Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia 1 października 2019

Informacje dla osób przyjętych na studia przed r. ak. 2019/20

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny na studia II stopnia na kier. Informatyka
odbędzie się 18/2/2020 w sali 25 i będzie miał następujący przebieg:

9:30 - 10:30 część I - Metody Programowania

11:00 - 12:00 część II - Algorytmy i struktury danych

12:30 - 13:30 część III - Matematyka dyskretna

14:00 - 15:00 część IV - Analiza numeryczna


Za każdą część kandydat może otrzymać max 100 punktów.
Lista rankingowa jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów.
Egzamin uważa się za zdany,
jeśli kandydat otrzyma co najmniej 120 punktów.
Kandydaci mający któreś z wyżej wymienionych przedmiotów
zaliczone na poziomie (M) w trakcie studiów w IIUWr
mogą ubiegać się o zwolnienie z odpowiadających im części.
W przypadku (Metod) Programowania z egzaminu zwalnia tylko stara,
nieoferowana już wersja (M) tego przedmiotu.
Warunkiem jest złożenie odpowiedniego podania przed egzaminem.
Obowiązuje następujący przelicznik punktowy ocen na
punkty na egzaminie:

dostateczny : 50 pkt
dost + : 62,5 pkt
dobry : 75 pkt
dobry + : 87,5 pkt
bardzo dobry : 100 pkt

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów II stopnia (uzupełniających) na kierunku informatyka obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w 2013 roku i później. Program jest wyrażony w terminologii efektów kształcenia, które studenci muszą osiągnąć. Efekty kształcenia studenci osiągają zaliczając wskazane w programie: przedmiot obowiązkowy O3, elementy obowiązkowe tj. seminaria, pracę magisterską, uzupełniając poziom przedmiotów O2 do O2.M poprzez zaliczenie tych przedmiotów lub ich zamienników. Wymagania te są opisane w poniższym programie, w szczególności w rozdz. 3.1-3.2.

PROGRAM: 4- lub 3-semestralne studia stacjonarne drugiego stopnia (dawniej uzupełniające):

ZAMIENNIKI ZA O2.M
W programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia występuje pojecie wersji rozszerzonych przedmiotów z grupy O.2 (patrz rozdział 1.2 ww. programu). W celu wykazania się znajomością treści tych przedmiotów na studiach drugiego stopnia, można na tych studiach zaliczyć ich następujące zamienniki:

Algorytmy i struktury danych:

 • Algorytmy grafowe,
 • Algorytmy on-line,
 • Algorytmy tekstowe,
 • Algorytmy rozproszone,
 • Geometria obliczeniowa
 • Optymalizacja kombinatoryczna (do 2012/13)
 • Algorytmy aproksymacyjne (dodane 2016/17)
 • Algorytmy probabilistyczne (dodane 2016/17)
 • Kompresja danych (dodane 2016/17)
 • Algorithms for Big Data (2019/20)

Analiza numeryczna:

 • Flight Simulation (dodane od 2014/15, obowiązuje także wcześniej)
 • Matematyczne metody grafiki komputerowej,
 • Modelowanie zjawisk przyrodniczych,
 • Realistyczna grafika komputerowa
 • Sieci neuronowe (od roku 2014/15)
 • Krzywe i powierzchnie w grafice komputerowej (od roku 2017/18)
 • Digital Image Processing (od 2019/20)

Matematyka dyskretna:

 • Kombinatoryka,
 • Kryptografia,
 • Optymalizacja kombinatoryczna,
 • Teoria grafów (dodane od 2014/15, obowiązuje także wcześniej)

Programowanie:

 • Analiza programów komputerowych
 • Compiler construction
 • Metody translacji (do 2012/13)
 • Podstawy języków programowania w systemie Coq (dodane od 2014/15)
 • Principles of Programming Languages (dodane 2017/18)
 • Rachunek lambda / Wstęp do rachunku lambda (do 2012/13)
 • Semantyka języków programowania (od 2013/14 roku)
 • Systemy typów (do 2012/13)
 • Teoretyczne podstawy języków programowania
 • Teoretyczne podstawy procesów współbieżnych
 • Weryfikacja wspomagana komputerowo (2014/15)
 • Automated verification + Deductive verification (od 2017/18)

Uwaga: Powyższa lista może być aktualizowana w kolejnych latach. Może również zawierać przedmioty, które nie weszły do oferty w danym roku akademickim.

PUBLIKACJA, PRACA lub OPRACOWANIE PISEMNE

W programie studiów II stopnia występuje wymóg wykonania przez studentów: "publikacji, pracy lub opracowania pisemnego". Celem tego wymagania jest opanowanie i zaprezentowanie umiejętności samodzielnego studiowania wybranych zagadnień, twórczego opracowania tematu oraz przedstawienia go w sposób komunikatywny i zrozumiały grupie odbiorców. Wymóg ten studenci mogą realizować przygotowując pracę pisemną jednego z podanych niżej rodzajów:

 • Publikacja — to artykuł lub cykl artykułów opublikowanych w uznanym publikatorze. W celu zaakceptowania takiej publikacji jako wymóg z programu studiów, należy złożyć ją wraz z wnioskiem o zaliczenie do dziekanatu. Decyzja o uznaniu publikatora za miejsce publikacji o odpowiednim poziomie należy do Dziekana.
 • Praca — to artykuł opublikowany w czasopiśmie lub na konferencji naukowej o odpowiedniej randze. W celu zaakceptowanie takiej publikacji jako wymóg z programu studiów należy złożyć ją wraz z wnioskiem o zaliczenie do dziekanatu. Decyzja o uznaniu czasopisma lub konferencji za miejsce publikacji o odpowiej randze należy do Dziekana.
 • Opracowanie pisemne — to przygotowane w ramach zajęć seminaryjnych opracowanie o tematyce informatycznej. Powinno ono mieć objętość około 10 stron formatu A4. Prezentowany temat powinien wymagać od studenta samodzielnego pogłębienia wiedzy, zrozumienia zagadnienia oraz jego potencjalnych powiązań z innymi dziedzinami. Sposób prezentacji tematu powinien być komunikatywny i zrozumiały dla grupy potencjalnych odbiorców. W ramach jednego seminarium prowadzący może przyjąć 2-3 studentów zainteresowanych pisaniem opracowania w ramach tego przedmiotu. Pozytywnie ocenione przez prowadzącego opracowanie student składa w dziekanacie.