Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z 24.09.2019


1. Przepisywane są tylko przedmioty zaliczone co najwyżej 7 lat przed złożeniem podania o
reaktywację. Pozytywna decyzja o reaktywacji uprawnia do przepisania przedmiotów, z których
ocena końcowa wynosi co najmniej 3,5. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przepisać
przedmioty, z których wnioskodawca uzyskał ocenę końcową 3,0. Przez ocenę końcową rozumiemy
ocenę z egzaminu, jeśli przedmiot kończy się egzaminem. Jeśli egzamin był poprawiany, liczy się
tylko ostatnia ocena. Gdy przedmiot się nie kończy egzaminem, to oceną końcową jest ocena
(średnia ocen) z zajęć pomocniczych (ćwiczenia, pracownia).


2. Student jest wpisywany na semestr, który odpowiada liczbie punktów ECTS za przepisane
przedmioty oraz zaliczonym przedmiotom obowiązkowym. W przypadku nie spełnienia warunków
koniecznych do wpisania na 3. semestr, reaktywacja jest niemożliwa.


3. Przedmioty, na które student się zapisał w czasie poprzednich studiów i które nie zostały mu
przepisane, traktowane są w razie ich ponownego zaliczania jako powtarzane ze wszystkimi
konsekwencjami.