Program studiów II stopnia (uzupełniających) na kierunku informatyka obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w 2013 roku i później. Program jest wyrażony w terminologii efektów kształcenia, które studenci muszą osiągnąć. Efekty kształcenia studenci osiągają zaliczając wskazane w programie: przedmiot obowiązkowy O3, elementy obowiązkowe tj. seminaria, pracę magisterską, uzupełniając poziom przedmiotów O2 do O2.M poprzez zaliczenie tych przedmiotów lub ich zamienników. Wymagania te są opisane w poniższym programie, w szczególności w rozdz. 3.1-3.2.

PROGRAM: 4- lub 3-semestralne studia stacjonarne drugiego stopnia (dawniej uzupełniające):

ZAMIENNIKI ZA O2.M
W programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia występuje pojecie wersji rozszerzonych przedmiotów z grupy O.2 (patrz rozdział 1.2 ww. programu). W celu wykazania się znajomością treści tych przedmiotów na studiach drugiego stopnia, można na tych studiach zaliczyć ich następujące zamienniki:

Algorytmy i struktury danych:

 • Algorytmy grafowe,
 • Algorytmy on-line,
 • Algorytmy tekstowe,
 • Algorytmy rozproszone,
 • Geometria obliczeniowa
 • Optymalizacja kombinatoryczna (do 2012/13)
 • Algorytmy aproksymacyjne (dodane 2016/17)
 • Algorytmy probabilistyczne (dodane 2016/17)
 • Kompresja danych (dodane 2016/17)

Analiza numeryczna:

 • Flight Simulation (dodane od 2014/15, obowiązuje także wcześniej)
 • Matematyczne metody grafiki komputerowej,
 • Modelowanie zjawisk przyrodniczych,
 • Realistyczna grafika komputerowa
 • Sieci neuronowe (od roku 2014/15)

Matematyka dyskretna:

 • Kombinatoryka,
 • Kryptografia,
 • Optymalizacja kombinatoryczna,
 • Teoria grafów (dodane od 2014/15, obowiązuje także wcześniej)

Programowanie:

 • Analiza programów komputerowych
 • Compiler construction
 • Metody translacji (do 2012/13)
 • Podstawy języków programowania w systemie Coq (dodane od 2014/15)
 • Rachunek lambda / Wstęp do rachunku lambda (do 2012/13)
 • Semantyka języków programowania (od 2013/14 roku)
 • Systemy typów (do 2012/13)
 • Teoretyczne podstawy języków programowania
 • Teoretyczne podstawy procesów współbieżnych
 • Weryfikacja wspomagana komputerowo (dodane od 2014/15)

Uwaga: Powyższa lista może być aktualizowana w kolejnych latach. Może również zawierać przedmioty, które nie weszły do oferty w danym roku akademickim.

PUBLIKACJA, PRACA lub OPRACOWANIE PISEMNE

W programie studiów II stopnia występuje wymóg wykonania przez studentów: "publikacji, pracy lub opracowania pisemnego". Celem tego wymagania jest opanowanie i zaprezentowanie umiejętności samodzielnego studiowania wybranych zagadnień, twórczego opracowania tematu oraz przedstawienia go w sposób komunikatywny i zrozumiały grupie odbiorców. Wymóg ten studenci mogą realizować przygotowując pracę pisemną jednego z podanych niżej rodzajów:

 • Publikacja — to artukuł lub cykl artykułów opublikowanych w uznanym publikatorze. W celu zaakceptowania takiej publikacji jako wymóg z programu studiów, należy złożyć ją wraz z wnioskiem o zaliczenie do dziekanatu. Decyzja o uznaniu publikatora za miejsce publikacji o odpowiednim poziomie należy do Dziekana.
 • Praca — to artukuł opublikowany w czasopiśmie lub na konferencji naukowej o odpowiedniej randze. W celu zaakceptowanie takiej publikacji jako wymóg z programu studiów należy złożyć ją wraz z wnioskiem o zaliczenie do dziekanatu. Decyzja o uznaniu czasopisma lub konferencji za miejsce publikacji o odpowiej randze należy do Dziekana.
 • Opracowanie pisemne — to przygotowane w ramach zajęć seminaryjnych opracowanie o tematyce informatycznej. Powinno ono mieć objętość około 10 stron formatu A4. Prezentowany temat powinien wymagać od studenta samodzielnego pogłębienia wiedzy, zrozumienia zagadnienia oraz jego potencjalnych powiązań z innymi dziedzinami. Sposób prezentacji tematu powinien być komunikatywny i zrozumiały dla grupy potencjanych odbiorców. W ramach jednego seminarium prowadzący może przyjąć 2-3 studentów zainteresowanych pisaniem opracowania w ramach tego przedmiotu. Pozytywnie ocenione przez prowadzącego opracowanie student składa w dziekanacie.