Menu

Dec. 6, 2016, 2:15 p.m.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (6 grudnia, godz. 14.15, s. 237) p. Piotr Nadybski przedstawi referat pt. ,,Problemy optymalizacji wykorzystania zasobów we współczesnych rozproszonych systemach przetwarzania danych''.

Streszczenie. W referacie poruszona zostanie tematyka problemu optymalnego planowania procesu wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych dla wirtualizatorów z georedundancją. Zaproponowany zostanie algorytm szeregowania zadań dla procesu replikacji oraz zaprezentowane zostaną wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przy jego pomocy. W dalszej kolejności zajmiemy się problemem optymalnego wykorzystania zasobów klastra HPC z uwzględnieniem niepewności związanej m.in. z błędnym szacowaniem przez użytkownika zapotrzebowania na zasoby oraz przedstawimy bieżący stan prac autora w tym zakresie. Na zakończenie omówimy dalsze kierunki planowanych badań związanych w wymienioną wyżej problematyką.