Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe, szeroko rozumiana algorytmika, metematyka klasyczna.

C++
język programowania

data ostatniej modyfikacji dokumentu

Data ostatniej modyfikacji tego dokumentu (cpp.phtml) to piątek 16 czerwca 2023 roku (o godzinie 22:28).

ogłoszenia
8 czerwca 2022 r.
zadanie dodatkowe:
Zadanie 12 to zadanie dodatkowe - można za nie otrzymać dodatkowe punkty, co może wpłynąć na ocenę zaliczeniową. Zadanie dodatkowe należy oddać przed końcem semestru.

1 czerwca 2022 r.
komplet zadań:
Wystawiłem już komplet zadań do zrealizowania w tym semestrze - w sumie jest ich 11 (110 punktów do zebrania za ich realizację).

6 kwietnia 2023 r.
zadanie 6:
Wystawiłem już zadanie 6 dotyczące polimorfizmu. Wykład dotyczący polimorfizmu w C++ odbędzie się 13 kwietnia; zadanie 6 jest do realizacji na laboratoriach w terminie 17-21 kwietnia.

23 lutego 2023 r.
pierwsze laboratoria:
Pierwsze zajęcia laboratoryjne odbędą się dopiero w przyszłym tygodniu 27 lutego - 3 marca 2023.

23 lutego 2023 r.
punkt informacyjny:
W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji wszystkich zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę czytać te ogłosznia na bieżąco.
terminarz
wykład:
czwartek 16-18 (Paweł Rzechonek)

laboratoria:
poniedziałek 18-20, s.107 (Paweł Rzechonek)
wtorek 18-20, s.137 (Paweł Rzechonek)
czwartek 12-14 (Andrzej Łukaszewski)
czwartek 12-14 (Łukasz Piwowar)
czwartek 14-16 (Łukasz Piwowar)
licznik wejść na stronę

2 dzisiaj
57 w obecnym miesiącu
122 w bieżącym roku
2728 od powstania strony

polecane artykuły

o przedmiocie

Kurs programowania w C++

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjarne'a Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.

Wymagane przygotowanie
 •   Umiejętność programowania strukturalnego i proceduralnego w języku C/C++.
 •   Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim.
 •   Podstawowa znajomość algorytmiki.
Cel kursu
 •   Nauka programowania obiektowego w języku C++.
 •   Poznanie wybranych fragmentów biblioteki STL.

literatura

Literatura podstawowa
 •   J.Grębosz: Opus magnum C++. Programowanie w języku C++11. Wydanie 2 poprawione. Tom 1, 2, 3. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2020.
 •   J.Grębosz: Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeń C++14/17. Tom 4. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2020.
 •   B.Stroustrup: Język C++. Kompendium wiedzy. Wydanie 4. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
Literatura uzupełniająca
 •   S.Meyers: Skuteczny nowoczesny C++. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2020.
 •   S.Rao: C++. Dla każdego. Wydanie 7. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 •   S.Prata: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie 6. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 •   A.Allain: C++. Przewodnik dla początkujących. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 •   N.M.Josuttis: C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty. Wydanie 2. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
Literatura elektroniczna

laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu
Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde samodzielnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez innych studentów). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Rozwiązania:
Kody źródłowe własnych programów należy zapisywać na SKOS, ponieważ tylko wtedy rozwiązania zadań będą podlegały weryfikacji autorskiej i ocenie.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.
Zadania laboratoryjne
 1. liczby rzymskie
 2. figury na płaszczyźnie
 3. zmienna z historią zmian wartości
 4. tablica bitów
 5. kolorowe piksele
 6. wyrażenia arytmetyczne
 7. kółko i krzyżyk
 8. liczby wymierne
 9. lista jednokierunkowa
 10. manipulatory i pliki
 11. kalkulator ONP
 12. lambdy - zadanie dodatkowe
Ranking
 • grupa pn.18.PRz (pdf)
 • grupa wt.18.PRz (pdf)
SKOS

wykłady

23 lutego 2023 r: łagodne wprowadzenie do C++

organizacja zajęć: organizacja.pdf

 • pierwsze programy w C++
 • struktura programu w C++
 • zmienne ustalone const
 • wyrażenia stałe constexpr
 • referencje i referencje do stałych
 • typ void i void*
 • wskaźnik pusty nullptr
 • typy całkowite int8_t, int16_t, int32_t i int64_t
 • ułożenie obiektów w pamięci i operator alignof
 • typy znakowe char16_t i char32_t
 • łańcuchy znakowe string
 • używanie łańcuchów znakowych zamiast napisów w stylu C
 • pary pair<K, V>
 • wektory vector<T>
 • używanie wektorów zamiast tablic
 • inicjalizacja tablic i kolekcji za pomocą listy wartości
 • przeglądanie tablic i kolekcji za pomocą pętli zakresowej for-each
 • standardowe wejście cin, wyjście cout oraz wyjście dla błędów cerr i clog
 • zgłaszanie błędów za pomocą rzucania wyjątków standardowych instrukcją throw
 • listy wartości initalizer_list<>

slajdy: wstep.pdf

9 marca 2022 r: klasy i obiekty, ukrywanie implementacji

 • I paradygmat OOP - abstrakcja (grupowanie danych i procedur)
 • klasy - typy danych
 • obiekty - instancje określonej klasy
 • stan obiektu
 • funkcjonalność klasy
 • definicja klasy class
 • składowe w klasie - pola i metody
 • odwołania do składowych za pomocą operatorów . (kropka) i -> (strzałka)
 • tworzenie nowych obiektów na stosie i na stercie za pomocą operatora new
 • inicjalizacja obiektu za pomocą konstruktora
 • konstruktory delegatowe
 • inicjalizacja składowych w obiekcie przed uruchomieniem konstruktora
 • lista inicjalizacyjna do sparametryzowanej inicjalizacji pól składowych w obiekcie
 • usuwanie niepotrzebnych obiektów ze stosu i ze sterty za pomocą operatora delete
 • likwidacja obiektu z udziałem destruktora
 • automatyczne uruchomienie destruktora przed likwidacją obiektu
 • wskaźnik this i jego wykorzystanie w metodach instancyjnych
 • kompozycja - budowanie klasy za pomocą wypełniania obiektami innych klas
 • II paradygmat OOP - hermetyzacja (ukrywanie implementacji)
 • udostępnianie bezpiecznych narzędzi do manipulowania ukrytym stanem obiektu i
 • ukrywanie składowych w sekcji private
 • upublicznianie składowych w sekcji public
 • przeciążanie funkcji i konstruktorów
 • konstruktor domyślny wygenerowany przez kompilator
 • wymuszenie wygenerowania konstruktora domyślnego za pomocą frazy =default
 • stałe pola w klasie
 • inicjalizacja pól stałych w obiekcie za pomocą listy inicjalizacyjnej
 • upublicznianie stałych pól w klasie
 • stałe funkcje składowe do operowania na stałych obiektach

slajdy: cpp2klasy.pdf

16 marca 2022 r: składowe statyczne, inicjalizacja, kopiowanie, przenoszenie

 • składowe statyczne w klasie deklarowane za pomocą static
 • odwołania do składowych statycznych
 • inicjalizacja pól statycznych
 • funkcje wbudowane
 • argumenty domyślne w funkcjach
 • inicjalizacja typów podstawowych
 • jednolita inicjalizacja
 • inicjalizacja listą wartości initialization_list<>
 • l-wartości i r-wartości
 • obiekty tymczasowe
 • argumenty tymczasowe w funkcjach
 • semantyka przenoszenia
 • konstruktor kopiujący i przenoszący
 • przypisanie kopiujące i przenoszące

slajdy: cpp3kopiowanie.pdf

przykładowy program: napis.hpp napis.cpp test_napis.cpp

23 marca 2023 r: przeciążanie operatorów

 • funkcje i klasy zaprzyjaźnione
 • przeciążanie operatorów
 • operatory składowe kontra zaprzyjaźnione
 • operatory zwiększania ++ i zmniejszania --
 • przypisanie kopiujące i przenoszące =
 • operator wywołania funkcji ()
 • operator indeksowania []
 • operator dostępu do składowych ->
 • statyczne operatory składowe new i delete
 • zaprzyjaźnione operatory czytania z i pisania do strumienia >> i <<

slajdy: cpp4operatory.pdf

30 marca 2023 r: dziedziczenie

 • III paradygmat OOP - dziedziczenie (specjalizacja klasy)
 • dziedziczenie - budowanie klasy za pomocą rozbudowywania istniejącej klasy
 • porównanie dziedziczenia i kompozycji
 • dokładanie nowych składowych w trakcie dziedziczenia
 • lista pochodzenia
 • dostęp do odziedziczonych składników
 • przywracanie pierwotnej widoczności odziedziczonych składników za pomocą deklaracji using
 • projektowanie hierarchii klas
 • blokowanie dziedziczenia za pomocą deklaratora final
 • dziedziczenie wielobazowe
 • dziedziczenie wirtualne
 • konwersje standardowe dla wskaźników i referencji przy dziedziczeniu
 • inicjalizacja i destrukcja obiektów w warunkach dziedziczenia
 • przenoszenie konstruktorów z klasy bazowej za pomocą deklaracji using
 • inicjalizacja pól składowych w definicji klasy

slajdy: cpp5dziedziczenie.pdf

13 kwietnia 2023 r: polimorfizm

 • IV paradygmat OOP - polimorfizm (wydobycie adekwatnej dla obiektu funkcjonalności)
 • składowe funkcje wirtualne
 • nadpisywanie funkcji wirtualnych
 • wywołania polimorficzne za pomocą wskaźników i referencji
 • implementacja wywołań polimorficznych
 • wczesne i późne wiązanie
 • wirtualne destruktory
 • klasy abstrakcyjne
 • fabrykowanie obiektów

slajdy: cpp6polimorfizm.pdf

20 kwietnia 2023 r: przestrzenie nazw

 • przestrzenie nazw jako struktury grupujące definicje
 • przestrzenie nazw jako struktury otwarte
 • deklaracja użycia i dyrektywa użycia
 • przestrzeń anonimowa
 • komponowanie i wybór w przestrzeniach nazw
 • standardowa przestrzeń nazw
 • przestrzenie zagnieżdżone

slajdy: cpp7przestrzenie.pdf

27 kwietnia 2023 r: wyjątki

 • zastosowanie wyjątków do sygnalizowania błędów
 • zgłaszanie wyjątków instrukcją throw
 • łapanie wyjątków w instrukcji try-catch
 • przepływ sterowania przy zgłoszeniu wyjątku
 • funkcje call-back’owe
 • rozróżniane wyjątków po typie
 • grupowanie wyjątków w hierarchie klas
 • dopasowywanie wyjątków
 • złapanie każdego wyjątku w bloku catch(...)
 • odwikłanie stosu po zgłoszeniu wyjątku
 • implementacja mechanizmu zgłaszania i łapania wyjątków
 • wyjątki w konstruktorach i w destruktorach
 • RAII czyli zdobywanie zasobów poprzez inicjalizację
 • wsparcie techniki RAII przez shared_ptr
 • specyfikacja wyjątków zgłaszanych przez funkcje
 • wyjątek bad_alloc zgłaszany przez operator new
 • klasa exception i wyjątki z biblioteki standardowej
 • definiowanie własnych wyjątków
 • asercje

slajdy: cpp8wyjatki.pdf

4 maja 2023 r: konwersje

 • konwersje tradycyjne dla typów podstawowych
 • konstruktory konwertujące i notacja konstruktorowa
 • blokowanie konwersji za pomocą explicit
 • operatory konwersji w klasie
 • szablonowe operatory konwersji
 • statyczna konwersja typów danych przy użyciu operatorów konwertujących za pomocą static_cast<>
 • zmiana deklaratorów const i volatile za pomocą const_cast<>
 • zmiana interpretacji typu danych za pomocą reinterpret_cast<>
 • dynamiczna konwersja wskaźników i referencji to klas polimorficznych za pomocą dynamic_cast<>
 • RTTI - informacja o typie danych
 • automatyczne określanie typu - deklaracja auto
 • wydobycie typu wyrażenia za pomocą decltype

slajdy: cpp9konwersje.pdf

11 maja 2023 r: szablony

 • definicja szablonu
 • funkcje i klasy szablonowe
 • szablony funkcji
 • przeciążanie szablonów funkcji
 • trejty czyli specyfikowanie strategii za pomocą parametrów szablonu
 • parametry domyślne w szablonach
 • specjalizacja szblonów
 • szablony klas
 • składowe statyczne w szablonach
 • przyjaźń a szablony
 • dziedziczenie w przypadku szablonów

slajdy: cpp10szablony.pdf

18 maja 2023 r: strumienie

 • pojęcie strumienia jako obiektu transportującego dane
 • strumienie konsolowe cin, cout, clog i cerr
 • hierarchia klas strumieni w bibliotece standardowej
 • formatowane operacje na strumieniach za pomocą operatorów << i >>
 • przeciążanie operatorów strumieniowych << i >>
 • sterowanie formatem strumienia - flaga fmtflags
 • manipulatory z biblioteki standardowej
 • definiowanie własnych manipulatorów
 • nieformatowane operacje czytania i pisania na strumieniach
 • błędy w strumieniu - flaga io_state
 • zgłaszanie wyjątków przez strumień
 • strumienie związane z plikami
 • strumienie związane z łańcuchami znakowymi
 • synchronizacja strumieni
 • bufory strumieniowe

slajdy: cpp11strumienie.pdf

25 maja 2023 r: kolekcje i iteratory

 • kontenery i ich elementy (semantyka wartości)
 • kontenery sekwencyjne vector, deque i list
 • kontenery uporządkowane set, multiset, map i multimap
 • kontenery nieuporządkowane unordered_set i unordered_map
 • łańcuchy i tablice jako kontenery
 • adaptatory kontenerów stack, queue i priority_queue
 • iteratory

slajdy: cpp12kolekcje.pdf

1 czerwca 2023 r: algorytmy

 • klasyfikacja algorytmów
 • algorytm for_each
 • algorytmy niemodyfikujące
 • algorytmy modyfikujące
 • algorytmy usuwające
 • algorytmy mutujące
 • algorytmy sortujące
 • algorytmy bazujące na posortowanych danych

slajdy: cpp13algorytmy.pdf

1 czerwca 2023 r: obiekty funkcyjne i lambdy

 • funktory i predykaty
 • predefiniowane obiekty funkcyjne
 • algorytm for_each
 • wyrażenia lambda
 • rekurencyjne lambdy

slajdy: cpp14lambdy.pdf

15 czerwca 2023 r: funkcje i klasy narzędziowe

 • pary i tuple
 • sprytne wskaźniki shared_pointer i unique_pointer
 • ograniczenia liczbowe numeric_limits
 • minimum i maksimum
 • zamiana wartości
 • operatory porównywania
 • typy wyliczeniowe
 • szablony zmienne - ze zmienną liczbą parametrów
 • składanie wyrażeń - folding
 • koncepty

slajdy: cpp15narzedzia.pdf

For Erasmus Students

Tutorials
 1. C++ Language (www.cplusplus.com)
 2. C++ Tutorial (www.javatpoint.com)
 3. C++ Tutorial (www.tutorialspoint.com)
 4. C++ reference (en.cppreference.com)