Zasady reaktywacji dla kierunku Informatyka (przyjęte na Radzie Instytutu Informatyki w dniu 4 listopada 2014 r.)

1. Przepisywane są tylko przedmioty zaliczone co najwyżej 7 lat przed złożeniem podania o reaktywację. Pozytywna decyzja o reaktywacji uprawnia do przepisania przedmiotów, z których ocena końcowa wynosi co najmniej 3,5. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przepisać przedmioty, z których wnioskodawca uzyskał ocenę końcową 3,0. Przez ocenę końcową rozumiemy ocenę z egzaminu, jeśli przedmiot kończy się egzaminem. Jeśli egzamin był poprawiany, liczy się tylko ostatnia ocena. Gdy przedmiot się nie kończy egzaminem, to oceną końcową jest ocena (średnia ocen) z zajęć pomocniczych (ćwiczenia, pracownia).

2. Student jest wpisywany na semestr, który odpowiada liczbie punktów ECTS za przepisane przedmioty oraz zaliczonym przedmiotom obowiązkowym. W przypadku nie spełnienia warunków koniecznych do wpisania na 3. semestr, reaktywacja jest niemożliwa.

3. Przedmioty, na które student się zapisał w czasie poprzednich studiów i które nie zostały mu przepisane, traktowane są w razie ich ponownego zaliczania jako powtarzane ze wszystkimi konsekwencjami.

4. Studentowi, który został skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy magisterskiej, dziekan może przepisać wszystkie zaliczone przedmioty bez ograniczeń wynikających z punktu 1, pod warunkiem, że od daty skreślenia do daty złożenia podania o reaktywację upłynęło nie więcej niż 4 lata.