[Sp55 - terminy zjazdów i plan zajęć]


STUDIA PODYPLOMOWE Z INFORMATYKI dla nauczycieli

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów zawodowych lub magisterskich, którzy będą uczyli i korzystali z narzędzi informatyki, a także osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki oraz jej praktycznego wykorzystania. W zależności od przygotowania oraz ukończonego kierunku studiów, słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania informatyki w zakresie podstawowym (technologii informacyjnej) lub rozszerzonym, w poszczególnych typach szkół. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 07 września 2004 r. ze zmianami wprowadzonymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 17 stycznia 2012 r. poz. 131

Podstawowym zadaniem Studiów Podyplomowych z Informatyki jest przekazanie niezbędnej wiedzy informatycznej, przygotowanie czynnych nauczycieli do uczenia i stosowania narzędzi informatycznych. Ponadto, Studia przygotowują do stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów oraz w pracy pozaszkolnej nauczyciela. Ważnym celem studiów jest również przygotowanie słuchaczy do roli doradców dla nauczycieli, którzy wykorzystują komputery na swoich zajęciach.

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim na strona WWW: Regulamin

Informacje ogólne

Studia są traktowane jako trzysemestralne studia zaoczne (350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki) i obejmują następujące przedmioty:

  • Podstawowe zasady działania i korzystania z systemów komputerowych oraz sieci
  • Elementy programowania i tworzenia aplikacji
  • Wybrane systemy użytkowe i stosowanie technologii informacyjnej
  • Algorytmika i rozwiązywanie problemów
  • Metodyka nauczania informatyki
  • Narzędzia i usługi w Internecie
  • Multimedialne wspomaganie dydaktyki

W programie studiów duży nacisk kładzie się na poznanie i wykorzystanie systemów wspomagających nauczanie, w tym na rozwijanie umiejętności pozyskania i udostępniania wiedzy za pośrednictwem sieci lokalnej i rozległej. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, zdanie przewidzianych w programie egzaminów, przedstawienie oraz zaliczenie pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Informatyki.


Odpłatność

Studia są odpłatne. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 3600 zł. płatne w trzech ratach, za trzy semestry. Terminy wpłat oraz numer konta prześlemy Państwu wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na Studia. Przypominamy, że nauczyciele podejmujący studia w szkole wyższej mogą korzystać z dofinansowania do opłat za kształcenie ze środków na te cele pozostających w dyspozycji organów prowadzących szkoły (rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 Dz.U. Nr 46, poz.430).
Na Studiach podyplomowych opłata rekrutacyjna nie obowiązuje

Nitka SPI 55 (2016/2018)
Osoba przyjęta na studia wpłaca kwotę 3600 zł w trzech jednakowych ratach po 1200 zł na konto indywidualne podane w umowie.


Terminy płatności za studia na SPI 55:

I rata 15 stycznia 2017
II rata 15 czerwca 2017
III rata 15 października 2017
__________________________________________


Odpłatność

Zajęcia na studiach odbywają się w blokach sobota-niedziela, od godziny 8:30 do 16:45.
Terminy zjazdów:

1. 19-20.11.16 5. 04-05.03.17 9. 10-11.06.17 13. 25-26.11.17
2. 17-18.12.16 6. 18-19.03.17 10. 25.06-02.07.17 14. 09-10.12.17
3. 14-15.01.17 7. 22-23.04.17 11. 23-24.09.17 15. 03-04.02.18
4. 04-05.02.17 8. 20-21.05.17 12. 21-22.10.17 16. 17.02.18


Rozkład zajęć SPI 55

Zjazd Dzień
Godziny
8.30-10.00 10.10-11.40 12:00-13:30 14.15-15.00 15.15-16.45
I
19.11.16 Rozpoczęcie
sala 119
wMetod
sala 119
wSKom/ lSKom
sala 119 i 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108


Zjazd Dzień
Godziny
8.30-10.00 10.10-10.55 11.15-12.45 13.30-15.00 15.15-16.45
I
20.11.16 wSKom
sala 119
wMWDyd
sala 119
wProg
sala 119
lSKom
sala 108
lMWDyd
sala 108
II
17.12.16 wProg
sala 119
wProg
sala 119
lProg
sala 107
kSUz
sala 107
kMetod
sala 119 lub 107
18.12.16 wMWDyd
sala 119
lMWDyd
sala 119
lMWDyd
sala 108
lProg
sala 108
lProg
sala 108
III
14.01.17 wAiRP
sala 119
wMetod
sala 119
kMetod
sala 107
wSUz
sala 119
lSUz
sala 107
15.01.17 wProg
sala 119
wProg
sala 119
lProg
sala 107
wMWDyd
sala 119
lMWDyd
sala 108
IV
04.02.17 wMetod
sala 119
kMetod
sala 108
wMWDyd
sala 119
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
05.02.17 wMWDyd
sala 119
lMWDyd
sala 108
lMWDyd
sala 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
V
04.03.17 wProg
sala 119
wMWDyd
sala 119
wMWDyd
sala 119
lMWDyd
sala 108
lMWDyd
sala 108
05.03.17 wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
lSUz
sala 108
lProg
sala 108
lProg
sala 108
VI
18.03.17 wMetod
sala 119
kMetod
sala 7
wSUz
sala 119
lSUz
sala 7
lSUz
sala 7
19.03.17 wMWDyd
sala 119
wAiRP
sala 119
wProg
sala 119
lProg
sala 108
lProg
sala 108
VII
22.04.17 wAiRP
sala 119
wAiRP
sala 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
lSUz
sala 108
23.04.17 wMetod
sala 119
kMetod
sala 108
wProg
sala 119
lProg
sala 108
lProg
sala 108
VIII
20.05.17 wMWDyd
sala 119
wMWDyd
sala 119
wAiRP
sala 119
lMWDyd
sala 108
lMWDyd
sala 108
21.05.17 wMetod
sala 119
kMetod
sala 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
lSUz
sala 108
IX
10.06.17 wProg
sala 119
wAiRP
sala 119
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
lSUz
sala 108
11.06.17 wProg
sala 119
lProg
sala 108
lProg
sala 108
kMetod
sala 119
kMetod
sala 119
X
25.06.17 wAiRP
sala 119
kAiRP
sala 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
lSUz
sala 108
26.06.17 wProg
sala 119
lProg
sala 108
lProg
sala 108
wNiUwI
sala 119
kNiUwI
sala 108
27.06.17 wMetod
sala 119
kMetod
sala 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
lSUz
sala 108
28.06.17 wMetod
sala 119
kMetod
sala 108
wNiUwI
sala 119
lNiUwI
sala 108
lNiUwI
sala 108
29.06.17 wMetod
sala 119
kMetod
sala 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
lSUz
sala 108
30.06.17 wNiUwI
sala 119
kNiUwI
sala 108
wProg
sala 119
lProg
sala 108
lProg
sala 108
01.07.17
Egzamin z Programowania
sala 108
wMWDyd
sala 105
kMWDyd
sala 108
02.07.17 wNiUwI
sala 105
kNiUwI
sala 108
kNiUwI
sala 108
kProg
sala 108
kProg
sala 108
XI
23.09.17 wMetod
sala 119
kMetod
sala 108
wNiUwI
sala 119
kNiUwI
sala 108
kNiUwI
sala 108
24.09.17 wProg
sala 119
lProg
sala 108
lProg
sala 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
XII
21.10.17 wSKom
sala 119
wNiUwI
sala 119
wNiUwI
sala 119
lNiUwI
sala 108
lNiUwI
sala 108
22.10.17 wProg
sala 119
lProg
sala 108
lProg
sala 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
XIII
25.11.17 wMetod
sala 119
kMetod
sala 108
wNiUwI
sala 119
kNiUwI
sala 108
kNiUwI
sala 108
26.11.17 wProg
sala 119
lProg
sala 108
lProg
sala 108
wSUz
sala 119
lSUz
sala 108
XIV
09.12.17 kMetod
sala 108
wNiUwI
sala 108
kNiUwI
sala 119
lNiUwI
sala 108
lNiUwI
sala 108


Zjazd Dzień
Godziny
8.30-13.00 13.00-16.00
XIV
10.12.17 Egz. z Algorytmiki i rozwiązywania
problemów sala 108 lub 105
Egz. z Systemów Uzytkowych
sala 108____________________________________________________________________________________


SKom - Podstawowe zasady działania i korzystania z systemów komputerowych oraz sieci,
Prog - Elementy programowania i tworzenia aplikacji,
SUz - Wybrane systemy użytkowe i stosowanie technologii informacyjnej,
Metod - Metodyka nauczania informatyki,
AiRP - Algorytmika i rozwiązywanie problemów,
NiUwI - Narzędzia i usługi w Internecie,
MWDyd - Multimedialne wspomaganie dydaktyki.
Litera umieszczona przed skrótem nazwy przedmiotu oznacza odpowiednio:
w – wykład,
l – laboratorium, k – konwersatorium.

Wykłady odbywają się w sali 119
Laboratorium i konwersatorium w salach 108 lub 107