3 lutego 2017 18:46

„Matematyka szkołą krytycznego i kreatywnego myślenia” - to tytuł nowego projektu, który będzie realizowany przez Instytut Informatyki. Projekt przewiduje przeprowadzenie w naszym instytucie czterech edycji tygodniowych kursów prezentujących matematykę inaczej, niż normalnie jest postrzegana i nauczana w szkole. Każda edycja obejmie 95 uczniów oraz 5 nauczycieli. Planujemy udział grup szkolnych (wraz z nauczycielami) ze szkół spoza Wrocławia oraz grup szkolnych i indywidualnie zgłaszających się uczniów z Wrocławia.

We wszystkich rozwiniętych państwach, w tym w Polsce, odczuwa się dotkliwy brak wykwalifikowanych informatyków. Za rosnącym zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów z dziedziny informatyki nie nadąża wzrost liczby absolwentów kierunków informatycznych, a nawet wzrost zainteresowania młodzieży studiami na tych kierunkach. Ambicją naszego instytutu, który kształci informatyków należących do światowej elity, zatrudnianych przez wiodące firmy, takie jak Google i Facebook, jest – w ramach tego projektu - zaprezentowanie uczniom matematyki innej niż ta, która normalnie jest nauczana w szkole. Matematyki, która z jednej strony jest ciekawa, z drugiej zaś strony jest rzeczywiście potrzebna do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych (w tym do studiowania informatyki) i do pracy w zawodach związanych z tymi kierunkami. Poprzez zainteresowanie młodzieży szkolnej naukami ścisłymi, rozwój kultury matematycznej u objętych projektem uczniów i podniesieniem kwalifikacji objętych projektem nauczycieli, projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji osób przyjmowanych na studia na kierunkach ścisłych i technicznych.

Kursy przeznaczone są głównie dla uczniów liceów i będą trwały 5 dni roboczych po 8 godzin zajęć. Merytoryczna zawartość kursów będzie skonstruowana w oparciu o doświadczenie zdobyte w instytucie podczas prowadzenia sześciu edycji kursu "Matematyka w dwa tygodnie": na przykładach różnych prostych kombinatorycznych rozumowań będzie się pokazywać matematykę jako wzorzec precyzyjnego rozumowania, to znaczy - najkrócej mówiąc - uczestnicy będą się uczyć odróżniać rozumowanie poprawne od błędnego i samemu konstruować precyzyjne rozumowania.

Projekt będzie realizowany we współpracy z gminą Wrocław. Całkowita wartość projektu wynosi ćwierć miliona złotych, z czego większość zostanie pokryta ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dla uczestników projektu przewidziano wyżywienie, a dla wybranych uczestników spoza Wrocławia również pokrycie kosztów dojazdu oraz noclegów. Rekrutacja do projektu zacznie się wkrótce, a projekt potrwa do czerwca 2018.