Kontakt:

pokój: 339
telefon: +48 71 3757836
mail:
www: http://www.ii.uni.wroc.pl/~prz/

Konsultacje (pokój 339):

 • wtorek 10-11
 • środa 14-15
Proszę wcześniej uzgodnić dokładny termin konsultacji drogą mailową.

Java - kurs podstawowy (semestr zimowy 2013/14)

Adres:

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
OGŁOSZENIA

5 stycznia 2014 r.

Zadanie 9 (2):

Z powodów organizacyjnych przesunąłem o jeden tydzień termin oddawania zadania 9 (14 i 15 stycznia).

Wielu sukcesów w Nowym Roku :)

16 grudnia 2013 r.

Zadanie 9 (1):

Zadanie 9 zostanie opublikowane dopiero w tym tygodniu. Termin jego realizacji będzie wyznaczony na pierwszą połowę stycznia 2014 (7 i 8 stycznia).

Spokojnych i wesołych Świąt :)

16 października 2013 r.

Zadanie 3:

Zadanie 3 składa się z trzech podzadań, dlatego na jego zrobienie przeznaczyłem dwa tygodnie. Zadanie to może zająć trochę więcej czasu, ale nie jest specjalnie trudne. Za zrobienie wszystkich trzech podzadań będzie można dostać w sumie do 10 punktów.

Zadanie 3 można również oddawać 5 i 6 października.

2 października 2013 r.

Pierwsze laboratorium:

Pierwsze laboratoria odbędą się dopiero w przyszłym tygodniu 8, 9 października.

1 października 2013 r.

Punkt informacyjny:

W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę sprawdzać ogłosznia, szczególnie dzień przed wykładem i przed laboratoriami.

Java to współczesny obiektowy język programowania stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Od momentu powstania w połowie lat 90-tych XX wieku przeżył on dynamiczny rozwój a zainteresowanie nim stale rośnie. Język Java przyciągnął do dziś prawie 7 milionów programistów. Znajduje zastosowanie w każdej ważniejszej gałęzi przemysłu informatycznego i jest obecny w różnego rodzaju urządzeniach, komputerach i sieciach. Popularność Javy wynika przede wszystkim z przenośności programów i niezależności od konkretnej platwormy sprzętowej, a co za tym idzie, ma zastosowanie w Internecie oraz ogólnie w aplikacjach sieciowych. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, odśmiecanie pamięci) oraz z języka C++ (znaczna część składni i słów kluczowych).

Celem tych zajęć jest nauka programowania w języku Java oraz zapoznanie z podstawowymi technologiami Javy.

Wymagane przygotowanie

 • Umiejętność programowania w języku C/C++ (podstawowe konstrukcje językowe i obiekty na elementarnym poziomie).
 • Znajomość podstawowych struktur danych (tablice, listy, drzewa, grafy).

Literatura

Literatura papierowa polskojęzyczna:

 • Ken Arnold, James Gosling: Java. WNT, Warszawa 1999.
 • Krzysztof Barteczko: Java. Od podstaw do technologii. Tom 1 i 2. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 • Herbert Schildt: Java. Kompendium programisty. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.
 • Bruce Eckel: Thinking in Java. Wydanie 4. Edycja polska. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 • Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Java. Podstawy. Wydanie 8. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.
 • Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Java. Techniki zaawansowane. Wydanie 8. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

Literatura papierowa anglojęzyczna:

 • Ken Arnold, James Gosling, David Holmes: The Java Programming Language. Fourth Edition. Prentice Hall PTR, 2005.
 • Kathy Sierra, Bert Bates: Head First. Java. Second Edition. O'Reilly Media, Inc., 2005.
 • Joshua Bloh: Effective Java. Second Edition. Sun Microsystems, Inc., 2008.
 • Pat Niemeyer, Jonathan Knudsen: Learning Java. Third Edition. O'Reilly Media, Inc., 2005.
 • James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha: The Java Language Specification. Third Edition. Prentice Hall PTR, 2005.
 • Tim Lindholm, Frank Yellin: The Java Virtual Machine Specification. Second Edition. Prentice Hall PTR, 1999.

Literatura elektroniczna anglojęzyczna:

Terminarz

 • wykład: środa 8-10 s.119 (Paweł Rzechonek)
 • laboratoria:
  wtorek 8-10 s.7 (Paweł Rzechonek)
  wtorek 16-18 s.110 (Marek Szykuła)
  środa 10-12 s.108 (Paweł Rzechonek)

Laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu

Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde poprawnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez kolegów czy koleżanki). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.

Lista zadań laboratoryjnych

 1. 8-9.10.2013: liczby naturalne w postaci słownej (pdf)
 2. 15-16.10.2013: rozkład liczb całkowitych na czynniki pierwsze (pdf)
 3. 29-30.10.2013: drzewa obliczeń (pdf)
 4. 12-13.11.2013: kalkulator ONP (pdf)
 5. 19-20.11.2013: rysunek (pdf)
 6. 26-27.11.2013: gra logiczna samotnik (pdf)
 7. 3-4.12.2013: wielodokumentowy edytor tekstowy (pdf)
 8. 10-11.12.2013: drzewo BST (pdf)
 9. 14-15.01.2014: skrzyżowanie (pdf)
 10. 21-22.01.2014: strumienie czyszczące (pdf)
 11. 28-29.01.2014: gra karciana pasjans (pdf) - zadanie dodatkowe

Ranking

Wykład

Materiał omawiany na wykładach

Spis wykładów:

1: ogólnie o języku Java 2: klasy i obiekty 3: dziedziczenie i polimorfizm
4: interfejsy, klasy wewnętrzne, klasy anonimowe 5: wyjątki, asercje 6: AWT, grafika, zdarzenia
7: Swing - komponenty GUI 8: Swing - architektura okien 9: programowanie generyczne
10: kolekcje, wyliczenia 11: wątki 12: strumienie
13: aplety 14: refleksja, JavaBeans 15: adnotacje, JUnit
2.10.2013 (ogólnie o języku Java)

Koncepcja Javy:

 • historia Javy;
 • wirtualna maszyna Javy;
 • podstawowe cechy Javy (podobieństwo składniowe do C++, obiektowość, kontrola typów, odśmiecanie, współbieżność);
 • biblioteki standardowe Javy i ich dokumentacja;
 • technologie Javy;
 • środowisko programistyczne NetBeans.

Składnia języka Java:

 • pierwszy program w Javie;
 • kompilowanie programów - javac;
 • uruchamianie programów - java;
 • literały, zmienne, operatory, wyrażenia, instrukcje sterujące, komentarze;
 • typy pierwotne i referencyjne;
 • tworzenie obiektów (operator new) i ich usuwanie (garbage-collector);
 • klasy opakowujące dla typów pierwotnych;
 • napisy (klasa String) i konkatenacja napisów;
 • tablice, tablice wielowymiarowe;
 • przeglądanie tablic za pomocą pętli for-each;
 • standardowe wejście/wyjście;
 • parametry wywołania programu.
Przykładowe programy:
PierwszyProgram.java
ArgumentyProgramu.java
PolskieZnakiISO88592.java
NapisDoLiczby.java
TrojkatnaTablica.java
9.10.2013 (klasy i obiekty)

Klasy i obiekty:

 • klasa jako nowy typ danych;
 • definicjowanie włanych klas;
 • składowe klasy: pola i metody;
 • referencja this;
 • pola definiują stan obiektu;
 • inicjalizacja pól instancyjnych, instancyjny blok inicjalizacyjny;
 • konstruktory, konstruktor domyślny;
 • wywołanie konstruktora wewnątrz innego konstruktora (konstrukcja this);
 • metody definiują funkcjonalność obiektu;
 • przekazywanie argumentów do metod;
 • metody ze zmienną liczbą argumentów;
 • przeciążanie nazw konstruktorów i metod;
 • pola finalne (deklarator final) i ich inicjalizacja;
 • składowe statyczne (deklarator static);
 • inicjalizacja pól statycznych, statyczny blok inicjalizacyjny;
 • ograniczenia metod staycznych;
 • odzyskiwanie pamięci przez garbage-collector, metoda finalize();
 • ukrywanie implementacji i kontrola dostępu do składowych (deklaratory public, private, protected oraz widoczność pakietowa).
Przykładowy program:
Punkt2D.java
16.10.2013 (dziedziczenie i polimorfizm)

Dziedziczenie:

 • kompozycja i dziedziczenie;
 • deklaracja dziedziczenia;
 • dziedziczenie jednobazowe (dziedziczenie po klasie Object);
 • klasa Object i jej metody toString() oraz equals(Object);
 • hierarchia dziedziczenia w postaci drzewa;
 • inicjalizacja obiektu i konstruktory w klasie pochodnej;
 • inicjalizacja części odziedziczonej (konstrukcja super);
 • dodawanie nowych pól i metod;
 • przesłanianie pól;
 • nadpisywanie metod;
 • upublicznianie składowych;
 • odwołania do składowych z nadklasy (konstrukcja super).

Polimorfizm:

 • rzutowanie i operator instanceof;
 • referencja do obiektu danej klasy może wskazywać na obiekt dowolnej klasy pochodnej;
 • polimorficzne wywoływanie metod;
 • klasy i metody ostateczne/finalne (modyfikator final);
 • klasy i metody abstrakcyjne (modyfikator abstract).

Pakiety:

 • definiowanie własnych pakietów;
 • pakiet to struktura otwarta;
 • importowanie całych pakietów, pojedynczych klas z pakietu i składowych statycznych z wybranej klasy;
 • parametr -classpath przy kompilacji i przy uruchamianiu programów;
 • pakiety standardowe.
Przykładowe programy:
Wyrazenie.java, Operator1Arg.java, Operator2Arg.java, Liczba.java, WartBezwzgl.java, Dodaj.java, Mnoz.java, TestWyr.java
23.10.2013 (interfejsy, klasy wewnętrzne, klasy anonimowe)

Interfejsy:

 • rola interfejsów w programowaniu obiektowym;
 • definiowanie interfejsów;
 • domyślne modyfikatory pól i metod w interfejsach;
 • rozszerzanie interfejsów;
 • zastosowania interfejsów;
 • adaptery;
 • interfejs Cloneable i klonowanie obiektów.

Klasy wewnętrzne:

 • definiowanie klas wewnętrznych;
 • dostęp do klasy zewnętrznej poprzez Klasa.this;
 • tworzenie obiektów klas wewnętrznych poprzez obiekt.new;
 • definiowanie statycznych klas zagnieżdżonych;
 • definiowanie wewnętrznych klas lokalnych.

Klasy anonimowe:

 • definiowanie klas anonimowych;
 • konstruktor domyślny w klasie anonimowej;
 • nadpisywanie metod i definiowanie odziedziczonych metod abstrakcyjnych;
 • zastosowanie klas anonimowych;
 • anonimowe klasy wewnętrzne.
Przykładowe programy:
Zbior.java, TablicaDynamiczna.java, TestKlonTab.java
Zbior.java, Lista.java, TestKlonLis.java
WewZew.java
Wyliczanka.java
06.11.2013 (wyjątki, asercje)

Wyjątki:

 • czym są wyjątki i jak się ich używa (podział kodu na procedury obliczeniowe i sterujące);
 • hierarchia klas wyjątków (klasa Throwable);
 • wyjątki kontrolowane i niekontrolowane (klasy Error i RuntimeException);
 • nieprzechwycone wyjątki;
 • zgłaszanie wyjątków - instrukcja throw;
 • klauzula throws i jej postać w przypadku nadpisywania;
 • wychwytywanie wyjątków - instrukcja try-catch;
 • klauzula finally i jej wykonanie;
 • deklarowanie własnych klas wyjątków;
 • kolejkowanie wyjątków.

Asercje:

 • czym są asercje i jak się ich używa (niezmienniki w programie);
 • instrukcja assert;
 • sterowanie programem za pomocą asercji (wyjątek AssertionError);
 • włączanie i wyłączanie asercji (domyślnie asercje są wyłączone).
13.11.2013 (AWT, grafika, zdarzenia)

Komponenty AWT:

 • hierarchia klas komponentów AWT;
 • komponenty proste i kontenery;
 • okna Frame i ich właściwości;
 • okna dialogowe Dialog i modalność;
 • menadżery rozkładu komponentów w kontenerach.

Grafika:

 • obiekt Canvas jako płaszczyzna do rysowania;
 • robot graficzny Graphics;
 • kolory (klasa Color);
 • czcionki (klasa Font);
 • kreślenie napisów i prostych figur.

Obsługa zdarzeń:

 • model obsługi zdarzeń oparty na delegatach;
 • klasy zdarzeń;
 • źródła zdarzeń;
 • interfejsy do nasłuchu zdarzeń;
 • definiowanie delegatów do odbioru zdarzeń;
 • adaptery zdarzeń.

Komentarze dokumentacyjne:

 • umieszczanie komentarzy dokumentacyjnych w programie;
 • tagi w komentarzach dokumentacyjnych;
 • generowanie dokumentacji - javadoc.
Materiały pomocnicze:
AWT Tutorial (www.tutorialspoint.com)
Przykładowe programy:
TestFrame1.java
TestFrame2.java
TestFrame3.java
TestPanel.java
TestLayoutFlowLayout.java
TestLayoutBorderLayout.java
TestLayoutGridLayout.java
TestLayoutNull.java
TestCanvas.java
TestActionEvent.java
TestAdjustmentEvent.java
20.11.2013 (Swing - komponenty GUI)

Architektura komponentów GUI w Swingu:

 • hierarchia klas komponentów Swing;
 • komponenty lekkie i ciężkie w Swingu;
 • komponenty wewnętrzne (lekkie);
 • okna (komponenty ciężkie);
 • własne komponenty.

Podstawowe komponenty Swing:

 • przegląd podstawowych komponentów GUI w Swingu;
 • szablon aplikacji w Swingu;
 • grafika w Swingu;
 • menu, menu kontekstowe, mnemoniki, akceleratory;
 • dialogi i klasa JOptionPane.
Materiały pomocnicze:
Creating a GUI With JFC/Swing (docs.oracle.com)
17.11.2013 (Swing - architektura okien)

Okna w Swingu:

 • architektura okien w Swingu;
 • warstwy i z-order;
 • okna wewnętrzne JInternalFrame;
 • wygląd komponentów sterowany obiekty z grupy LookAndFeel.

Specjalizowane komponenty Swing:

 • panel dzielony JSplitPane;
 • panel z zakładkami JTabbedPane;
 • panel przewijalny JScrollPane;
 • pasek narzędzi JToolBar.
Materiały pomocnicze:
Creating a GUI With JFC/Swing (docs.oracle.com)
4.12.2013 (programowanie generyczne)

Programowanie generyczne:

 • zastosowanie programowania generycznego;
 • parametryzacja klas;
 • parametryzacja metod;
 • parametry ograniczone;
 • implementacja parametyzacji w Javie - mechanizm znoszenia;
 • typy surowe;
 • parametryzacja interfejsów;
 • parametryzacja podczas dziedziczenia;
 • parametry wieloznaczne - wildcards;
 • ograniczenia dla typów generycznych.
Materiały pomocnicze:
Generics (by Gilad Bracha) (docs.oracle.com)
Generics (updated) (docs.oracle.com)
Java Generics (tutorials.jenkov.com)
11.12.2013 (kolekcje, wyliczenia)

Kolekcje standardowe:

 • kolekcje standardowe i ich używanie w programowaniu;
 • stare kolekcje Vector, Properties i BitSet;
 • architektura interfejsów kolekcyjnych;
 • dynamiczne zbiory danych i interfejs Collection<T>;
 • dynamiczne zbiory asocjacyjne i interfejs Map<K,V>;
 • implementacje interfejsów kolekcyjnych;
 • iteratory i interfejs Iterator<E>;
 • przeglądanie i modyfikowanie kolekcji za pomocą iteratorów;
 • algorytmy zawarte w klasie Arrays i Collections;
 • implementacja własnej kolekcji.

Wyliczenia:

 • definiowanie prostych wyliczeń;
 • typy wyliczeniowe jako klasy dziedziczące po Enum;
 • stałe wyliczeniowe i ich nazwy;
 • import statyczny w przypadku wyliczeń;
 • porównywanie wyliczeń, typ wyliczeniowy w instrukcji if;
 • identyfikacja wyliczeń, typ wyliczeniowy w instrukcji switch;
 • metody statyczne values() i valueOf();
 • typ wyliczeniowy w pętli for;
 • wartości porządkowe stałych wyliczeniowych, metoda ordinal();
 • dodawanie pól, metod i konstruktorów w wyliczeniach.
Materiały pomocnicze:
Collections (docs.oracle.com)
Java Collections (tutorials.jenkov.com)
18.12.2013 (wątki)

Wątki:

 • pojęcie procesu i wątków w procesie;
 • tworzenie wątków w javie, ich uruchamianie i kończenie;
 • przerywanie działania wątku (metoda interrupt());
 • cykl życia wątku;
 • synchronizacja wątków (metody i bloki synchronizowane);
 • pola z deklaratorem volatile;
 • koordynacja wątków (metody wait(), notify() i notifyAll());
 • wymuszanie pracy innych wątków (metody yield() i join());
 • wątki demony;
 • priorytety wątków.
Materiały pomocnicze:
Concurrency (docs.oracle.com)
Java Concurrency / Multithreading (tutorials.jenkov.com)
8.01.2014 (strumienie)

Strumienie:

 • pojęcie strumienia;
 • strumienie do czytania i pisania;
 • strumienie bajtowe i znakowe;
 • strumienie przedmiotowe (konkretne źródło i ujście danych);
 • strumienie przetwarzające i filtrujące;
 • kodowanie w strumieniach znakowych;
 • strumienie kompresujące;
 • serializacja (interfejs Serializable);
 • pliki i kataogi (klasa File);
 • archiwa javy - jar.
Materiały pomocnicze:
Basic I/O (docs.oracle.com)
Java IO Tutorial (tutorials.jenkov.com)
15.01.2014 (aplety)

Aplety:

 • aplet - program na stronie html działający u klienta w przeglądarce;
 • definiowanie apletu (klasa Applet i JApplet);
 • cykl życia apletu;
 • osadzanie apletu w dokumencie html;
 • umieszczanie apletu na sewerze www;
 • przekazywanie parametrów do apletu;
 • ograniczenia apletów;
 • bezpieczeństwo apletów;
 • uruchamianie apletów za pomocą programu appletviewer;
 • program jar do pakowania klas, apletów oraz innych zasobów;
 • uruchamianie kodu JavaScript z poziomu apletu;
 • uruchamianie metod apletu z poziomu kodu JavaScript;
 • komunikacja pomiędzy apletami na stronie.
Materiały pomocnicze:
Java Applets (docs.oracle.com)
Java Applet Tutorial (www.realapplets.com)
Java Applet Tutorial (www.javakode.com)
Java - Applet Basics (www.tutorialspoint.com)
22.01.2014 (refleksja, JavaBeans)

Refleksja:

 • typy otoczkowe i autoboxing;
 • klasa Class;
 • literały klasowe;
 • dynamiczne ładowanie klas;
 • pojęcie refleksji i jej przeznaczenie;
 • pozyskanie informacji o klasie w trakcie wykonania programu;
 • działania na składowych w obiekcie z wykorzystaniem refleksji;
 • dekompilacja programów - javap.

JavaBeans:

 • idea pracy z komponentami-ziarnami;
 • atrybuty zwyczajne (powiązane) i wetowalne (ograniczane) w ziarnach;
 • akcesory: settery i gettery;
 • kolekcje słuchaczy zdarzeń zmian atrybutów PropertyChangeSupport i VetoableChangeSupport;
 • powiadamienie o zmianie atrybutu firePropertyChange();
 • pytanie o zgodę na zmianę atrybutu fireVetoableChange();
 • interfejsy dla słuchaczy zmian atrybutów w ziarnach PropertyChangeListener i VetoableChangeListener;
 • zdarzenie zmiany atrybutu PropertyChangeEvent;
 • wetowanie zmian i wyjątek PropertyVetoException;
 • synchronizowane settery i gettery atrybutów zwyczajnych i ograniczonych.
Materiały pomocnicze:
The Reflection API (docs.oracle.com)
Java Reflection (tutorials.jenkov.com)
JavaBeans(TM) (docs.oracle.com)
JavaBeans(TM) (www-inf.int-evry.fr)
Generics (by Greg Voss) (journals.ecs.soton.ac.uk)
Przykładowy program:
TestJavaBeans.java
29.01.2014 (adnotacje, JUnit)

Adnotacje:

 • adnotacje - notatki w programie;
 • definicja notatki @interface i jej użycie;
 • strategia zachowania notatek @Retention;
 • określenie typu deklaracji związanej z notatką @Target;
 • notatki z wartościami domyślnymi składowych;
 • notatki z jedną składową i notatki znacznikowe;
 • czytanie notatek w czasie działania programu;
 • notatki wbudowane.

testy jednostkowe i JUnit:

 • testy jednostkowe w programowaniu obiektowym;
 • dodatek JUnit do NetBeans.
Materiały pomocnicze:
Annotations (docs.oracle.com)
Annotations (tutorials.jenkov.com)
Metadane i adnotacje (by Krzysztof Barteczko) (edu.pjwstk.edu.pl)
Writing JUnit Tests in NetBeans IDE (netbeans.org)
JUnit Tutorial (www.tutorialspoint.com)
JUnit - test z NetBeansem (www.dobreprogramy.pl)
JUnit - testy jednostkowe (www.youtube.com)

Instytut Informatyki