Menu
 • Algorytmiczna optymalizacja online dla problemów grafowych

  Kierownik: dr hab. Marcin Bieńkowski
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2017-2022
  Kwota: 1 225 850 zł

  Celem projektu jest stworzenie nowych algorytmicznych metod dla problemów związanych z optymalizacją online. Rozważane problemy dotyczą szerokiego zakresu zagadnień związanych z sieciami komputerowymi, telekomunikacją, sieciami transportowymi i zarządzaniem łańcuchem dostaw. Projekt nie skupia się na konkretnych zastosowaniach, lecz na fundamentalnych bazowych mechanizmach, kluczowych w wielu procedurach optymalizacyjnych.

  Kierunki badawcze projektu zostały podzielone na trzy kategorie: i) konstrukcja i analiza algorytmów online dla dynamicznego rozmieszczania zasobów w grafach, ii) konstrukcja i analiza algorytmów online dla problemów wypożyczania zasobów, iii) badanie korzyści wynikających z możliwości zmiany kolejności żądań i ich agregacji.

 • Szeregowanie zadań w celu maksymalizacji liczby ukończonych zadań

  Kierownik: dr Łukasz Jeż
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2017-2020

 • Algorytmiczne podstawy optymalizacji sieci logistycznych

  Kierownik: dr hab. Jarosław Byrka
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2016-2021
  Kwota: 1 494 600 zł

  Szybki rozwój sieci transportowych wymusza automatyzację zarządzania logistyką. W procesie minimalizacji kosztów transportu stosuje się matematyczne modele problemów decyzyjnych. Największymi wyzwaniami dla badaczy przy konstrukcji metod optymalizacyjnych jest złożoność obliczeniowa podejmowanych problemów oraz konieczność planowania w warunkach niepewności.

  Na przykład przyszłe zapotrzebowanie na transport zależy od wielu nieprzewidywalnych czynników takich jak dynamika decyzji społecznych. Najlepsze znane algorytmy konstrukcji i zarządzania sieciami transportowymi są wciąż dalekie od perfekcji. Są one też często skomplikowanymi kompozycjami procedur powstałych celem realizacji prostszych zadań. Wiele otwartych problemów jest związanych z synchronizacją transportu w kontekście dynamicznie pojawiających się zleceń transportowych.

  W ramach projektu będą rozwijane nietrywialne metody algorytmiczne dla fundamentalnych problemów optymalizacyjnych związanych z sieciami transportowymi. W szczególności członkowie projektu skoncentrują się na konstrukcji algorytmów dla planowania hierarchicznych sieci transportowych. Będę również badać złożoność problemu dynamicznej agregacji transportu w wielopoziomowych sieciach drzewiastych, uwzględniając dynamikę zapotrzebowania na transport na etapie projektowania sieci transportowej.

 • Zastosowanie nowoczesnych metod algorytmicznych w rozwiązywaniu NP-trudnych problemów klastrowania

  Kierownik: mgr Krzysztof Sornat
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2016-2019

 • Algorytmy online dla podstawowych problemów sieciowych

  Kierownik: dr hab. Marcin Bieńkowski
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2014-2017

  Współcześnie w Internecie przekazywanie pakietów opiera się na polityce best-effort: urządzenia sieciowe przekazują pakiety dalej jak najszybciej, nie udzielając jednak żadnych gwarancji na temat czasu dostarczenia. Podejście typu best-effort stosowane jest też w przypadku wielu innych bazowych mechanizmów sieciowych, takich jak organizacja tablic routingu, dostęp do współdzielonych danych etc. Celem niniejszego projektu naukowego jest konstrukcja i analiza algorytmów wprowadzających lub poprawiających konkretne gwarancje dotyczące jakości usług sieciowych (Quality of Service, QoS)

  Zidentyfikowaliśmy kilka bazowych mechanizmów sieciowych, które stanowią wyzwanie algorytmiczne, a których poprawienie przyniosłoby istotne korzyści dla już istniejących sieciowych zastosowań. Pierwsza część projektu poświęcona jest optymalizacji metod wykorzystywanych wewnątrz routerów. W jej ramach zamierzamy usprawnić algorytmy kolejkowania pakietów (określające który pakiet powinien zostać wysłany jako pierwszy, a który wyrzucony) a także badać związane z nimi algorytmy maksymalizujące liczbę poprawnie dostarczonych ramek obrazu. Chcemy też tworzyć metody kompresujące tablice routingu (działające również w warunkach ciągłych zmian w tablicach). Druga część projektu dotyczy dwóch istotnych zagadnień związanych z jednoczesną obsługą wielu użytkowników. Pierwsze zagadnienie to implementacja niezawodnej (potwierdzanej) transmisji multicastowej: w tym celu zamierzamy opracować algorytmy efektywnego agregowania potwierdzeń poszczególnych pakietów. Drugie zadanie to tworzenie algorytmów migracji wirtualnych współdzielonych usług, minimalizujące jednocześnie odczuwane przez użytkowników opóźnienia i pieniężne koszty migracji.

 • Efektywne algorytmy aproksymacyjne dla znajdowania optymalnej trasy komiwojażera i problemów pokrewnych

  Kierownik: dr Katarzyna Paluch
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2014-2017

  Problem komiwojażera (Traveling Salesman Problem) jest jednym z najintensywniej badanych problemów informatycznych. Ma on zarówno duże znaczenie dla teorii informatyki, jak i dla praktyki. Głównym celem projektu będzie konstrukcja algorytmów aproksymacyjnych dla ważnych wariantów tego problemu, o współczynnikach aproksymacji lepszych niż znane dotychczas. W ramach projektu zamierzamy badać warianty maksymalizacyjne, minimalizacyjne oraz problemy dotyczące znajdowania pokryć cyklowych i skojarzeń o szczególnych własnościach.

 • Algorytmy aproksymacyjne bazujące na zaokrąglaniu programów liniowych

  Kierownik: mgr Bartosz Rybicki
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
  Okres realizacji: 2013-2016

 • GreenNets (Power consumption and CO2 footprint reduction in mobile networks by advanced automated network management approaches)

  Koordynator na Uniwersytecie Wrocławskim: prof. Leszek Pacholski
  Wykonawca na Uniwersytecie Wrocławskim: dr hab. Marcin Bieńkowski, dr Rafał Nowak
  Finansowane w ramach FP7-SME-2011-BSG
  Okres realizacji: 2011-2013
  http://www.greennets.eu/

 • LP-based approximation algorithms

  Kierownik: dr Jarosław Byrka
  Projekt realizowany w ramach Programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
  Okres realizacji: 2010-2013

 • Szeregowanie online

  Kierownik: mgr Łukasz Jeż
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Okres realizacji: 2010-2011

 • Algorytmy aproksymacyjne w warunkach niepewności

  Kierownik: dr Marcin Bieńkowski
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Okres realizacji: 2010-2013

 • Sieci dynamiczne: eksploracja i zarządzanie danymi

  Kierownik: dr Marcin Bieńkowski
  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Okres realizacji: 2006-2008