Oferujemy studia informatycznie I, II i III stopnia, Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne, a także studia II stopnia na kierunku data science. Rejestrować się można w systemie IRKA od 15 maja.

Zasady rekrutacji

Studia I stopnia, informatyka (licencjacka i inżynierska)

Student wybiera w czasie studiów, czy woli wersję inżynierską, która trwa 3,5 roku, czy licencjacką, która trwa 3 lata - rekrutacja jest wspólna. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w poniższej tabeli. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
informatyka 0,5 1,0
matematyka 0,5 2,0
przedmiot (jeden do wyboru)
fizyka z astronomią, matematyka, informatyka
0,25 0,5
dowolny język obcy nowożytny (pisemny) 0,2 0,4

Na studia kwalifikowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Próg przyjęcia w roku 2018 wyniósł 213 punktów, w 2017 204 punkty, w 2016 150 punktów, a w 2015 120 punktów.

Do obliczenia liczby punktów można wykorzystać kalkulator rekrutacyjny autorstwa jednego z naszych studentów.

Laureaci i finaliści Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Matematycznej oraz (od 2018 r.) Olimpiady Lingwistyki Matematycznej są przyjmowani na podstawie dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady oraz złożonych dokumentów. Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Kandydaci ze "starą maturą" (zdawaną do 2004 roku) będą przyjmowani na podstawie rankingu sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne: Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt, Skala 1-6: ocena mierna – 2,6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt.

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą” z liczbą punktów równą liczba punktów na dyplomie IB*390/45. Kandydaci posiadający świadectwa maturalne uzyskane za granicą przyjmowani są na studia na podstawie konkursu świadectw maturalnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Przykład testu kwalifikacyjnego: zadania i odpowiedzi.

Więcej informacji na stronie rekrutacji.

Studia informatyczno-matematyczne I stopnia (ISIM)

Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej, Informatycznej i Fizycznej są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Pozostałe wolne miejsca zostaną wypełnione zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym, które jest takie, jak w przypadku studiów I stopnia na kierunku informatyka (powyżej) z zastrzeżeniem, że na studia będą kwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 230 punktów rekrutacyjnych. W latach 2015-2017 próg przyjęć wynosił między 291 a 300 punktów, a w roku 2018 356 punktów.

Studia II stopnia, data science

W roku 2019 wprowadzamy studia II stopnia na kierunku data science. Studia te będą prowadzone w języku angielskim. Zasady rekrutacji na kierunek data science można znaleźć na stronie rekrutacji. Program studiów, opis przedmiotów oraz informacje o prowadzących zajęcia są dostępne na stronie http://www.datascience.uni.wroc.pl/.

Studia II stopnia, informatyka

Na kierunki informatyka Oferujemy dwa rodzaje studiów II stopnia: półtoraroczne i dwuletnie. O przyjęcie na półtoraroczne studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby z tytułem inżyniera w obszarze nauk ścisłych lub technicznych, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata lub inżyniera w obszarze nauk ścisłych lub technicznych, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2.

Zasady rekrutacji

Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego w zakresie przedmiotów: metody programowania, matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych oraz analiza numeryczna z programu studiów I stopnia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Egzamin składa się z czterech części odpowiadających podanym powyżej przedmiotom. Każda część oceniana jest w skali 0-100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat otrzyma co najmniej 120 punktów. Zadania z wcześniejszych lat.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, mający któreś z przedmiotów obowiązkowych zaliczone na poziomie rozszerzonym mogą na swój wniosek uzyskać punkty rekrutacyjne według następującej skali: przedmiot zaliczony z oceną dostateczną: 50 pkt; dost+: 62,5 pkt; dobrą: 75 pkt; dobrą+: 87,5 pkt; bardzo dobrą: 100 pkt. Części egzaminu odpowiadającej przedmiotowi, za który w powyższy sposób kandydat uzyskał punkty rekrutacyjne, nie zdaje on na egzaminie.

Rekrutacja na studia II stopnia obywa się poprzez stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów.


Więcej informacji na stronie rekrutacji:

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl./kierunek.html?i...

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl./kierunek.html?i...

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny na studia II stopnia na kier. Informatyka odbędzie się 13 lutego 2019 w sali 25 i będzie składał się z 4 części

część I - Metody Programowania

część II - Algorytmy i struktury danych

część III - Matematyka dyskretna

część IV - Analiza numeryczna

Za każdą część kandydat może otrzymać max 100 punktów.
Lista rankingowa jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów.
Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzyma co najmniej 120 punktów.
Kandydaci mający któreś z wyżej wymienionych przedmiotów zaliczone na poziomie (M) w trakcie studiów w IIUWr mogą ubiegać się o zwolnienie z odpowiadających im części.
W przypadku (Metod) Programowania z egzaminu zwalnia tylko stara, nieoferowana już wersja (M) tego przedmiotu. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego podania przed egzaminem.
Obowiązuje następujący przelicznik punktowy ocen na punkty na egzaminie:

dostateczny : 50 pkt
dost + : 62,5 pkt
dobry : 75 pkt
dobry + : 87,5 pkt
bardzo dobry : 100 pkt

Pozostałe rodzaje studiów

Informacje odnośnie studiów III stopnia znajdują się na stronie studiów doktoranckich, natomiast informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe są na stronie rekrutacji ogólnouniwersyteckiej.

Kontakt

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 78 90, +48 71 375 78 92, +48 71 375 78 93, +48 71 375 78 94


Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (studia I stopnia) - Ewa Lamch, tel. 71 375 7494, e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (studia II stopnia - kierunek Informatyka) - Grzegorz Stachowiak, tel.71 375 7826, e-mail:gst@cs.uni.wroc.pl