Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe, szeroko rozumiana algorytmika, metematyka klasyczna.

Java
język programowania

data ostatniej modyfikacji

Data ostatniej modyfikacji dokumentu (java.phtml) to środa 20 stycznia 2021 roku (o godzinie 22:59).

ogłoszenia
30 września 2020 r.
pierwsze laboratorium:
W pierwszym tygodniu nauki laboratoria nie odbywają się. Pierwsze zajęcia laboratoryjne zaplanowałem dopiero na 13 i 15 października 2020 r.

30 września 2020 r.
punkt informacyjny:
W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji wszystkich zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę sprawdzać te ogłosznia na bieżąco.
terminarz
wykład:
wtorek 18-20 (Paweł Rzechonek)

laboratoria:
wtorek 14-16 (Piotr Polesiuk)
wtorek 16-18 (Paweł Rzechonek)
czwartek 10-12 (Piotr Witkowski)
czwartek 16-18 (Łukasz Jeż)
licznik wejść na stronę

1 dzisiaj
8 w obecnym miesiącu
133 w bieżącym roku
2769 od powstania strony

o przedmiocie

Kurs języka programowania Java

Java to współczesny obiektowy język programowania stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Od momentu powstania w połowie lat 90-tych XX wieku przeżył on dynamiczny rozwój a zainteresowanie nim nie maleje. Język Java przyciągnął do dziś wiele milionów programistów. Znajduje zastosowanie w każdej ważniejszej gałęzi przemysłu informatycznego i jest obecny w różnego rodzaju urządzeniach, komputerach i sieciach. Popularność Javy wynika przede wszystkim z przenośności programów i niezależności od konkretnej platwormy sprzętowej, a co za tym idzie, ma zastosowanie w Internecie oraz ogólnie w aplikacjach sieciowych. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, odśmiecanie pamięci) oraz z języka C++ (znaczna część składni i słów kluczowych).

Celem tych zajęć jest nauka programowania w języku Java oraz zapoznanie z podstawowymi technologiami Javy.

Wymagane przygotowanie
 • Umiejętność programowania w języku C/C++ (podstawowe konstrukcje językowe i obiekty na elementarnym poziomie).
 • Znajomość podstawowych struktur danych (tablice, listy, drzewa, grafy).
 • Umiejętność czytania anglojęzycznej dokumentacji.

literatura

Podrędznik podstawowy
 • Cay S. Horstmann: Java. Podstawy. Wydanie 10. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2016.
Dodatkowa literatura polskojęzyczna
 • Cay S. Horstmann: Java 9. Przewodnik doświadczonego programisty. Wydanie 2. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2018.
 • Herbert Schildt: Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 7. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2018.
 • Bruce Eckel: Thinking in Java. Wydanie 4. Edycja polska. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 • Krzysztof Barteczko: Java. Od podstaw do technologii. Tom 1 i 2. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 • Ken Arnold, James Gosling: Java. WNT, Warszawa 1999.
Dodatkowa literatura anglojęzyczna
 • James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha, Alex Buckley: The Java Language Specification. Java SE 8 Edition. Oracle America, 2015.
 • Tim Lindholm, Frank Yellin, Gilad Bracha, Alex Buckley: The Java Virtual Machine Specification. Java SE 8 Edition. Oracle America, 2015.
 • Joshua Bloh: Effective Java. Second Edition. Addison-Wesley, 2008.
 • Ken Arnold, James Gosling, David Holmes: The Java Programming Language. Fourth Edition. Addison-Wesley Professional, 2005.
 • Pat Niemeyer, Jonathan Knudsen: Learning Java. Third Edition. O'Reilly Media, 2005.
Literatura elektroniczna

laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu
Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde poprawnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie w trakcie trwania pracowni. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni - z każdym studentem chciałbym indywidualnie omówić jego rozwiązanie oraz wskazać wady i braki w programie. Po pracowni program należy mi przekazać (będę jeszcze robić weryfikację antyplagiatową) na SKOS. W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Rozwiązania:
Kody źródłowe własnych programów należy zapisywać na SKOS, ponieważ tylko wtedy rozwiązania zadań będą podlegały weryfikacji autorskiej i ocenie. Jeśli student nie mógł uczestniczyć w zajęciach z powodu awarii połączenia internetowego, to oprócz programu ma przekazać sprawozdanie z realizacji zadania (co zostało zaprogramowane i w którym miejścu w pliku źródłowym oraz czego nie udało się osiągnąć).
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.
Zadania laboratoryjne
 1. spirala Ulama
 2. figury na płaszczyźnie
 3. zbiory asocjacyjne
 4. drzewa wyrażeń i sekwencje obliczeń
 5. lista uporządkowana
 6. labirynt
 7. gra logiczna Samotnik
 8. kalendarz
 9. kalkulator
 10. Mikołaj i dzieciaki
 11. nawigator po systemie plików
 12. przetwarzanie agregujące kolekcji
Ranking

grupa PRz, wtorek 16 (pdf) (hasło: stat)

wykład

Spis wykładów
 1. historia Javy, podstawy języka Java
 2. klasy i obiekty
 3. dziedziczenie i polimorfizm
 4. interfejsy, klasy wewnętrzne, klasy anonimowe
 5. wyjątki, asercje, dzienniki zdarzeń
 6. typy generyczne, kolekcje standardowe
 7. AWT - komponenty, zdarzenia, grafika
 8. Swing - przegląd komponentów GUI
 9. Swing - architektura MVC
 10. JavaFX - stylizowane GUI
 11. programowanie współbieżne
 12. wyliczenia
 13. strumienie, serializacja
 14. lambdy i przetwarzanie potokowe
 15. refleksja, adnotacje
Materiał omawiany na wykładach
6 października 2020 r: podstawy języka Java

Koncepcja Javy:
 • historia Javy;
 • wirtualna maszyna Javy;
 • podstawowe cechy Javy (podobieństwo składniowe do C++, obiektowość, kontrola typów, odśmiecanie, współbieżność);
 • biblioteki standardowe Javy i ich dokumentacja;
 • technologie Javy;
 • środowisko programistyczne NetBeans.
Składnia języka Java:
 • pierwszy program w Javie;
 • kompilowanie programów - javac;
 • uruchamianie programów - java;
 • typy pierwotne i referencyjne;
 • literały, zmienne, stałe;
 • operatory i wyrażenia;
 • komentarze w programie;
 • instrukcje sterujące wykonaniem programu;
 • tworzenie obiektów (operator new) i ich usuwanie (garbage-collector);
 • klasy opakowujące dla typów pierwotnych;
 • napisy (klasa String) i konkatenacja napisów;
 • tablice, tablice wielowymiarowe;
 • przeglądanie tablic za pomocą pętli for-each;
 • standardowe wejście/wyjście;
 • parametry wywołania programu.
Kursy, artykuły:
Przykładowe programy:
13 października 2020 r: klasy i obiekty

Klasy i obiekty:
 • abstrakcja - I filar programowania obiektowego;
 • klasa jako nowy typ danych;
 • definicjowanie włanych klas;
 • składowe klasy: pola i metody;
 • pola definiują stan obiektu;
 • inicjalizacja pól instancyjnych, instancyjny blok inicjalizacyjny;
 • konstruktory, konstruktor domyślny;
 • wywołanie konstruktora wewnątrz innego konstruktora (konstrukcja this);
 • referencja this;
 • utworzenie nowego obiektu operatorem new;
 • metody definiują funkcjonalność obiektu;
 • przekazywanie argumentów do metod;
 • metody ze zmienną liczbą argumentów;
 • przeciążanie nazw konstruktorów i metod;
 • hermetyzacja - II filar programowania obiektowego;
 • ukrywanie implementacji i kontrola dostępu do składowych (deklaratory public, protected, private oraz widoczność pakietowa);
 • pola finalne (deklarator final) i ich inicjalizacja;
 • składowe statyczne (deklarator static);
 • inicjalizacja pól statycznych, statyczny blok inicjalizacyjny;
 • ograniczenia metod staycznych;
Kursy, artykuły:
Przykładowy program:
20 października 2020 r: dziedziczenie i polimorfizm

Pakiety:
 • definiowanie własnych pakietów;
 • pakiet jako struktura otwarta;
 • importowanie całych pakietów, pojedynczych klas z pakietu i składowych statycznych z wybranej klasy;
 • parametr -classpath przy kompilacji i przy uruchamianiu programów;
 • pakiety standardowe.
Dziedziczenie:
 • dziedziczenie - III filar programowania obiektowego;
 • kompozycja i dziedziczenie;
 • deklaracja dziedziczenia;
 • dziedziczenie jednobazowe (dziedziczenie po klasie Object);
 • klasa Object i jej metody toString() oraz equals(Object);
 • hierarchia dziedziczenia w postaci drzewa;
 • inicjalizacja obiektu i konstruktory w klasie pochodnej;
 • inicjalizacja części odziedziczonej (konstrukcja super);
 • dodawanie nowych pól i metod;
 • przesłanianie pól;
 • nadpisywanie metod;
 • upublicznianie składowych;
 • odwołania do składowych z nadklasy (konstrukcja super).
Polimorfizm:
 • polimorfizm - IV filar programowania obiektowego;
 • rzutowanie i operator instanceof;
 • referencja do obiektu danej klasy może wskazywać na obiekt dowolnej klasy pochodnej;
 • polimorficzne wywoływanie metod;
 • klasy i metody ostateczne/finalne (modyfikator final);
 • klasy i metody abstrakcyjne (modyfikator abstract).
Przykładowe programy:
27 października 2020 r: interfejsy

Interfejsy:
 • rola interfejsów w programowaniu obiektowym;
 • definiowanie interfejsów;
 • implementacja interfejsów;
 • metody domyślne w interfejsach;
 • rozszerzanie i łączenie interfejsów;
 • zastosowania interfejsów;
 • adaptery;
 • interfejs Comparable i porównywanie obiektów;
 • interfejs Cloneable i klonowanie obiektów;
 • metody domyślne w interfejsach;
 • metody statyczne w interfejsach.
Klasy wewnętrzne:
 • definiowanie klas wewnętrznych/zagnieżdżonych;
 • dostęp do klasy zewnętrznej poprzez Klasa.this;
 • tworzenie obiektów klas wewnętrznych poprzez obiekt.new;
 • definiowanie statycznych klas wewnętrznych/zagnieżdżonych;
 • definiowanie wewnętrznych klas lokalnych.
Klasy anonimowe:
 • definiowanie klas anonimowych;
 • konstruktor domyślny w klasie anonimowej;
 • nadpisywanie metod i definiowanie odziedziczonych metod abstrakcyjnych;
 • zastosowanie klas anonimowych;
 • anonimowe klasy wewnętrzne.
Przykładowe programy:
3 listopada 2020 r: wyjątki

Wyjątki:
 • czym są wyjątki i jak się ich używa (podział kodu na procedury obliczeniowe i sterujące);
 • hierarchia klas wyjątków (klasa Throwable);
 • wyjątki kontrolowane i niekontrolowane (klasy Error i RuntimeException);
 • nieprzechwycone wyjątki;
 • zgłaszanie wyjątków - instrukcja throw;
 • klauzula throws i jej postać w przypadku nadpisywania;
 • wychwytywanie wyjątków - instrukcja try-catch;
 • klauzula finally i jej wykonanie;
 • deklarowanie własnych klas wyjątków;
 • kolejkowanie wyjątków.
Asercje:
 • czym są asercje i jak się ich używa (niezmienniki w programie);
 • instrukcja assert;
 • sterowanie programem za pomocą asercji (wyjątek AssertionError);
 • włączanie i wyłączanie asercji (domyślnie asercje są wyłączone).
Dzienniki:
 • czym są dzienniki i jak się ich używa (rejestracja kluczowych czynności wykonywanych przez program);
 • rejestracji komunikatu w dzienniku - klasa Logger;
 • proste watawianie komunikatu do dziennika;
 • hierarchiczna struktura dzienników;
 • poziomy ważności komunikatów - klasa Level;
 • zapis komunikatu do dziennika - klasa Handler.
Przykładowe programy:
Materiały pomocnicze:
10 listopada 2020 r: typy generyczne

Typy generyczne:
 • zastosowanie programowania generycznego;
 • parametryzacja klas;
 • parametryzacja metod;
 • parametry ograniczone;
 • implementacja parametyzacji w Javie - mechanizm znoszenia;
 • typy surowe;
 • parametryzacja interfejsów;
 • parametryzacja podczas dziedziczenia;
 • parametry wieloznaczne - wildcards;
 • ograniczenia dla typów generycznych.
Kolekcje standardowe:
 • kolekcje standardowe i ich używanie w programowaniu;
 • stare kolekcje Vector, Properties i BitSet;
 • architektura interfejsów kolekcyjnych;
 • dynamiczne zbiory danych i interfejs Collection<T>;
 • dynamiczne zbiory asocjacyjne i interfejs Map<K,V>;
 • implementacje interfejsów kolekcyjnych;
 • iteratory i interfejs Iterator<E>;
 • przeglądanie i modyfikowanie kolekcji za pomocą iteratorów;
 • algorytmy zawarte w klasie Arrays i Collections;
 • implementacja własnej kolekcji.
Materiały pomocnicze:
17 listopada 2020 r: AWT - komponenty, zdarzenia, grafika

Komponenty AWT:
 • hierarchia klas komponentów AWT;
 • komponenty proste i kontenery;
 • okno aplikacji Frame i ich właściwości;
 • okna dialogowe Dialog i modalność;
 • menadżery rozkładu komponentów w kontenerach.
Obsługa zdarzeń:
 • model obsługi zdarzeń oparty na delegatach;
 • klasy zdarzeń;
 • źródła zdarzeń;
 • interfejsy do nasłuchu zdarzeń;
 • definiowanie delegatów do odbioru zdarzeń;
 • adaptery zdarzeń.
Grafika:
 • obiekt Canvas jako płaszczyzna do rysowania;
 • robot graficzny Graphics;
 • kolory (klasa Color);
 • czcionki (klasa Font);
 • kreślenie napisów i prostych figur.
Przykładowe programy:
Materiały pomocnicze:
24 listopada 2020 r: Swing - przegląd komponentów GUI

Architektura komponentów GUI w Swingu:
 • hierarchia klas komponentów Swing;
 • komponenty lekkie (kontrolki wewnętrzne) i ciężkie (okna) w Swingu;
 • wspólne właściwości komponentów lekkich i ciężkich;
 • szablon aplikacji w Swingu.
Podstawowe komponenty Swinga:
 • przegląd podstawowych komponentów GUI w Swingu;
 • menu, mnemoniki, akceleratory;
 • menu kontekstowe (metoda isPopupTrigger());
 • dialogi i klasa JOptionPane.
Użyteczne funkcjonalności w Swingu:
 • grafika we własnych komponentach;
 • operacja zamykania okna (metoda setDefaultCloseOperation());
 • klasa Box i rozkład BoxLayout;
 • podpowiedzi (metoda setToolTipText());
 • ikony (klasa Icon);
 • dodatkowe właściwości w komponentach (właściwość clientProperty);
 • zarządzanie fokusem.
Specjalizowane komponenty Swinga:
 • panel dzielony JSplitPane;
 • panel z zakładkami JTabbedPane;
 • panel przewijalny JScrollPane;
 • pasek narzędzi JToolBar.
Przykładowe programy:
Materiały pomocnicze:
1 grudnia 2020 r: Swing - architektura MVC

Okna w Swingu:
 • architektura okien w Swingu;
 • layeredPane oraz warstwy i porządek z-order w warstwach;
 • szyba glassPane;
 • okna wewnętrzne JInternalFrame;
 • wygląd komponentów L&F sterowany obiektem UIManager.
Koncepcja MVC w Swingu:
 • idea MVC - oddzielenie danych od ich prezentacji;
 • MVC w Swingu (połączenie widoku i sterownika);
 • nasłuch zmian w modelu danych za pomocą ChangeListener;
 • wykreślacze w widoku
 • zaawansowane komponenty Swinga JList, JTree, JTable oraz komponenty tekstowe;
 • szczegóły MVC na przykładzie listy JList:
  • model danych ListModel,
  • model GUI ListSelectionModel,
  • komunikacja model-widok w AbstractListModel,
  • kreślarz w liście ListCellRenderer.
Przykładowy program:
Materiały pomocnicze:
8 grudnia 2020 r: JavaFX - stylizowane GUI

Budowa aplikacji JavaFX:
 • architektura aplikacji JavaFX;
 • konfiguracja wybranego IDE;
 • Scene Builder;
 • klasa Application;
 • klasy Stage, Scene, StackPane;
 • przegląd kontrolek;
 • obsługa zdarzeń.
Sterowanie wyglądem aplikacji JavaFX:
 • budowanie GUI za pomocą FXML;
 • stylizowanie elementów GUI za pomocą CSS;
 • efekty wizualne;
 • transformacje;
 • umieszczanie elementów multimedialnych w aplikacji.
Materiały pomocnicze:
15 grudnia 2020 r: programowanie współbieżne

Wątki w programie:
 • pojęcie procesu i wątków w procesie;
 • tworzenie wątków w javie, ich uruchamianie i kończenie;
 • przerywanie działania wątku (metoda interrupt());
 • cykl życia wątku (stany wątku);
 • pola z deklaratorem volatile;
 • synchronizacja wątków (metody i bloki synchronizowane);
 • koordynacja wątków (metody wait(), notify() i notifyAll());
 • przekazanie sterowania do menadżera wątków (metoda yield());
 • czekanie na zakończenie pracy innego wątku (metoda join());
 • wątki demony;
 • priorytety wątków.
Przykładowe programy:
Materiały pomocnicze:
22 grudnia 2020 r: wyliczenia

Wyliczenia:
 • definiowanie prostych wyliczeń;
 • typy wyliczeniowe jako klasy dziedziczące po Enum;
 • stałe wyliczeniowe i ich nazwy;
 • import statyczny w przypadku wyliczeń;
 • porównywanie wyliczeń, typ wyliczeniowy w instrukcji if;
 • identyfikacja wyliczeń, typ wyliczeniowy w instrukcji switch-case;
 • przegląd wyliczeń, typ wyliczeniowy w instrukcji for-each;
 • metody statyczne values() i valueOf();
 • wartości porządkowe stałych wyliczeniowych, metoda ordinal();
 • zdefiniowanie pól, metod i konstruktorów w wyliczeniach.
Komentarze dokumentacyjne:
 • umieszczanie komentarzy dokumentacyjnych w programie;
 • tagi w komentarzach dokumentacyjnych;
 • generowanie dokumentacji - javadoc.
Materiały pomocnicze:
12 stycznia 2021 r: strumienie

Strumienie:
 • pojęcie strumienia;
 • strumienie do czytania i pisania;
 • strumienie bajtowe i znakowe;
 • strumienie przedmiotowe (konkretne źródło i ujście danych);
 • strumienie przetwarzające i filtrujące;
 • kodowanie w strumieniach znakowych;
 • strumienie kompresujące;
 • serializacja (interfejs Serializable);
 • pliki i katalogi (klasa File);
 • archiwa javy - jar.
Przykładowy program:
Materiały pomocnicze:
19 stycznia 2021 r: lambdy i przetwarzanie potokowe

Lambdy:
 • lambda jako anonimowy obiekt funkcyjny;
 • składnia wyrażeń lambda (argumenty, treść, wynik);
 • zastępowanie lambdą implementacji interfejsu funkcyjnego (z jedną metodą);
 • używanie interfejsów funkcyjnych z pakietu java.lang.reflect;
 • operator :: do przekształcania metod na wyrażenie lambda;
 • lambdy generyczne;
 • strumieniowe przetwarzanie danych (interfejs Stream<>) z wykorzystaniem lambd.
Materiały pomocnicze:
26 stycznia 2021 r: refleksja, adnotacje