Menu

Oct. 27, 2015, 2:15 p.m.

Na najbliższych dwóch seminariach Zakładu Metod Numerycznych (27 października i 3 listopada, godz. 14:15, sala 237) zespół w składzie prof. Stanisław Lewanowicz, dr Paweł Keller (PW) i dr hab. Paweł Woźny przedstawi referat pt. ,,Raz jeszcze o aproksymacji wielomianowej wymiernych trójkątnych płatów Béziera".

Streszczenie. W referacie powrócimy do rozważanego już przez nas zadania wielomianowej aproksymacji wymiernych trójkątnych płatów Béziera. Pokażemy jak wykorzystać nowe własności rekursywne, związane z tzw. dualnymi trójkątnymi wielomianami Bernsteina, do znacznego usprawnienia algorytmu opracowanego przez nas wcześniej (część I - 27.10). Zaproponujemy też efektywną numerycznie adaptacyjną metodę obliczania pewnych całek podwójnych pojawiających się we wspomnianym zadaniu (część II - 3.11).