Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z 25 września 2007 ze zmianami z 24.09.2019)

1. Do zaliczenia pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia koniecznie jest zaliczenie przedmiotu Logika dla informatyków.

2. Do zaliczenia drugiego semestru studiów pierwszego stopnia ma obowiązek zaliczyć co najmniej dwa z następujących trzech przedmiotów: Analiza matematyczna, Algebra i Metody programowania.

3. Student ma obowiązek zaliczyć niezaliczone przedmioty obowiązkowe w najbliższym z możliwych terminów, czyli w ciągu dwóch semestrów. Zatem do zaliczenia k-tego semestru konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych przypisanych w programie studiów do semestru k-2.

4. Dopuszczalny deficyt punktowy wynosi 10 punktów. Oznacza to, że student k-tego semestru, który uzyskał co najmniej 30k-10 punktów, może wnioskować o zaliczenie semestru i wpis na semestr wyższy.

5. Minimalna liczba punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na powtórny wpis na semestr, wynosi 30 dla pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia, 60 dla drugiego semestru studiów pierwszego stopnia oraz 0 dla pozostałych semestrów. Oznacza to, że nie można powtarzać pierwszych dwóch semestrów na studiach pierwszego stopnia, a pozostałe semestry, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, można powtarzać jeden raz.

6. Student wpisany powtórnie na dany semestr w sytuacji, w której bieżąca oferta dydaktyczna nie daje mu żadnych możliwości zaliczenia tego semestru, może dodatkowo jeden raz wnioskować o ponowne powtarzanie semestru.

7. Niespełnienie określonych wyżej warunków zaliczenia semestru oraz powtórnego wpisu na semestr jest traktowane jako brak postępów w nauce i jest podstawą skreślenia z listy studentów.