2022 i później

Program studiów (wersja skrócona, pdf)

Oferta dydaktyczna na studiach informatycznych UWr, m.in. rodzaje przedmiotów, znaczniki (pdf)
 
Pełny program studiów informatycznych: uchwała Senatu UWr nr 91/2022
Zbiór sylabusów przedmiotów prowadzonych na II UWr: sylabusy-I-stopien.pdf

Program studiów I stopnia obowiązujący studentów rozpoczynających studia 1 października 2019 - 30 września 2022

Program studiów (pdf)

Informacje nt. programu studiów dla osób przyjętych przed r. ak. 2019/20

Program studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) na kierunku informatyka obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w 2013 roku i później. Program jest wyrażony w terminologii efektów kształcenia, które studenci muszą osiągnąć. Efekty kształcenia studenci osiągają zaliczając wskazane w programie: przedmioty obowiązkowe (wskazane w programie), elementy obowiązkowe (wskazane w programie), przedmioty gwarantowane (ogłaszane dla każdego rocznika). Wymagania te są opisane w poniższym programie, w szczególności w rozdz. 5-6.

PROGRAM 6- lub 7-semestralnych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich)

Uwaga: na mocy zarządzenia Rektora UWr nr 98/2017 studenci rozpoczynający studia od roku akad. 2017/18 nie otrzymują punktów ECTS za zaliczenie WF. Studenci przyjęci wcześniej otrzymują 1 ECTS.

Zasady zaliczania pracy zespołowej

Wymóg pracy zespołowej służy aktywizacji studentów do współpracy, w szczególności na rzecz Instytutu/Wydziału/UWr lub społeczności lokalnej.

Pracą zespołową może być każdy projekt zrealizowany w zespole co najmniej 3-osobowym, który ma na celu:

  • Rozwój naukowy lub zawodowy członków zespołu
  • Promocję lub działanie na rzecz Instytutu/UWr
  • Integrowanie wspólnoty Instytutu

Aby zaliczyć ten wymóg, student powinien przedłożyć dziekanowi do wglądu potwierdzenie wykonania projektu podpisane przez opiekuna projektu, które zawiera informację o celu i sposobie realizacji projektu, oraz podziale zadań pomiędzy członków zespołu. Opiekun musi być pracownikiem Instytutu.

Wymóg pracy zespołowej można zaliczyć realizując przedmiot z oferty Instytutu, który jest oznaczony tagiem “praca zespołowa”.

Przykład działań realizujących wymóg zaliczenia pracy zespołowej:

  • Udział w programistycznych projektach zespołowych na rzecz Instytutu - np. rozwój Systemu Zapisów i Schedulera,
  • Udział w zawodach programistycznych pod egidą Instytutu,
  • Udział w pracach zespołu naukowego, którego członkami są pracownicy Instytutu (zakończony publikacją),
  • Udział w projektach KSI, koła Continuum lub innych kół zainteresowań,
  • Udział w organizacji dni otwartych.